POLESZUKS AS AN ETHNIC COMMUNITY
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2009;3(1)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The contemporary Poleszuk community is a poorly documented ethnic group with a weak sense of national identity. This study aims to describe the characteristic features and the culture of this unique ethnic community. It discusses the way of life, the typical activities and the relations binding the indigenous people of the former Polesie voivodeship. By living in harmony with nature and overcoming the hardships of daily life, the Poleszuks formed a unique and separate ethnic enclave. Despite its scientific inaccuracy, the term „local” has a wealth of meanings that encompass tradition, language, customs, material culture, religion, way of life, cultural values and world views. The presented discussion is based in its entirety on the work of interwar ethnographer and sociologist Józef Obrębski. His findings are an excellent venture point for a discussion on the inhabitants of Polesie whose descendants have been nearly completely assimilated and today, they identify mainly with the Belarusians, the Ukrainians or the Poles.
 
REFERENCES (17)
1.
Grabski W., Wpływ ustroju agrarnego folwarcznego na życie społeczne wsi, „Roczniki Socjologii Wsi” Studia i Materiały 1938 s. 49-51.
 
2.
Kłoczkowski J., Chrześcijaństwo i historia, Wyd. Znak, Kraków 1990.
 
3.
Kłoczkowski J., Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Wyd. Znak, Kraków 1986.
 
4.
Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa 2005.
 
5.
Mironowicz A., Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII w., Wyd. Orthdruk, Białystok 1991.
 
6.
Mironowicz A., Wpływ wyznań na kształtowanie się świadomości narodowej mieszkańców Białorusi w XIV wieku, „Białoruski Zeszyty Historyczne” Nr.23/2005 Białystok, s. 7-8.
 
7.
Obrębski J., Polesie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.
 
8.
Oryszczyszyn R., „Cisi ludzie”. Między narodem a grupą etniczną: Poleszucy między Białorusią a Ukrainą, „Pogranicze” Tom XI, Białystok 2003, s. 151.
 
9.
Radzik R., Charakterystyka grupy etnicznej na przykładzie Poleszuków, „Etnografia Polska” T.XL, z.1-2/1996, s. 131.
 
10.
Radzik R., Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową, Wyd. UJ, Kraków 2001.
 
11.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa Warszawa 2003.
 
12.
Szacki J., Kopoty z pojęciem narodu. W: J. Kozielecki (red.), Humanistyka przełomu wieków, PWN Warszawa 1999, s. 153-154.
 
13.
Szafrański W., Religia Słowian. W: J. Keller (red.), Zarys dziejów religii, Iskry, Warszawa 1988, s. 444.
 
14.
Tomaszewski J., Rzeczpospolita wielu narodów, Czytelnik ,Warszawa 1985.
 
15.
Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, TN KUL, Lublin 1994.
 
16.
Wójcikowski W., Polesia czar, Wydawnictwo Akademickie, Lublin 2005.
 
17.
Wysocki A., Zarys problemu świadomości narodowej rdzennych mieszkańców województwa poleskiego w świetle dokumentów Centralnego Archiwum Wojskowego – http://www.caw.wp.mil.pl., z dn.10.02.2009, s.120-122.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top