ORIGINAL ARTICLE
THE ROLE OF COOPERATIVE BANK IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL HOLDINGS BASED ON THE EXAMPLE OF THE BIELSK PODLASKI COUNTY
 
More details
Hide details
1
uczelnia, Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce, Polska
 
2
Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim
 
 
Publication date: 2019-06-28
 
 
Corresponding author
Mikołaj Jalinik   

Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce, Wiejska 45 A, 15-351 Białystok, Białystok, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(2):146-157
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of the work is to define the importance of banks in the development of agricultural holdings and the role they play in rural environment. Materials and methods: The relevant material was analysed on the basis of domestic literature concerning a range of banking products offered to natural and legal persons and by the inductivedeductive method. Results: The source of data used for conducting the analyses and drawing conclusions is the information obtained from the Cooperative Bank in Bielsk Podlaski. Conclusions: 1. The goal of cooperative banks is to provide the inhabitants of villages with access to banking services, including credits with attractive interest rates. 2. The services of a cooperative bank are most frequently used by farmers, craftsmen and teachers. 3. In Poland, cooperative banks operate on the basis of: the Foreign Exchange Act, the Payment Services Act, the Act on Freedom of Economic Activities, the Act on the National Bank of Poland, the Act on the National Guarantee Fund, the Law on Bankruptcy and the Rehabilitation Act, as well as on the resolutions of the Management Board of the National Bank of Poland.
 
REFERENCES (21)
1.
Dobosiewicz, Z. (2011). Bankowość. Warszawa: PWE.
 
2.
Golec, M. M. (2004). Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 
3.
Fedyszak-Radziejowska, B. (2003). Wieś i rolnicy wobec procesu integracji z Unią Europejską - wiedza, obawy i nadzieje. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 5(2), 36-50.
 
4.
Golik, D. (2002). Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich Makroregionu Południowo-Wschodniego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 
5.
Golik, D. (2005). Rola banków spółdzielczych w przemianach polskiej wsi w okresie integracji Polski z Unią Europejską. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 
6.
Informacje Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim.
 
7.
Komitet audytu powołano na podstawie art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).
 
8.
Krysiak, I. (2006). Informacja o sektorze spółdzielczym w Polsce. Ekonomia społeczna, 31, 4.
 
9.
Kudła, J. (2001). Struktury organizacyjne banków komercyjnych. Warszawa: TWIGGER.
 
10.
Mikołajczak, R. (1998). Bankowy sektor spółdzielczy wczoraj i dziś. Ruch prawniczy, socjologiczny i ekonomiczny, 3, 4, 243-260.
 
11.
Prawo bankowe, art. 22a i art. 20a.
 
12.
Siudek, T. (2007). Systemy bankowości spółdzielczej w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 63, 23-32.
 
13.
Strumiński, D., Twardowski, D. (2006) (red.). Banki spółdzielcze w Polsce. Warszawa: Komisja Nadzoru Bankowego.
 
14.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2018 r. poz. 1285).
 
15.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. 2018 r. poz. 613).
 
17.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2019.
 
18.
Węcławski, J. (2000). System bankowy w Polsce. Rzeszów: MIG.
 
19.
 
20.
Zalcewicz, A. (2009), Bank Spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania. Oficyna Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 
21.
Zabawa, J. (2015). Banki spółdzielcze jako podmioty ekologicznie odpowiedzialne. Analiza województwa dolnośląskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, Sectio H, XLIX (4), 727-736.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top