ORIGINAL ARTICLE
THE FUNCTIONING OF A MOTIVATIONAL SYSTEM IN INSURANCE COMPANIES BASED ON THE EXAMPLE OF THE PZU GROUP INSURANCE COMPANIES
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska
 
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw University of Life Sciences
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Mieczysław Adamowicz   

e-mail: m.adamowicz@pswbp.pl
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(1):42-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article examines the issue of motivation presented in theory and in practice using the example of the PZU Group, the big capital group dominated by insurance organizations. The discussion presents the characteristics of PZU Group and its environment as well as Poland’s economic situation. Moreover, both the new and the previous motivational system have been shown and assessed. The original research is based on the answers of 87 respondents who completed questionnaires considering job satisfaction, job atmosphere, financial conditions, employee’s engagement in company issues, self-improvement, features and criteria of the new motivational system and other factors motivating employees.
 
REFERENCES (36)
1.
Adair J.(2000), Anatomia biznesu – Motywacja. W jaki sposób wydobywać z innych to co najcenniejsze. Studio Emka, Warszawa;.
 
2.
Allan J. (1998), Motywowanie. Vocatio, Warszawa;.
 
3.
Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków;.
 
4.
Bartkowiak G. (1997), Psychologia zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań;.
 
5.
Bieda J. (2006), Rozwój kariery i sukcesja. [w:] Bieniok H. (red.), System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice;.
 
6.
Bieniok H. (red.) (2004), Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. Placet, Warszawa;.
 
7.
Bieniok H. (red.) (2006), System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice;.
 
8.
Borkowska S. (2004), Motywacja i motywowanie, [w:] Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;.
 
9.
Borkowska S. (2004), Motywowanie dziś i jutro: Główne problemy. [w:] Borkowska S. (red.), Motywować skutecznie, IPISS, Warszawa;.
 
10.
Borkowska S. (2004), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków;.
 
11.
Borkowska S. (1985), System motywowania w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa;.
 
12.
Borkowska S. (2006), Wynagradzanie, [w:] Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;.
 
13.
Fabiańska K., Rokita J. (1996), Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa;.
 
14.
Fidecki M. (2006), Motywowanie premią. Reguły i dobór właściwego programu. „Personel i Zarządzanie”, nr 4;.
 
15.
Gruszczyńska-Malec G. (2001), Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa. Modele, zasady, uwarunkowania. Prace Naukowe AE, Katowice;.
 
16.
Jacukowicz Z. (2004), Kompleksowe zarządzanie pracą. ODDK, Gdańsk;.
 
17.
Juchnowicz M. (red.) (2004), Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Poltext, Warszawa;.
 
18.
KNF, Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I półroczu 2012, 09-10-2012;.
 
19.
McKenna E., Beech N. (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi. [tłum:] Olszewska K., Stanulewicz D. Gebethner i S-ka, Warszawa;.
 
20.
Miś A. (2000), Ocenianie dla rozwoju, Humanizacja pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyd. IPISS;.
 
21.
Oleksyn T. (2001), Praca i płaca w zarządzaniu. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa;.
 
22.
Penc J. (1996), Motywowanie w zarządzaniu. WPSB, Kraków;.
 
23.
PZU, Raport roczny 2011, rok 2012;.
 
24.
PZU, Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej PZU w 2011 roku, rok 2012;.
 
25.
PZU, WOW Płacimy za wyniki, Materiały wewnętrzne Grupy PZU, rok 2012;.
 
26.
PZU, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PZU SA, stan na dzień 1 stycznia 2011 r.;.
 
27.
Quinn R., Faerman E., Thompson M.R., McGrath M.R. (2007), Profesjonalne zarządzanie. PWE, Warszawa;.
 
28.
Sekuła Z. (1997), Motywacyjne kształtowanie płac. TNOiK, Bydgoszcz;.
 
29.
Sekuła Z. (2003), Uwarunkowania i instrumenty polityki płac w firmie. Oficyna Politechniki Wrocławskiej, Wrocław;.
 
30.
Sidor-Rządkowska M. (2000), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków;.
 
31.
Sikorski Cz. (2004), Motywacja jako wymiana – modele relacji między pracownikami a organizacją. Difin, Warszawa;.
 
32.
Steinmann H., Schreyogg G. (2001), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław;.
 
33.
Strużycki M. (red.) (2004), Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Wyd. II, Difin sp. z o.o., Warszawa;.
 
34.
Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy Nauki o Przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa;.
 
35.
Wratny J. (2005), Minimalne wynagrodzenie za pracę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 6;.
 
36.
Zawadzak T. (2002), Kierowanie organizacją – Zarys problematyki. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa;.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top