ORIGINAL ARTICLE
CHANGES IN LABOUR RESOURCES OF LOWER SILESIAN AGRICULTURE IN COMPARISON TO THE REST OF THE COUNTRY
 
More details
Hide details
1
Wrocław University of Economics Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Agnieszka Tarnowska   

dr inż. Agnieszka Tarnowska, Wrocław University of Economics, Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland; phone: +48 71 36 80 758
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(4):86-98
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of this article is to analyse changes in quantity and quality of the Lower Silesian Province agriculture labour resources against the background of national tendencies. Materials and methods: The research based on statistics covered the years 1999-2014 including prediction until 2020. The author’s own research carried out on the group of 282 responders in 2013 served the purpose of evaluating the level of farming culture. Results: It was proved, that the number of working-age men in the examined region was increasing much faster than in Poland which led to increase in agricultural labour resources and with that, to hidden unemployment. Lower Silesian farmers are characterized by general and agricultural education of higher degree than Polish average level. Though, it did not translate into entrepreneurship rates. Conclusions: The research proved that the education had a significant impact on the level of farming culture.
 
REFERENCES (27)
1.
Bank Danych Lokalnych GUS, http://stat.gov.pl/bdl (data dostępu: 2.02.2016).
 
2.
Bruinsma J. (red.) (2003), World Agriculture: Towards 2015/2030. An FAO Perspective. Earthscan Publications Ltd., London.
 
3.
Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim. PSR 2010 (2012), US we Wrocławiu, Wrocław.
 
4.
FAOSTAT, http://faostat3.fao.org/faosta... (data dostępu: 6.02.2016).
 
5.
Gołębiewska B., Klepacki B. (2005), Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych, W: M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 2, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów, z. 7, s. 457-459.
 
6.
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej (2004). MRiRW, MŚ, Warszawa.
 
7.
Kowalska A. (2002), Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jako szansa zmniejszenia bezrobocia i poprawy sytuacji w gospodarstwach wiejskich, W: B. Mickiewicz (red.), Wykorzystanie lokalnych i regionalnych czynników w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów wiejskich, t. 2. Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin, s. 241-247.
 
8.
Kulikowski R. (2010), Produkcja rolnictwa, W: J. Bański (red.), Atlas Rolnictwa Polskiego. IGiPZ PAN, Warszawa, s. 114-117.
 
9.
Kwiatkowski E., Suchecki B. (red.) (2014), Prognoza zatrudnienia według grup zawodów i sektorów w Polsce do 2020 roku. IPiSS, Warszawa.
 
10.
Ludność i gospodarstwa domowe związane z rolnictwem 2002, cz. I Ludność (2003). GUS, Warszawa.
 
11.
Ludność i gospodarstwa domowe związane z rolnictwem. Województwo dolnośląskie (2003). US we Wrocławiu, Wrocław.
 
12.
Mikuła A. (2013), Ubóstwo obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej – oddalenie i edukacja. Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 3, s. 245.
 
13.
Olszańska A. (2012), Rynek żywca w Polsce (1955-2010) – zmiany strukturalne, koncentracja produkcji wahania podaży. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 199-203.
 
14.
Orłowski A., Wojtaszek Z. (1973), Ziemia, człowiek, gospodarstwo. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 
15.
Pracujący w gospodarce narodowej w 1999, 2005, 2012 (2000, 2006, 2013). GUS, Warszawa.
 
16.
Pracujący w gospodarstwach rolnych. PSR 2010 (2012). GUS, Warszawa.
 
17.
Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014). GUS, Warszawa.
 
18.
Rocznik Statystyczny Województw (2003). GUS, Warszawa.
 
19.
Rolnictwo w 2014 r. (2015). GUS, Warszawa.
 
20.
Salamon J. (2009), Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 5, s. 232.
 
21.
Sikorska A. (2010), Zróżnicowanie regionalne w rozwoju rolnictwa oraz jego wpływ na problemy ekonomiczne i społeczne obszarów wiejskich, W: A. Kowalski (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 159.
 
22.
Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2013 (2014). ARiMR, Warszawa.
 
23.
Tarnowska A. (2014), Ludzie w agrobiznesie, W: S. Urban (red.), Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 77-82.
 
24.
Toczyński T. (2008), Regionalne zróżnicowanie nakładów pracy w polskim rolnictwie, W: Z. Floriańczyk (red.), Zagadnienia produktywności, regionalnego zróżnicowania nakładów pracy i kredytowania produkcji rolniczej w świetle Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa. IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 29-30.
 
25.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807).
 
26.
Woś A., Tomczak F. (red.) (1984), Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. PWRiL, Warszawa.
 
27.
Żmija J. (2010), Agrobiznes – gospodarka żywnościowa – obszary wiejskie, W: Miejsce polskiej wsi i rolnictwa w Unii Europejskiej. Wyd. UR w Krakowie, Kraków, s. 55-58.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top