ORIGINAL ARTICLE
Cultural heritage of Kashubia in the opinion of tourists
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu, Zakład Marketingu i Analiz Rynkowych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska
 
2
Wydział Ekonomiczny, SGGW, Polska
 
 
Submission date: 2022-08-24
 
 
Final revision date: 2022-09-13
 
 
Acceptance date: 2022-09-13
 
 
Online publication date: 2022-09-28
 
 
Publication date: 2022-09-28
 
 
Corresponding author
Irena Ozimek   

Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu, Zakład Marketingu i Analiz Rynkowych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Nowoursynowska, 166, Warszawa, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(3):367-382
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of the article was to present selected tangible and intangible elements of Kashubian culture and to present the results of a survey aimed at finding out tourists' opinions on the influence of cultural heritage on the perception of the Kashubian region. Materials and methods: The research was conducted in April 2021 by means of a diagnostic poll method using a questionnaire survey. The survey was conducted among 254 respondents. During the survey, purposive sampling was used; the participants were domestic tourists who visited Kashubia at least once. Results: The survey made it possible to assess the recognisability of the components of Kashubian culture and to find out the respondents' opinion on the perception of its individual elements. Conclusions: The study found a very good impact of cultural heritage on the respondents’ perception of the Kashubian region, which can be the basis for creating various cultural tourism products.
 
REFERENCES (25)
1.
Czapiewska, G. (2019). Turystyka dziedzictwa kulturowego szansą rozwoju obszarów wiejskich regionu pomorskiego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4, 20-36.
 
2.
Drzeżdżon, R. (2018). Kaszuby. Kilka słów o Kaszubach i ich ziemi. Gdynia: Wyd. Region.
 
3.
Drzeżdżon, R. (2014): Kultura materialna i duchowa Kaszubów Nordowych. Puck: Wyd. Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy.
 
4.
Ellwart, J. (2015). Smak Kaszub czyli kuchnia regionalna, tradycja i przepisy. Gdynia: Wyd. Region.
 
5.
Gaworecki, W.W. (2003). Turystyka. Warszawa: PWE.
 
6.
Hełpa-Liszkowska, K. (2013). Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1, 6 (255), 5-18.
 
7.
Jabłoński, A., Kuklik, M. (2019). Jastarna przòdë lat – Dawno temu w Jastarni. Jastarnia: Wyd. Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskie.
 
8.
Jędrysiak, T. (2008). Turystyka kulturowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
9.
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji. Dz.U. z 1976 r., Nr 32, poz. 190.
 
10.
Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r. Dz. U. 2011 r. Nr 172, poz. 1018.
 
11.
Marciszewska, B. (2002). Społeczno–ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce. Problemy Turystyki i Hotelarstwa, 3, 5-9.
 
12.
Marczak, M. (2000). Rodzaje turystyki. Koszalin: Wyd. Politechnika Koszalińska.
 
13.
Mokras-Grabowska, J. (2009). Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce. Turystyka Kulturowa, 1, 14-31.
 
14.
Niemczyk, A. (2009). Dziedzictwo kulturowe a marketing miast i regionów. [w:] red. K. Obodyński, M. Ďuriček, A. Nizioł. Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie. Rzeszów: Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 32-38.
 
15.
Niemczyk, A. (2012). Motywy jako determinanta zachowań uczestników turystyki kulturowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 258, 47-57.
 
16.
Obracht-Prondzyński, C., Fopke, T., Kulikowska, K. (2018). Współczesna kultura kaszubska. Gdańsk: Wyd. Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskie.
 
17.
Obracht–Prondzyński, C. (2007). Kaszubi dzisiaj. Gdańsk: Wyd. Instytut Kaszubski.
 
18.
Ozimek, I., Gralak, K., Pomianek, I. (2019). Atrakcyjność turystyczna regionów w Polsce – wybrane aspekty. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
19.
Rakowska, J., Pomianek, I., Ozimek, I. (2020). Turystyka - fundusze unijne - rozwój lokalny. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
20.
Rekreacja-przyrodnicza-na-kaszubskiej-wsi.http://lot-sercekaszub.pl/wpco... (dostęp: 21.08.2020).
 
21.
Rohrscheidt, A.M. v. (2008). Turystyka kulturowa – wokół definicji. Turystyka Kulturowa, 1, 4-21.
 
22.
Siemiński, T. (2012). Konteksty funkcjonowania wzornictwa haftu kaszubskiego. [w:] red. K. Kulikowska, C., Obracht-Prondzyński. Etnoinspiracje. Inspiracje kulturą ludową we współczesnym polskim wzornictwie, modzie, architekturze, reklamie. Gdańsk, 29–36.
 
23.
Treder, J. (2006). Język kaszubski. Gdańsk: Wyd. Oficyna Czec.
 
24.
Wojciechowska, K. (2017). Żywotność rekonstrukcji elementów folkloru Kaszub w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12, 2(4), 2. https://doi.org/10.14632/eetp.....
 
25.
Znamierowska-Püfferowa, M. (1969). Polskie muzealnictwo etnograficzne w okresie 25-lecia PRL. Gdynia: Wyd. Lud.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top