TRANSGENIC PLANTS – GENETICALLY MODIFIED FOOD
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2009;3(1)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The analysis of changes undergoing in plant production and food industry enables concluding that food production in the XXIst century will additionally be based on genetically modified organisms. The article reports on general ideas concerning genetically modified organisms, selected transgenic plants and crop acreage planted to genetically modified plants in Poland and world wide. The government policy on transgenic food is analysed as well.
 
REFERENCES (23)
1.
Azevedo J., L., Arauno W., L., Genetically modified crops: environmental and human heath concerns. Mutation Res., 2003, (544), s. 223-233.
 
2.
Grajek W., Modyfikacje gnetyczne surowców. Postępy Nauk Rolniczych, 2006, (5), s. 9.
 
3.
James C., Globar Status of Commercialized Biotach/GM crops 2008. ISAAA.
 
4.
Kolodinsky J., De Sisto T., P., Narsana R., Influences of questiona wording on levels of support for genetically modified organisms. International Journal of Consumer Studies, 2004, (8), s. 154-167.
 
5.
Kosicka-Gębska M., Gębski J., Żywność zmodyfikowana genetycznie – bariery i możliwości rozwoju w opinii respondentów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, t. X(1), s. 182-185.
 
6.
Praczyk T., Konwencjonalne uprawy roślin transgenicznych dla populacji chwastów. Prog. Plant Protection/ Post. Ochr. Roślin, 2002, Vol. 42(1), s. 368-374.
 
7.
Tomkiewicz E., Zając A., Żywność modyfikowana genetycznie w opinii konsumentów. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 2007, 6(4), s. 117-124.
 
8.
Zimnoch-Guzowska E., Zimny J., Sowa S., Perspektywy wykorzystania ziemniaka zmodyfikowanego genetycznie do celów nie Żywnościowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 2004, (500), s. 21-31.
 
9.
Zimny J., Żywność zmodyfikowana genetycznie i bezpieczeństwo jej stosowania. Post. Nauk Rol. 2007, (1), s. 31-48.
 
10.
Dyrektywa 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego Katalogu Odmian Gatunków Roślin Rolniczych (Dz. Urz. L 193 z 20.07. 2002).
 
11.
Ramowe Stanowisko Rządu RP dotyczące organizmów GM0 2008.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 roku w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu i wywozu produktów GMO (Dz. U. Nr 43, poz. 406 z późn.zm.).
 
13.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Komisji do spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 19, poz. 196).
 
14.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie określenia wzorów wniosków dotyczących zgód i zezwoleń na działania w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U, z 2002 r. Nr 87, poz. 797).
 
15.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska w związku z podjęciem działań polegających na zamkniętym użyciu GMO, zamierzonym uwolnieniu GMO do środowiska, w tym wprowadzeniu do obrotu Produktów GMO oraz wymagań jakie powinna spełniać dokumentacja zawierająca ustalenia takiej oceny (Dz. U. z 2002 roku Nr 107, poz. 944).
 
16.
Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej Żywności i paszy (Dz. Urz. WE L 268 z 18.10.2003),.
 
17.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811 z późn. zm.).
 
18.
www.biotechnolog.pl/gmo-3.htm.
 
19.
www.futurum.biz.pl/futurum_art/pl_art_1.htm.
 
20.
www.rolnicy.com/uprawa-roslin).
 
21.
www.ift.org/govtrelations/biotech.
 
22.
www.laboratorium.elamed.pl/strona-numer-9-2007-3835.html.
 
23.
www.biotechnolog.pl/gmo-8.htm).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top