REVIEW ARTICLE
NON-PRODUCTIVE FUNCTIONS OF VALUABLE NATURAL AREAS
 
More details
Hide details
1
The Faculty of Forestry in Hajnówka, Bialystok University of Technology Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce, Politechnika Białostocka
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Mikołaj Jalinik   

prof. nadzw. dr hab. inż. Mikołaj Jalinik, The Faculty of Forestry in Hajnówka, Bialystok University of Technology, Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka, Poland; phone: +48 85 682-95-00
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(3):103-111
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject of the study is the presentation of naturally valuable areas in which non-production related functions can be performed apart from the production related ones. The purpose of this article is to address the issue of functions of naturally valuable areas with the focus on their importance for economic and social activity. Materials and methods: The present analysis has been based on the specialist research literature as well as on the data obtained from local government bodies. The induction and deduction methods as well as critical literature analysis have been used. Results and conclusions: The results of the study confirmed that non-production related functions play a significant role in social life and, above all, they can impact the improvement of people’s physical and mental health. They can also provide some valuable raw materials including forest undergrowth while the principles of sustainable growth are followed.
 
REFERENCES (16)
1.
Ankudo L., Kowalczyk H. (2013), Koszty pozaprodukcyjnych funkcji lasu realizowanych na terenie RDLP w Szczecinie. Wydawnictwo PTPN, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Poznań, t. 104.
 
2.
Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D. (1997), Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok.
 
3.
Guzal-Dec D. (2013), Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego. Rocznik Ochrona Środowiska, t. 15, s. 2925-2941.
 
4.
Jalinik M. (2002), Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Wydawnictwo Politechnika Białostocka, Białystok.
 
5.
Kupiec L. (1996), Zasady gospodarowania w regionach przyrodniczo cennych, W: Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, t. III, Wydawnictwo Politechnika Białostocka, Białystok.
 
6.
Nowacka-Rejzner U. (2011), Planowanie przestrzenne a tereny cenne przyrodniczo w obszarach wybranych miast Małopolski. Czasopismo Techniczne. Architektura. R. 108, z. 1-A, s. 69-78.
 
7.
Płotkowski L. (2008), Ekonomiczne aspekty oceny funkcji lasu, czyli gospodarka leśna w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 10, z. 3 (19), s. 252-272.
 
8.
Poskrobko B. (red.) (2011), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, W: Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, t. I, Wydawnictwo WSE, Białystok, s. 264.
 
9.
Radecki W. (1987), Ochrona prawna obszarów przyrodniczo cennych. Oddział Akademicki PTTK, Kraków.
 
10.
Steiner F. (1999), The living landscape 1999. An Ecological Approach to Landscape Planning McGraw Hill.
 
11.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późn. zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
 
13.
Zielińska A. (2005b), Próba oceny szans i zagrożeń sieci NATURA 2000 w Polsce, W: T. Borys (red.), Gospodarka a środowisko, Zarządzanie środowiskiem – gospodarka przestrzenna. Nr 3, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Prace Naukowe nr 1075, Wrocław, s. 168.
 
14.
Zielińska A. (2013), Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
15.
Żegleń P. (2010), Zarządzanie turystyką na obszarach cennych przyrodniczo województwa podkarpackiego, W: M. Jalinik (red.), Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top