ARTYKUŁ ORYGINALNY
BUDŻET GMINY JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Poznań School of Banking
 
 
Data publikacji: 11-07-2018
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):100-106
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Podstawą każdej gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet. W oparciu o jego zapisy jednostka realizuje ustawowe cele swojego funkcjonowania. Odpowiednie przygotowanie budżetu – uwzględniające potrzeby społeczne i gospodarcze gminy – jest zasadniczym obowiązkiem Wójta. Podstawowe zasady i terminy opracowania i uchwalenia budżetu oraz jego szczegółowość i elementy konieczne zawarte są w ustawie o finansach publicznych. Niezależnie od ustawowych wymogów, opracowanie budżetu powinno uwzględniać zasady planowania i zarządzania. Zachowanie czysto administracyjnego modelu gospodarowania finansami jest niewystarczające w świetle wyzwań przed jakimi stoją jednostki samorządu terytorialnego. Odpowiednia analiza możliwości finansowych gminy daje podstawę do wyznaczania kierunków rozwoju i strategii działań gminy zarówno w perspektywie budżetowej jak i poza nią.
 
REFERENCJE (21)
1.
Bingo T. (1928), Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Warszawa.
 
2.
Bordo A. (2000), Finanse publiczne Rzeczpospolitej Polskiej. Zagadnienia prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 
3.
Dębowska-Romanowska T. (1995), Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego wraz z częścią ogólną prawa finansowego, Municipium, Warszawa.
 
4.
Denek E. (2000), Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Dolnicki B. (2009), Samorząd terytorialny, Wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
6.
Gilowska Z. (1998), System ekonomiczny samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
 
7.
Kornberger-Sokołowska E. (2001), Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa.
 
8.
Misiąg W. (1996), Finanse publiczne w Polsce, Presspublica, Warszawa, s. 235.
 
9.
Niewiadomski Z. (2001), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, BRANTA, Bydgoszcz-Warszawa.
 
10.
Owsiak S. (1999), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa.
 
11.
Sochacka-Krysiak H. (1994), Finanse lokalne, Municipium, Warszawa.
 
12.
Sochacka-Krysiak H. (1999), Praktyczne zastosowanie finansów publicznych, WP Warszawa.
 
13.
Sochacka-Krysiak H. (2006), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Szkołą Główna Handlowa, Warszawa.
 
14.
Zalewski A. (1996), Efektywność gospodarowania samorządu terytorialnego w Polsce i możliwość jej poprawy, w: Aktualne problemy gospodarki lokalnej, Szkoła Gówna Handlowa, Warszawa.
 
15.
Zalewski A. et al (1997), Gospodarka Gdyni w latach 1990-2000. Przemiany strukturalne i tendencje rozwoju oraz wersja angielska: Gdynia’s Economy 1990-2000. Structural Changes and Development Trends USAID i Urząd Miasta Gdyni, s. 203-204).
 
16.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
 
17.
Ustawa z 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin, (Dz. U. z 1995 r. nr 154, poz. 94.).
 
18.
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
 
19.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, (Dz. U. z 2000 r. Nr 88 poz. 985 ze zm.).
 
20.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, (Dz. U. z 2010 r. nr 80 poz. 526 ze zm.).
 
21.
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top