ORIGINAL ARTICLE
ENVIRONMENT PROTECTION INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS OF LUBLIN VOIVODESHIP
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Magdalena Zwolińska-Ligaj   

dr inż. Magdalena Zwolińska-Ligaj Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska The Department of Economy and Management Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland Phone: +48 83 344 99 05
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(4):88-102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study is to characterize the availability of the basic elements of environmental protection infrastructure in the rural areas of the Lublin province. Within the analysis, availability of the water and sewage infrastructure: facilities, water supply system, sewerage and sewage treatment plants and the state of the local waste management were considered. The issue was presented in relation to the total rural region compared to the rural areas of the country and at the level of 193 municipal local government units in the region. In the case of urban-rural analyzed only rural area. The time range of the completed studies covers the period between 2007-2011. Source of data was Local Data Bank GUS in Warsaw and database developed by D. Guzal-Dec for the needs of specifying ecological value of rural community and rural areas of urban-rural communities in Lublin voivodeship. In relation to development of environmental protection infrastructure issue where used also analytic remarks concerning chosen issues of communal infrastructure development in Lublin voivodeship included in publication of Statistic Office in Lublin. Statistic method was used in the development to assess accessibility of researched elements of environmental protection infrastructure on the level of tested units in Lublin region, relative valorization method was used which allowed qualification of rural community and rural areas of urban-rural communities in Lublin voivodeship by value of indicator in environmental protection infrastructure. Analysis pointed out the existence of disproportion in accessibility to tested infrastructure m echanisms of environmental protection between rural areas in Poland and Lublin voivodeship at disadvantage of the region. Revealed also much difference in accessibility of discussed communal infrastructure appearing on the level of district and basic units of localgovernment.
 
REFERENCES (7)
1.
Borcz Z. (2000), Infrastruktura terenów wiejskich. Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, s. 11.
 
2.
Dobrzański G. (red.) (2010), Ochrona środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa, s. 36.
 
3.
Guzal-Dec D. (2013), Operacjonalizacja modelu „Presja- Stan-Reakcja” w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego. Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set The Environment Protection), T. 15(2013), dostęp: http://ros.edu.pl/text/pp_2013..., s. 2932.
 
4.
Infrastruktura komunalna w województwie lubelskim w latach 2007-2011. Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2012, s. 15-17, 26-33.
 
5.
Kapusta F. (2012), Poziom infrastruktury technicznej i społecznej jako indykator i stymulator rozwoju regionalnego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynaro- dowych, Zeszyt 29, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 315-316.
 
6.
Legutko-Kobus P. (2011), Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w latach 2007-2010 w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz kluczowych strategii sektorowych, Ekspertyza powstała na potrzeby Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 99.
 
7.
Sochacka-Krysiak H. (2003), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy W: M. Sadowy (red.), Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa, s. 87.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top