ORIGINAL ARTICLE
NON-ECONOMIC FACTORS AFFECTING EMPLOYMENT IN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
 
More details
Hide details
1
The Jan Grodek State Vocational Academy in Sanok/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku
 
 
Corresponding author
Piotr Frączek   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(3):129-147
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of the paper is to identify non-economic factors influencing employment in non-governmental organizations in the Subcarpathian Province. Materials and methods: Surveys were conducted in a group of 30 people managing non-governmental organizations. Results: In the Subcarpathian Province, the factors not connected to economy that encourage involvement in the work of non-governmental organisations include education, marital status, labour market activity, gender, religiousness, and moral authority associated with charitable activities. The factors such as age, personal experience of difficult life situations, or observing charity activities done by family members and friends have an insignificant effect on the involvement in the work of nongovernmental entities. Conclusions: The activities of state institutions of social policy whose goal is to increase the participation of citizens in the third sector entities should aim to give them an opportunity of obtaining the highest level of education possible, stable employment in the labour market, as well as creating conditions for families to function properly. Moreover, public institutions should conduct social campaigns to show citizens that working in the third sector enriches their social and personal life.
 
REFERENCES (38)
1.
Bar-Tal, D. (1976). Prosocial behawior. New York: Wiley.
 
2.
Bochyńska-Śmigielska, E. (2012). Determinanty zaangażowania i efektywności zawodowej. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne, 4(1), 97-113.
 
3.
Braun, K. (2012). Rodzinne uwarunkowania zaangażowania młodzieży w wolontariat. Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, 4(59), 109-127.
 
4.
Czapiński, J. (2008). Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks. Zarządzanie Publiczne, 2(4), 5-28.
 
5.
DellaVigna, S., List, J. A., and Malmendier, U. (2012). Testing for altruism and social pressure in charitable giving. The Quarterly Journal Of Economics, 127(1), 1-56. https://doi.org/10.1093/qje/qj....
 
6.
Govekar, P. L., Govekar, M. A. (2002). Using economic theory and research to better understand volunteer behawior. Nonprofit Management and Leadership, 13(1), 33-48. https://doi.org/10.1002/nml.13....
 
7.
Górecki, M. (2013). Wolontariat – idea, organizacja, doświadczenia. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne, 1, 81-109.
 
8.
Grewiński, M., Kamiński, S. (2007). Obywatelska polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 
9.
Grotkowski, M. (2011). Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej. Forum Studiów i Analiz Politycznych im. Maurycego Mochnackiego.
 
10.
GUS (2012). Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym – 2011; Warszawa: Studia i Analizy Statystyczne.
 
11.
GUS (2014). Wstępne wyniki badania społecznej i ekonomicznej kondycji organizacji trzeciego sektora w 2012 r., Warszawa.
 
12.
GUS- Bank Danych Lokalnych (2017). Pobrane z: http://stat.gov.pl/bdl/app/str....
 
13.
Jarymowicz, M. (1979). Modyfikowanie wyobrażeń dotyczących „ja” dla zwiększenia gotowości do zachowań prospołecznych. Wrocław: Ossolineum.
 
14.
Kanios, A. (2008). Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
15.
Karyłowski, J. (1982). O dwóch typach altruizmu. Wrocław: Ossolineum.
 
16.
Kenrick, D. T., Neuberg, S. L., Cialdini, R. B. (2002). Psychologia społeczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
17.
Kietlińska, K. (2010). Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim. Warszawa: Difin.
 
18.
Kitchen, H., Dalton, R. (1990). Determinants of charitable donations by families in Canada: a regional analysis. Applied Economics, 22(3), 285-299. https://doi.org/10.1080/000368....
 
19.
Klon/Jawor (2012). Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce. Warszawa.
 
20.
Lee, Y. K., Chang, C. T. (2007). Who gives what to charity? Characteristics affecting donation behawior. Social Behavior and Personality, 35(9), 1173-1180. https://doi.org/10.2224/sbp.20....
 
21.
Meier, S., Stutzer, A. (2008). Is volunteering rewarding in itself? Economica, 75(297), 39-59.
 
22.
Odendahl, T. (1990). Charity begins at home: Generosity and self-interest among the philanthropic elite; (Vol. 251). New York: Basic Books.
 
23.
Portal Organizacji Pozarządowych – bazy.ngo.pl.
 
24.
Reykowski, J. (1979). Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Warszawa: PWN.
 
25.
Svítková, K. (2006). Corporate Philanthropy in the Czech and Slovak Republics. Prague: Charles University.
 
26.
Śliwak, J. (2000). Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania zachowań altruistycznych. Przegląd badań. Roczniki Psychologiczne, 03, 35-47.
 
27.
Śliwak, J. (2005). Altruizm i jego pomiar. Kwestionariusz A – N. Roczniki Psychologiczne, VIII(1), 121-144.
 
28.
Taniguchi, H. (2012). The determinants of formal and informal volunteering: Evidence from the American Time Use Survey. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 23(4), 920-939.
 
29.
Tarczydło, B. (2013). Kampania społeczna w teorii i praktyce. W: J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Wykorzystanie nowych mediów w PR (s. 225-234). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
30.
Tyrakowski, M. (2007). Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych. ZNZE WSIiZ 2(4), 172- 196.
 
31.
US (2013), Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego sektora w 2010, Kraków.
 
32.
US (2015), Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego sektora w 2012 r.; Kraków.
 
33.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 t.j. z późn zm.).
 
34.
Van Willigen, M. (2000). Differential benefits of volunteering across the life course. The Journals of Gerontology: Psychological Sciences and Social Sciences, 55(5), 308-318. https://doi.org/10.1093/geronb....
 
35.
Wang, L., Graddy, E. (2008). Social capital, volunteering, and charitable giving. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 19(1), 23-42. https://doi.org/10.1007/s11266....
 
36.
Winiarski, M. (1995). Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym. W: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa.
 
37.
Yi, D. T. (2010). Determinants of fundraising efficiency of nonprofit organizations: evidence from US public charitable organizations. Managerial and Decision Economics, 31(7), 465-475. https://doi.org/10.1002/mde.15....
 
38.
Zielińska, A. (2011). Rola organizacji pozarządowych w rozwoju społeczno-ekonomicznym Polski. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej- Zarządzanie i Marketing, 18(2), 280-234.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top