ORIGINAL ARTICLE
ASSESSMENT OF THE REGION’S POTENTIAL COMPETITVE ADVANTAGE WITH THE STRATEGIC REFLECTION METHOD
 
 
More details
Hide details
1
Cracow University of Economics / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Marek Rawski   

Marek Rawski, Cracow University of Economics, Rakowicka St. 27, 31-510 Kraków, Poland, Phone: +48 12 293 52 73
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(1):38-51
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Building a competitive region is a long-lasting and highly complex process. The achieved level of competitive advantage is significantly determined by a precise diagnosis of the region's initial state and by the adopted direction of changes. This publication aims to demonstrate that application of the strategic reflection method (or, more precisely, of its third stage) allows to effectively realize such a diagnosis. By using it, it is possible to obtain the picture of the region's current level of competitive advantage (as well as its prognosis), not only in the absolute categories, but also in the relative categories describing the varied value of the region for different groups wanting to use it. Besides the methodology of proceeding, a practical example is provided to demonstrate the technical aspects of the method's application, and, through the interpretation of obtained results, their value for the assessment of the region's competitive advantage.
 
REFERENCES (16)
1.
Alarcon A.L. (2004), Regional Competitiveness: the need for coordination between public and private action. W: S. Rudolf (red.), Emerging Markets Social, Political and Economic Challenges. University Press, Łódź, s. 87-91.
 
2.
Chojnicki Z., Czyż T. (2005), Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym. KPZK PAN, Biuletyn, 2019, Warszawa, s. 8-23.
 
3.
Gaczek W., Rykiel Z. (2000), Konkurencyjność regionów a ich adaptacyjność. W: S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 113-128.
 
4.
Gorzelak G. (1997), Przemiany polskiej przestrzeni. W: Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, s. 25.
 
5.
Kudłacz T. (1999), Programowanie rozwoju regionalnego. PWN, Warszawa, s.15.
 
6.
Markowski T. (2005), Przedmiotowa i podmiotowa konkurencyjność regionów. KPZK PAN, Biuletyn, 219, Warszawa, s. 24-37.
 
7.
Martyniak Z. (1997), Organizacja i zarządzani. 15 efektywnych metod. Antykwa, Kraków – Kluczbork, s. 161-170.
 
8.
Martyniak Z. (1996), Organizacja i zarządzanie. 60 problemów teorii i praktyki. Antykwa, Kraków-Kluczbork, s. 35-37.
 
9.
Martyniak Z. (1990), Metoda refleksji strategicznej. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 4-6.
 
10.
Obłój K. (1988), Strategia organizacji. PWE, Warszawa, s. 192-203.
 
11.
Piotrowska-Trybuł M. (2004), Istota i czynniki konkurencyjności regionu. W: Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska. WUMK, Toruń, s. 23.
 
12.
Porter M.E. (2001), O konkurencyjności. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
13.
Rawski M. (2002a), Technika konfrontowania silnych i słabych stronz szansami i zagrożeniami w analizie SWOT. „Przegląd Organizacji”, nr 3.
 
14.
Rawski M. (2002b), Efekty synergii w metodzie refleksji strategicznej. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 7.
 
15.
Stawasz D. (2004), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu – teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 203.
 
16.
Winiarski B. (1999), Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej? W: M. Klamet (red.), Konkurencyjność regionów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 9-19.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top