ORIGINAL ARTICLE
QUALITY OF THE SCHOOL'S WORK IN THE LIGHT OF THE ASSESSMENT OF THE PARENTS OF THE CHILDREN ATTENDING THE PRIMARY SCHOOL IN JANÓW PODLASKI
 
More details
Hide details
1
Zakład pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Polska
 
 
Submission date: 2021-05-20
 
 
Final revision date: 2021-05-27
 
 
Acceptance date: 2021-06-01
 
 
Online publication date: 2021-06-30
 
 
Publication date: 2021-06-30
 
 
Corresponding author
Stanisława Nazaruk   

Zakład pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500, Biała-Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2021;14(2):239-249
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: At the time of constant changes in the sphere of education, any changes aimed at improving the quality of school’s work are of particular importance. Therefore the aim of the current research was to determine the quality of primary school’s work in its main areas as evaluated by parents. Materials and methods: The theoretical insights on the quality of school’s work were obtained on the basis of the review of the literature on the subject and acts of education law. The empirical data from the research was gathered through the diagnostic survey method with the use of the author’s research tool, i.e., a questionnaire addressed to parents of students in grades IV-VIII attending one of the primary schools in the Biała Podlaska District (N = 103). Results: The obtained data showed quite a diverse assessment of the quality of the primary school’s work in some of its areas. Conclusions: Most of the parents surveyed gave specific proposals for actions to improve the quality of the school’s work, mainly concerning the increase of their participation not only in financial aid, but also in the didactic and educational area, which well forecasts and prompts school authorities and tutors to recommend the above-mentioned proposals and implement them in real life.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
 
REFERENCES (16)
1.
Bonstingl, J. (2003). Szkoły jakości. Wprowadzenie do TQM w edukacji. Warszawa: Wydawnictwo CODN.
 
2.
Bugdol, M. (2008). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
3.
Ciekot, K. (2007). Funkcje ewaluacji w zapewnianiu jakości kształcenia w uczelniach wyższych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
4.
Koszmider, M. (2008). Szkolne standardy jakości procesu kształcenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”.
 
5.
Kwarciński, T.A., Salamucha, A. (2009). „Mistrz-uczeń” kontra „usługodawca-klient”: refleksje na temat zmiany modelu edukacji. Analiza i Egzystencja, 10, 147-150.
 
6.
Kruszwicki, W., Symela, K.(1999). Poprawa jakości pracy szkoły. Warszawa: Program SMART, 5-8.
 
7.
Jelonek, M., Skrzyńska, J. (2010). Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym – uwagi wstępne. W: W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed (red.). Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody. Narzędzia. Dobre praktyki. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.
 
8.
Lulek, B. (2014). O miejscu wyznaczanym rodzicom w szkołach gimnazjalnych. Ujęcie porównawcze. W: B. Lulek, K. Szmyd (red.). Edukacja wobec wyzwań współczesności. Rodzina – szkoła – region – kultura. Krosno, s.161.
 
9.
Łobocki, M. (2007). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Karków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”.
 
10.
Mapa drogowa UNESCO dla edukacji artystycznej, przyjęta na Światowej Konferencji na temat Edukacji Artystycznej pod hasłem Rozwijanie kreatywnych możliwości w XXI wieku. Lizbona, 6-9 marca, http://www. unesco.pl/ fileadmin/user_upload/ pdf/Mapa_Drogowa.pdf, dostęp: 10.02.2021 r.
 
11.
Mendel, M. (2010). Sprzymierzeńcy w wychowaniu. Wychowawca, 1, 67.
 
12.
Prussak,W. (2006). Zarządzanie jakością. Wybrane elementy. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 
13.
Stróżyński, K. (2002). Jakość pracy szkoły w praktyce. Warszawa-Łódź.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2019, poz. 1627).
 
15.
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 1991r., nr 95, poz. 425, z późn.zm.).
 
16.
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. 2004, nr 89, poz. 845).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top