ORIGINAL ARTICLE
WELLNESS TOURISM AND NON-PRODUCTIVE FUNCTION OF FORESTS
 
More details
Hide details
1
Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania
 
2
Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(2):96-105
 
The project was financed from the resources of the National Science Center granted on the basis of the Decision No. DEC-2013/11 /B/HS4/02138.
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The research problem is wellness tourism and its connections with forest economy. The main goal is to determine the mutual connections occurring between wellness tourism and forest economy. Materials and methods: The research was carried out in three stages using various methods: a comparative analysis of 39 spas, standardised inspections of facilities offering health tourism services and the selection of a facility being a model of good practice (case study). Results: The most important forms of the small tourist infrastructure offered to patients in forest areas are hiking and bicycle paths (92%), as well as horse trails and viewing points (about 50%). Cluster initiatives and cooperation with local governments and forest districts, consisting in joint promotion, are important. A diagram was developed, showing the interactions of forest economy and wellness tourism. Conclusions: Providers of spa services and State Forests are natural partners, yet the level of cooperation is low and mainly involves promotional activities. It is advisable to create a nationwide forest and sanatorium spa organisation that would coordinate activities in the field of forest economy to take advantage of tourism and health-promoting assets of forests.
 
REFERENCES (28)
1.
Bank Danych Lokalnych (2016), dostępny na stronie: https://bdl.stat.gov.pl/BDL (data dostępu: 15.10.2017 r.).
 
2.
Borkowska-Niszczota M., Dobrzański G., Kityluk H., Szymańska E. (2014), Turystyka w województwie podlaskim w świetle zasad zrównoważonego rozwoju. Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok.
 
3.
Boruszczak M. (2011), Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa. WSTiH, Gdańsk.
 
4.
Dudek T. (2013), Ocena potencjału rekreacyjnego lasów w terenie o zróżnicowanej orografii na przykładzie Czarnorzecko−Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Sylwan, 157 (10), s. 775-779.
 
5.
Ferson D., Ponikowska I. (2009), Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa. Medi Press, Warszawa.
 
6.
Gaworecki W. (red.), (1997), Turystyka. PWE, Warszawa 1997.
 
7.
Gołembski G. (red.), (2002), Kompedium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa-Poznań.
 
8.
Gołojuch P. Beker C. (2015), Urządzanie i monitoring lasu a ustalanie stref uszkodzenia lasu i stopni uszkodzenia drzewostanów. Sylwan, 159 (1), s. 13-21.
 
9.
Górna M. Szoszkiewicz K. Zydroń A. (2015), Znaczenie Wielkopolskiego Parku Narodowego dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Sylwan, 159 (3), s. 179-187.
 
10.
Izba Gospodarcza Uzdrowisk Polskich, (2016), http://www.igup.pl/ (data dostępu: 15.05.2016 r.).
 
11.
Unia Uzdrowisk Polskich, (2016), http://suup.pl/ (data dostępu: 15.05.2016 r.).
 
12.
Janeczko E. (2011), Preferencje społeczne w zakresie kształtowania krajobrazu leśnego w sąsiedztwie dróg. Sylwan, 156 (1), s. 12- 18.
 
13.
Jaszczyk R. Miotke M. (2011), Zagrożenia polskich lasów i sposoby im przeciwdziałania w XIX wieku. Sylwan, 155 (5), s. 340-349.
 
14.
Kikulski J. (2009), Model rekreacyjnego zagospodarowania lasów na terenach pojezierzy, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 4 (23), s. 60-71.
 
15.
Karaś J. (2010), Istota i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce. file:///C:/Users/El%C5%BCbieta/Downloads/tom29-11kras.pdf (data dostępu: 29.10.2014 r.).
 
16.
Kucharczyk H. Kucharczyk M. Polak M. Wiącek J. (2014), Wpływ hałasu drogowego na ptaki leśne — eksperyment z wykorzystaniem budek lęgowych. Sylwan, 158 (8), s. 630-640.
 
17.
Lasy Państwowe, (2016), http://www.lasy.gov.pl/turysty... (data dostępu: 15.05.2016 r.).
 
18.
Program ochrony środowiska dla gminy krynica-zdrój na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019. (2012), Krynica-Zdrój, http://www.krynica-zdroj.pl/fi..., (data dostępu: 15.05.2016 r.).
 
19.
Skłodowski J.W. (2011), Zagrożenie mezofauny powodowane turystycznym zaśmiecaniem lasów. Sylwan, 155 (4), s. 261-268.
 
20.
Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014-2030. (2013), Dokument elektroniczny, Warszawa: http://zlpwrp.pl/wp-content/up... (data dostępu: 8.05.2016 r.).
 
21.
Szromek A.R. (red.) (2012), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej. Proksenia, Kraków.
 
22.
Turystyka w 2011, (2012) GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbc... (data dostępu: 25.09.2015 r.).
 
23.
Turystyka w Lasach Państwowych, (2014), http://www.lasy.gov.pl/turysty... (data dostępu: 25.09.2015 r.).
 
24.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2012 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz. U. z 2012 roku, poz. 651.
 
25.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444.
 
26.
Wietitniew A. (2001), Markieting sanatorno-kurortnych usług. Medicina, Moskwa.
 
27.
Zaręba D. (2000), Ekoturystyka wyzwania i nadzieje. PWN, Warszawa.
 
28.
Witryny internetowe 46 uzdrowisk w Polsce.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top