ORIGINAL ARTICLE
SPATIAL DIFFERENTIATION OF ABSORPTION OF EU FUNDS FROM OPERATIONAL PROGRAMS 2007-2013 (2015) IN THE LUBLIN VOIVODESHIP. ANALYSIS AT MUNICIPAL LEVEL
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw Univestity of Life Sciences
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Joanna Rakowska   

dr inż. Joanna Rakowska Warsaw University of Life Sciences Faculty of Economic Sciences Nowoursynowska St. 166; 02-787 Warsaw, Poland phone: +48 22 59 34 076
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(4):53-71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the spatial differentiation of absorption of structural funds from operational programs implemented in 2007-2013 by the beneficiaries of local municipalities of the Lublin Province. The study was based on data of GUS (Central Statistical Office), SIMIK (Information System of Monitoring and Control), Ministry of Infrastructure and Development and the National Court Register. Results of the analysis indicate a very large differentiation in the absorption of EU financing analyzed per 1 inhabitant (from 0 to 18798 PLN) and different structure of surveyed municipalities according to the criterion of the volume of acquired funding. Local beneficiaries from over 50% of researched municipalities have acquired funding worth less than 1000 PLN per 1 inhabitant, and less than 8% of municipalities have acquired over 5,000 PLN. Spatial differentiation of absorption of EU funds from operational programs 2007-2013 specified for the province of Lublin indicates an increased acquisition of these measures by local beneficiaries in urban and semi-urban areas with a relatively large population and population density, and acting in their environment the role of administrative centers and service-trade centers.
 
REFERENCES (35)
1.
Drejerska N., Kołyska J., 2009: Doświadczenia samorządów w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2009, T. 11, z. 4, s. 72-77.
 
2.
European Commission, 2010: Europe 2020. Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. Brussels.
 
3.
European Council, 2006: Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999. Official Journal of the European Communities, L 210 of July 31, 2006.
 
4.
European Union, 2006: Regions and Cities for Growth and Jobs: An overview of Regulations 2007-2013 on Cohesion and Regional Policy. Inforegio factsheet 2006.
 
5.
European Union, 2011: Cohesion policy 2014-2020. Investing in growth and jobs. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 
6.
Milewska A., 2007: Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia inwestycji gminnych i ich znaczenie dla rozwoju lokalnego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2007, T. 9, z. 2, s. 247-255.
 
7.
Milewska A., 2011: Use of the EU funds in financing of public services performed by local self-government units [w:] Development prospects of rural areas lagging behind in the CEE region: conference proceeding: Gödöllö, Hungary, 24-27 May 2011, s. 193-201.
 
8.
Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury, 2013: Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013. Szczegółowy opis priorytetów. Wersja 3.15, Warszawa, 6 grudnia 2013 r.
 
9.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007: Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007- 2013 wspierające rozwój gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Warszawa, maj 2007r.
 
10.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010: Mapowanie form prawnych KSI. Dokument elektroniczny pobrany z http://www.funduszeeuropejskie... w dniu 01.11.2013r.
 
11.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.0, zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 21 grudnia 2011 r.).
 
12.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wersja ujednolicona, zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 22 grudnia 2011 r. Warszawa.
 
13.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012: Program Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Zaktualizowana wersja dokumentu zaakceptowana przez Komisję Europejską w dniu 28 czerwca 2012r.
 
14.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Warszawa, 19 lipca 2013 r.
 
15.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 (wersja z 29.10.2013 r. obowiązująca od 29.10.2013r.), Warszawa, 29 października 2013r.
 
16.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Dokument zaktualizowany 20 września 2013 r.
 
17.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013: Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki . Wersja obowiązująca od 1 lipca 2013 r. Warszawa.
 
18.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wersja osiemnasta z 22 października 2013 r.
 
19.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (wersja z 08.10.2013 r. obowiązująca od 29.10.2013 r.), Warszawa, 8 października 2013r.
 
20.
Poczta Polska, 2013: Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych. Warszawa, październik 2013. Dokument elektroniczny pobrany z http://www.poczta-polska.pl/he... w dniu 01.11.2013r.
 
21.
Pomianek I., 2006: Szanse rozwoju sektora MŚP w świetle realizacji sektorowego programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006, [w:] Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. Praca zbiorowa. T. 2. Wspieranie rozwoju MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim / pod red. Otto J., Stanisławski R., Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. S. 84-93.
 
22.
Powęska H., 2006: Optymalne wykorzystanie dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej przy wsparciu z funduszy strukturalnych UE - ujęcie modelowe. [w:] Sposoby wykorzystania dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej na Mazowszu przy wsparciu z funduszy regionalnych, red. nauk. Powęska H.. Warszawa, Wydawnictwo SGGW, s. 77-93.
 
23.
Rakowska J,. 2012: Statystyczne i praktyczne znaczenie środków unijnych dla gmin. [w:] Sokołowski J., Sosnowski M., Żabiński A. (red.), Finanse Publiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 247., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 325-335.
 
24.
Rakowska J., 2010: Udział sektora MSP w realizacji projektów w ramach wybranych działań SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach 2004- 2006 na obszarach wiejskich, Acta Oeconomia 9 (2) 2010, str. 153-162.
 
25.
Rakowska J., 2011: Support for Innovations in Higher Education in Poland under Selected Operational Programmes since 2004. Proceedings of TIIM2011 Conference: 28-30 June, 2011 Oulu Finland / ed. by Merja Savolainen [et al.]. Dokument elektroniczny. Oulu, 2011. Str. 1279-1293.
 
26.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013. Dz. U. RP z dnia 18 marca 2013r., poz. 365.
 
27.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych, art. 1.
 
28.
Wojewódzka-Wiewiórska A., 2012: Obtaining Funds from the EU Budget by Rural Communes of Masovian Voivodeship, Journal of Agribusiness and Rural Development, Poznań, Issue 2(24)/2012, s. 273-283.
 
29.
Wojewódzka-Wiewiórska A., 2012: Zróżnicowanie absorpcji środków z budżetu UE w gminach województwa mazowieckiego, Roczniki Naukowe SEPrzestrzenne RiA, Tom XIV, Zeszyt 3, Warszawa-Poznań- Białystok 2012, s. 430-433.
 
30.
Wojewódzka-Wiewiórska A., 2013: Typologia gmin województwa mazowieckiego ze względu na absorpcję środków z budżetu Unii Europejskiej i poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 100, z. 2, Warszawa 2013, s. 15-24.
 
31.
Zając J., 2008: Absorpcja wybranych unijnych środków pomocowych UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście obciążenia regionów Polski problemowymi obszarami wiejskimi. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2008, T. 10, z. 4, s. 486-490.
 
32.
Zając J., 2008: Fundusze strukturalne jako źródło finansowania projektów z zakresu turystyki w województwie mazowieckim w latach 2004-2006, [w:] Sposoby wykorzystania dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej na Mazowszu przy wsparciu z funduszy regionalnych, red. nauk. Powęska H., Warszawa, Wydawnictwo SGGW, s. 77- 93.
 
33.
Zając J., Wojewódzka A., Stawicki M., 2009: Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje. Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 
34.
Zarząd Województwa Lubelskiego, 2013: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Wersja z 27 września 2013r.
 
35.
Zarząd Województwa Lubelskiego, 2013: Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Uszczegółowienie programu. Lublin.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top