ORIGINAL ARTICLE
ROLE OF INVESTMENT IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY BIAŁA PODLASKA
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Mieczysław Adamowicz   

prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344 99 05
 
 
Monika Paula Kładź   

mgr Monika Paula Kładź, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344 99 05
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(4):19-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The paper presents an analysis of investment activity in Biała Podlaska in 2008-2015 and evaluation of this activity by the local community. Main directions of investments, including funds from the European Union have been presented. Materials and methods: The paper has been prepared on the basis of the literature, programming documents of the city and own research based on the sample of 100 residents. Descriptive method, statistical analysis and graphical presentation of the results of research have been used. Results: The paper has confirmed that investments are a key factor in the development of every city and the use of this factor by means of the inflow of funds from the outside depends on the attractiveness of the city and the surrounding region and activity of the municipalities. The city of Biała Podlaska has undergone a deep restructuring and changed in the functional structure. Investments have been integrated into strategic and operational development objectives of the city. The level of investment in Biała Podlaska puts the city at the forefront of towns in the Lublin region and ensures stability of development. Conclusions: The research has confirmed the role of investments in urban development and the role of European funds in the investment process. In addition to the cognitive results the research has revealed the need to develop marketing activities and coordination, providing the possibility of better use of resources and geographical position to re-industrialization of the economy. The support of local authorities is needed to develop academic, industrial, transportation and logistics functions.
 
REFERENCES (15)
1.
Dziemianowicz W., Swianiewicz P. (1998), Atrakcyjność inwestycja miast. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, seria Transformacja Gospodarki, z. 95, Warszawa.
 
2.
Dziemianowicz W., Swianiewicz P. (1999), Atrakcyjność inwestycyjna miast 1998 – 1999. Polska Regionów Nr 7, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 
3.
Dziworska K. (1995), Podstawy zarządzania inwestycjami gmin. Finanse Komunalne, nr 6, s. 54-57.
 
4.
Dolata S. (2002), Problemy zarzadzania w działalności samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 
5.
Gorzelak G. (2008), Miasto jako przedmiot badań ekonomii, W: B. Jałowiecki (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XX wieku. Scholar, Warszawa, s. 87-96.
 
6.
Huculak M. (2006), Przedsiębiorczość, W: B. Domański, W. Jarczewski (red.), Klimat inwestycyjny w Małopolsce. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, s. 46-50.
 
7.
Jajuga K. J. (2011), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydanie trzecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
8.
Jajuga T., Słowiński T. (1997), Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe. PWN, Warszawa.
 
9.
Korenik S., Przybyła Z. (2011), Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania, W: K. Heffner, Lokalny potencjał sprzyjający inwestowaniu w regionie opolskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
10.
Kupiec L. (1993), Rozwój społeczno-gospodarczy. Wyd. Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku, Białystok.
 
11.
Markowski K. (2011), Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000-2010 Analizy statystyczne. Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin.
 
12.
Nowicki M. (red.) (2013), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2012. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 
13.
Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J. (2006), Zarządzanie finansami w gminach, W: H. Sochacka-Krysiak (red), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa, s. 183-238.
 
14.
Smoleń M., Urban L. (2012), Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 
15.
Strategia Rozwoju Miasta Biała Podlaska na lata 2008-2015; Uchwała Nr XXI/32/08 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 19 czerwca 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 w związku z art.7 ust. 1pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top