CASE STUDY
MIGRATION OF ENTERPRISES – CASE STUDIES
 
 
More details
Hide details
1
Poznań University of Economics / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Urszula Panicz   

mgr Urszula Panicz, Poznań University of Economics, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland, phone:+48 61 856 95 34
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(2):45-56
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this paper was to present the essence of the relocation process of companies with particular consideration of intra-national migration. The author arranged definitions and presented factors of the relocation of companies. The paper ends with case studies of the companies that entirely or partly relocated their business activity in the country. The information on migration was obtained on the basis of the conducted survey among randomly selected enterprises. Further information was collected from web pages of surveyed entities and press releases. As a result of the conducted analysis the conclusions were drawn towards the surveyed enterprises. It was observed that domestic relocation concerns both small and large enterprises dealing with manufacturing, providing services and trading. Internal migration may be conducted entirely or partly. Companies may transfer their seats or branches. The main reason for a change of localization is insufficient supply of manufacturing area. The conducted research reflect only fragment of the process of domestic relocation in order to draw the overall conclusions in this respect is indispensable to make extension at the bigger scale of enterprises.
 
REFERENCES (19)
1.
Budner W. (2003), Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
2.
Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej – perspektywa wybranych państw UE. Wnioski dla Polski (2006). Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa.
 
3.
Domański R. (1995), Zasady geografii społeczno-ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań.
 
4.
Domański T. (1996), Metoda studium przypadku i jej wykorzystanie w nauczaniu zarządzania przedsiębiorstwem. W: T. Domański, J.S. Henley, (red.), Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa-Łódź.
 
5.
Dorocki S. (2010), Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji. W: T. Rachwał, Z. Zioło (red.), Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 16, Warszawa-Kraków.
 
6.
Dzikowska M. (2012), Wpływ delokalizacji łańcucha wartości na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Praca doktorska, Poznań.
 
7.
Fierla I., Kuciński K., (red.) (2001), Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność. Materiały i prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Tom LXXVI, Warszawa.
 
8.
Gierańczyk W. (2008), Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji. W: T. Rachwał, Z Zioło (red.), Problematyka badawcza geografii przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 11, Warszawa-Kraków.
 
9.
Godlewska H. (2001), Lokalizacja działalności gospodarczej. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 
10.
Kostrubiec B. (2006), Delokalizacja przedsiębiorstw – przejaw światowej samoregulacji. W: T. Rachwał, Z. Zioło (red.), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 8, Warszawa-Kraków.
 
11.
Kuciński K. (red.) (2011), Glokalizacja. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
12.
Kuciński K., Mączyńska E. (red.) (2005), Zagrożenie upadłością. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
13.
Kwieciński J., Gałązka-Sobotka M., Dłutek A. (2008), Ekspertyza nt. delokalizacji. Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Warszawa, w: http://www.poig.gov.pl/naborwn..., 15.04.2013.
 
14.
Leśniak J. (1985), Planowanie przestrzenne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
15.
Małuszyńska E. (2006), Delokalizacja przedsiębiorstw. W: „Wspólnoty Europejskie”, nr 3 (172).
 
16.
May J. (2008), Adaptacja przedsiębiorstw przemysłowych – przykład Łodzi. W: T. Rachwał, Z. Zioło (red.), Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 10, Warszawa-Kraków.
 
17.
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zakresu i skutków delokalizacji przedsiębiorstw (2005). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. W: http://eur-lex.europa.eu/LexUr..., 17.04.2013.
 
18.
Relokacja skraca proces inwestycyjny o kilka lat (2013). W: http://www.terenyinwestycyjne...., 25.08.2013.
 
19.
Witczyńska K. (2011), Delokalizacja produkcji między Niemcami a Polską w procesie integracji europejskiej. Praca doktorska, Wrocław.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top