Cel i zakres tematyczny czasopisma
 
„Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne” to międzynarodowe czasopismo naukowe, które publikuje wyniki multi i interdyscyplinarnych badań oraz analizy polityk z rozległych regionów świata.

Główną misją czasopisma jest poszerzanie wiedzy teoretycznej, wniesienie wkładu do dyskusji na temat polityk oraz rozpowszechnianie wyników badań empirycznych w szerokim obszarze nauk ekonomicznych i społecznych, takich jak:

biznes, ekonomia i finanse,
• geografia społeczno-ekonomiczna i zarządzanie przestrzenne,
• społeczność, rozwój wiejski, miejski i regionalny.


Czasopismo dostarcza informacje na temat ekonomicznych problemów ogólnych i sektoralnych, praktyk oraz polityk, a także na temat współczesnego i historycznego rozwoju w tych dyscyplinach z perspektywy lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i globalnej. Czasopismo publikuje oryginalne wyniki badań naukowych, artykuły przeglądowe i recenzyjne, raporty i badania ankietowe, dyskusje na temat polityk, komunikaty z badań oraz konferencji, studium przypadku, jak również inne prace naukowe.

Artykuły publikowane są w języku angielskim oraz w języku polskim. Teksty w języku polskim prawidłowo przetłumaczone na język angielski publikowane są bez ponoszenia dodatkowych opłat za tłumaczenie. W przypadku przesłania tekstu tylko w jednej wersji językowej polskojęzycznej/ angielskojęzycznej autorzy ponoszą koszty tłumaczenia na język przeciwny. Autorzy mogą być proszeni również o pokrycie kosztów weryfikacji nadesłanych tekstów w języku angielskim. Tłumaczenie wykonuje współpracujące z redakcją Biuro Tłumaczeń, a aktualny koszt za stronę obliczeniową (tj. 1800 znaków ze spacjami) wynosi 30 złotych brutto.

Artykuł do tłumaczenia kierowany jest po uzyskaniu pozytywnej recenzji zgłoszonej wersji językowej, ewentualnych korektach i zaakceptowaniu do druku przez Redaktora Naczelnego. Na tym etapie autor otrzyma informację o wysokości wpłaty na konto Państwowej Szkoły Wyższej: Santander Bank Polska S.A., 1 Oddział w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 27, numer konta - 45 1500 1331 1213 3001 7949 0000. Obowiązkiem Autora jest również dostarczenie do Redakcji potwierdzenia dokonania wpłaty (np. w formie elektronicznej na adres mailowy).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725