ORIGINAL ARTICLE
ACTIVITIES UNDERTAKEN BY HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS TO DEVELOP TOURISM AND CULTURAL OFFER IN ACADEMIC CITIES – A CASE STUDY OF KRAKOW
 
More details
Hide details
1
Jagiellonian University in Krakow Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Łukasz Matoga   

mgr Łukasz Matoga, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Polska
 
 
Aneta Pawłowska
mgr Aneta Pawłowska, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(3):33-46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The contemporary role that higher education institutions play is not limited to educational and scientific research activity. It involves also creating local tourism cultural offer and an offer of spending leisure time for inhabitants and visitors. Therefore the purpose of the article is to describe the activities undertaken by higher education institutions using the example of Krakow. Materials and methods: On the basis of the study of source materials it was possible to identify types of enterprise undertaken by higher education institutions, also those involved in cooperation, whose activity depends on academic traditions and potential. Results: As the example of Krakow shows, higher education institutions affect the development of incoming tourism in the three main areas: educational tourism, cultural tourism, and business tourism and MICE industry. They also broaden the offer of spending leisure time in the city directed to the inhabitants, students and tourists. Conclusions: Academic potential influences the function and image of the city in the national and international arena. Thus it seems necessary to include higher education institutions in the development of a local tourism offer and cultural animation of the city life.
 
REFERENCES (28)
1.
Adamczuk J. (2015), Rola uczelni wyższych w kreowaniu wizerunku miast. Stidum przypadku Jeleniej Góry i Wałbrzycha. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławu, nr 391, s. 193-201.
 
2.
Batten D. (1995), Network cities: creative urban agglomerations for the 21st Century. Urban Studies, nr 32(2), s. 313-327.
 
3.
Domański T. (2011), Rola uniwersytetów w promocji polskich miast i regionów – nowe wyzwania strategiczne, W: T. Domański (red.), Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 15-32.
 
4.
Domański T. (2014), Marketing miasta akademickiego. Rola uczelni wyższych w promocji Łodzi. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
5.
Drucker J., Goldstain H. (2007), Assessing the regional economic development impacts of universities: A review of current approaches. International Regional Science Review, nr 1(30), s. 20-46.
 
6.
Felsenstein D. (1996), The university in the metropolitan area: Impact and public policy implication. Urban Studies, nr 33(9), s. 1565-1580.
 
7.
Fleszar A. (1987), Miasta, ich funkcje, znaczenie i warunki rozwoju, W: M. Fleszar (red.), Geografia ekonomiczna świata. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 155-175.
 
8.
Florida R. (2002), The rise of the creative class and how it’s transforming work. Wyd. Basic Books, Nowy Jork.
 
9.
Hospers G.J. (2003), Creative cities: breeding places in the knowledge economy. Knowledge, Technology & Policy, nr 16(3), s. 143-162.
 
10.
Kanter J. (1999), Knowledge management, practically speaking. Information Systems Management, nr 16(4), s. 7-15.
 
11.
Klamut M. (2000), Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie – modele – postęp technologiczny. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 
12.
Kwaśniewska K. (2015), Funkcje szkoły wyższej w społeczności lokalnej. Miscellanea, nr 5, s. 267-274.
 
13.
Landry Ch. (2008), The creative city. A toolkit for urban innovators. Wyd. Routledge, Londyn.
 
14.
Longworth N. (2006), Learning cities, learning regions, learning communities. lifelong learning and local government. Wyd. Routledge, Londyn – Nowy Jork.
 
15.
Markowski T., Drzazga D. (2008), Uczelnie wyższe w przestrzeni i gospodarce miast – próba syntezy, W: T. Markowski, D. Drzazga (red.), Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, t. CXXI, Warszawa, s. 7-14.
 
16.
Marszał T. (2012), Miasto innowacyjne – koncepcja i uwarunkowania rozwoju, W: Z. Makieła, A. Szromnik (red.), Miasto innowacyjne. Wiedza, przedsiębiorczość, marketing. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akadamii Nauk, t. CXLI, Warszawa, s. 7-18.
 
17.
Marszałek A. (2010), Rola uczelni w regionie. Wyd. Difin, Warszawa.
 
18.
Olechnicka A., Wojnar K. (2008), Rola wyższych uczelni w regionie. Doświadczenia międzynarodowe, W: T. Markowski, D. Drzazga (red.), Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, t. CXXI, Warszawa, s. 14-32.
 
19.
Olechnicka A., Płoszaj A., Wojnar K. (2011), Strategie przodujących uczelni wobec nowych uwarunkowań i funkcji szkół wyższych. Studia Regionalne i Lokalne, nr 43(1), s. 43-63.
 
20.
Runge J. (2008), Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej. Wyd. Videograf Edukacja, Katowice.
 
21.
Suliborski A. (2001), Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia teoretyczno-empiryczne. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
22.
Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 (2013), Urząd Miasta Krakowa, Kraków.
 
23.
Szromnik A. (2014), Uczelnia na zagranicznym rynku edukacyjnym – strategia internacjonalizacji szkoły wyższej. Management and Business Administration. Central Europe, nr 22, z. 1(124), s. 36-59.
 
24.
Thieme J. K. (2009), Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Wyd. Difin, Warszawa.
 
25.
Wolaniuk A. (2010), Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
26.
Winter R. (2009), Academic manager or managed academic? Academic identity schisms in higher education. Journal of Higher Education Policy and Management, nr 31, s. 121-131.
 
27.
Witek J. (2011), Uczelnia – organizacja służaca otoczeniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 655. Problemy Ekonomiczne Usług, nr 71, s. 25-36.
 
28.
Yigitcanlar T., Baum S., Horton S. (2007), Attracting and retaining knowledge workers in knowledge cities. Journal of Knowledge Management, nr 11(5), s. 6-17.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top