ORIGINAL ARTICLE
TERRITORIAL MARKETING AS A METHOD OF CREATING NEW VALUES OF A TERRITORIAL UNIT BASED ON THE EXAMPLE OF DOBRA SZCZECIŃSKA MUNICIPALITY IN THE WEST POMERANIAN PROVINCE
 
More details
Hide details
1
The Koszalin University of Technology, Faculty of Economic Sciences Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
 
 
Corresponding author
Jolanta Kondratowicz-Pozorska   

dr hab. Jolanta Kondratowicz-Pozorska, prof. PK, (ORCID 0000-0001-6467-8142), Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin, Polska; tel. +48 94 343-91-37
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(1):118-131
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject of the study is to show that the method of managing a municipality, taking into account the marketing philosophy, creates additional values for a given municipality. The purpose of the work is to show that Dobra Szczecińska Municipality, being a territorial unit, has developed a certain manner of managing and directing local resources, which, using territorial marketing, has created a unique and inimitable character of the location. Materials and methods: Scientific literature, source materials from the Municipal Office of Dobra Szczecińska as well as all statistics and studies available online were used. Literature review and analysis, as well as deductive and inductive methods were applied as research tools. Results: It has been proved that Dobra Szczecińska is a municipality with its own identity, possesses its own unique image, cares about the municipality’s product and satisfies the needs of its residents and entrepreneurs. Conclusions: The municipality was justifiably ranked 23rd in the 2016 Ranking, because the local authorities make every effort to ensure that the residents and entrepreneurs believe that they live and operate in the best place in West Pomeranian Province. The analysis of the collected material confirmed that Dobra Szczecińska municipality is rightly called a good one because it develops in accordance with the principles of sustainable development.
 
REFERENCES (22)
1.
Chrzan E. (2015), Marketing terytorialny w kontekście rozwoju zrównoważonego. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie Nr 20, s. 110-119.
 
2.
Florek M. (2013), Podstawy marketingu terytorialnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 
3.
Komorowski J. (1993), Marketing miejski i jego znaczenie we współczesnym rozwoju miasta. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Prace z zakresu gospodarki przestrzennej, ser. I, nr 206, s. 44-55.
 
4.
Kożuch A. (2011), Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego, W: A. Kożuch, A. Noworól (red.), Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach. Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 9-26.
 
5.
LSR Stowarzyszeń LGD ,,Dobre Gminy’’. Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy” z dnia 17.12.2015 r.
 
6.
Marak J. (1994), Marketingowa strategia rozwoju gminy – koncepcja metodologiczna, W: J. Marak (red.) Zachowania podmiotów sfery konsumpcji (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji). Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, s. 169-171.
 
7.
Moeller K., Rajala A. (2007), Rise of strategic nets – New modes of value creation. Industrial Marketing Management, No. 36, s. 895-908. http://doi.org/10.1016/j.indma....
 
8.
Sekuła A. (2005), Marketing terytorialny, W: M. Daszkowska (red.) Marketing. Ujęcie systemowe. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 216-237.
 
9.
Siwa I. (2006), Turystyka jako forma aktywizacji gospodarczej w regionie - aspekt zarządzania. Promotor, Warszawa.
 
10.
Strużycki M. (2006), Przedsiębiorczość w procesach rozwoju rynków lokalnych. Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 
11.
Szromnik A. (2011), Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, W: A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, s. 18-41.
 
12.
Szromnik A. (2012), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wolters Kluwer, Warszawa.
 
13.
Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl (data dostępu: 12.05.2017).
 
14.
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego wraz z analizą SWOT. Raport końcowy (2013). CSRG, Szczecin, s. 35-36, http://zachodniopomorskie.ksow... (data dostępu: 20.06.2017).
 
15.
Gmina Dobra - dobra inwestycja (2014), http://www.gminadobra24.pl/pri..., (data dostępu: 12.05.2017).
 
16.
GminaDobra24.pl, http://www.gminadobra24.pl/new... (data dostępu: 10.05.2017).
 
17.
http://www.bip.dobraszczecinsk... (data dostępu: 12.05.2017).
 
18.
http://szczecin.stat.gov.pl/va... (data dostępu: 12.05.2017).
 
19.
http://szczecin.stat.gov.pl/va... (data dostępu: 12.05.2017).
 
20.
https://www.wup.pl/pl/dla-inst... (data dostępu: 10.05.2017).
 
21.
Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju (2016), http://www.gminadobra24.pl/new... (data dostępu: 10.06.2017).
 
22.
Wspaniała i odkrywcza (2012), Wyd. Gmina Dobra, https://www.slideshare.net/Biu..., (data dostępu: 10.06.2017).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top