ORIGINAL ARTICLE
THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS IN POLAND UNDER THE COMMON STRATEGIC FRAMEWORK OF EUROPEAN UNION
 
More details
Hide details
1
Przedstawiciel RP w Stałym Komitecie ds. Badań w Rolnictwie przy Komisji Europejskiej - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi R epresentative of Poland to the Standing Committee on Agricultural Research of the European Commission - Ministry of Agriculture and Rural Development
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(1):5-31
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Accelerating growth and competitiveness of the European agriculture and an effective implementation of the “Europe 2020” strategy and its vision of stimulating sustainable development, based on knowledge and innovation is inextricably linked with the objectives of the „Common Strategic Framework”. Science and transfer of knowledge play a key role in implementing these chal- lenges, which in rural areas are largely the responsibility of agricultural advisory services. The priorities identi
 
REFERENCES (14)
1.
Chyłek E.K. (2012), „Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej” ss. 279 . Agencja Reklamowo-Wydawnicza, Warszawa;.
 
2.
Poczta W., Czubak W., Pawlak K. (2009), Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4;.
 
3.
Pawlak K., Poczta W. (2010), Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji Polski do UE jako przesłanka jego konkurencyjności, Wieś i Rolnictwo nr 1;.
 
4.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów WPR do 2020 r.: Sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi;.
 
5.
eur-lex.europa.eu;.
 
6.
ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/.../index_en.htm;.
 
7.
eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode...el... Inicjatywa Wspólnego Planowania – Joint Programming Initiatives (JPIs);.
 
8.
Ustawa z 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zmianami);.
 
9.
Ustawa z 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3, z późn. zm.);.
 
10.
www.proinno-europe.eu/.../european-innovation-... European Innovation Scoreboard, 2008;.
 
11.
Złożony wskaźnik innowacyjności (SII) w: European Innovation Scoreboard 2008 - 2009, s. 5-7;.
 
12.
Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Bruksela, dnia 12.10.2011. KOM(2011) 627 wersja ostateczna;.
 
13.
Wniosek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej, Bruksela KOM (2011)628/3;.
 
14.
European lnnovation Partnership (EIP) “Agricultural Productivity and Sustainability”.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top