ORIGINAL ARTICLE
Changes in the share of consumption in GDP in Poland between 2011 and 2020
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Metod Ilościowych I Informatyki Gospodarczej, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
 
Submission date: 2022-01-11
 
 
Final revision date: 2022-02-06
 
 
Acceptance date: 2022-02-07
 
 
Online publication date: 2022-03-31
 
 
Publication date: 2022-03-31
 
 
Corresponding author
Beata Kasprzyk   

Zakład Metod Ilościowych I Informatyki Gospodarczej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(1):1-16
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: Analysis of changes in the structure of consumption as a component of GDP in Poland for the period 2011-2020, comparative assessment of GDP and consumption per capita in Poland in comparison with EU countries-27 in 2011-2020. Materials and methods: For the empirical analysis EUROSTAT and CSO statistical data covering the values of the basic components of GDP and consumption/consumption levels per capita were used. Methods of dynamics and comparative analysis were applied in relation to consumption levels. The statistical structural analysis made it possible to measure the intensity and degree of differentiation of the components of GDP in Poland in dynamic terms. The index of inferential structural changes and the divergence coefficient of Clark structures were used. Results: Based on the collected empirical material, the level of consumption in Poland was assessed in comparison with all EU-27 member states for the period 2010-2020. Using a quantitative approach, the degree of diversification of the structure of basic components, including consumption in GDP in dynamic terms, was also compared. Conclusions: The level of consumption in Poland in the last decade has been systematically increasing, in terms of growth rate it reached a value above the EU average. The research confirmed the occurrence of significant differences in consumption per capita in the EU-27 countries, both in the compared years and in static terms. These differences were particularly visible between the highly developed countries of Western Europe and Southern Europe. The values of measures of similarity of structures for the components of GDP indicate that in 2015-2020 there was a significant similarity of structures in the relations consumption/accumulation/foreign trade balance, while the differentiation of these structures differed more significantly at the beginning and end of the 2011-2020 decade.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
 
REFERENCES (29)
1.
Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (1995). Ekonomia. Tom 2, Warszawa: PWE.
 
2.
Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 
3.
Choroś-Mrozowska, D., Clowes, D. (2018). Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006-2015. Zeszyty Naukowe, Cracow Review of Economics and Managment, 1(973). https://doi.org/10.15678/ZNUEK....
 
4.
GUS. (2021a). Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Pobrane z: https://stat.gov.pl/metainform... (dostęp: 30.05.2021).
 
5.
GUS. (2021b). Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2020 rok. Pobrane z: https://stat.gov.pl/ (dostęp: 2021.12.02).
 
6.
Hodoly, A. (1971). Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna. Warszawa: KIW.
 
7.
Iwasiński, Ł. (2014). Co to znaczy konsumować? Próba definicji pojęcia konsumpcji. Konsumpcja i Rozwój, 4(9),14-16.
 
8.
Kasprzyk, B. (2015). Wymiar subiektywizmu w badaniach oceny dobrobytu i jakości życia. Konsumpcja i Rozwój, 11(2), 51-52.
 
9.
Kukuła, K. (1996). Statistical methods of economic structures analysis. Kraków: Wyd. Edukacyjne.
 
10.
Kukuła, K. (2010). Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce. Warszawa: PWN.
 
11.
Małuszyńska, E. (1993). Regionalne zróżnicowanie zmienności struktur gospodarczych. Zeszyty Naukowe. Seria II. Prace habilitacyjne. Z. 132, Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 
12.
Mankiw, N.G., Taylor, M.P., Kownacka, V. (red.), Czarny, B. (red. nauk. przekł.). (2010). Makroekonomia. Warszawa: PWE, 36-45.
 
13.
Miczyńska-Kowalska, M. (2018). Współczesne kierunki rozwoju konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, 509.
 
14.
Niemczyk, A. (2000). Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 541, 63-80.
 
15.
OECD. Measuring Well-being and Progress: Well-being Research. Pobrane z: http://www.oecd.org/statistics... (dostęp: 30.05.2020).
 
16.
Pakosz, B., Sobol, E., Szkiłądź, C., Szkiłądź, H., Zagrodzka, M., (1993). Słownik Wyrazów Obcych. Wyd. 27. Warszawa: WN PWN.
 
17.
Rutkowski, J. (1981). Similarity of structures and structural changes – questions of quantification. Wiadomości Statystyczne, 8.
 
18.
Śleszyńska-Świderska, A. (2013). Skłonności konsumpcyjne Polaków w warunkach kryzysu gospodarczego. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 9(58), 559-576.
 
19.
Stiglitz, J.E., Sen, A., Fitoussi, J.P. (2013). Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza. Warszawa: PTE.
 
20.
Świetlik, K. (2012). Konsumpcja jako czynnik wzrostu PKB w Polsce. Konsumpcja i Rozwój, 1(2).
 
21.
Szczepański, J. (1981). Konsumpcja a rozwój człowieka: wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. Warszawa: PWE.
 
22.
Zalega, T. (2011). Mikrouwarunkowania potrzeb i zachowań rynkowych gospodarstw domowych a nowa konsumpcja. Studia i Materiały, 1-2, 79-106.
 
23.
Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele. Warszawa: PWE.
 
24.
Żwirbla, A. (2006). Attempt at the construction of the measures of the structure and structural change. Wiadomości Statystyczne, 10.
 
25.
https://bdm.stat.gov.pl/ (dostęp: 18.12.2021).
 
26.
 
27.
 
28.
 
29.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top