ORIGINAL ARTICLE
PROBLEMS OF ECOLOGICAL FARMS ON VALUABLE NATURAL AREAS (BASED ON THE EXAMPLE OF THE WEST-POMERANIAN PROVINCE)
 
More details
Hide details
1
Koszalin University of Technology Politechnika Koszalińska
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Jolanta Kondratowicz-Pozorska   

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Kondratowicz-Pozorska, Koszalin University of Technology, Faculty of Economic Sciences, Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin, Poland; phone: +48 94 343-91-37
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(3):67-76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The study deals with the issue of ecological agricultural farms from the West-Pomeranian Province, which are located close to or on valuable natural areas. It aims to describe the kinds of problems which accompany the activity of ecological farms situated on naturally valuable areas. Materials and methods: The review of the research studies was based on Polish and foreign literature was made. The analysis of the survey data collected from farmers working on ecological farms located close to or directly on valuable natural areas was also conducted. A sample of 765 farmers was used for the purpose of the study. Results: The data gathered from the survey have led to seven conclusions. It was proved that natural methods of production are desirable, on the one hand, as they help preserve the values of nature sites, but, on the other hand, they are considered by farmers as insufficiently developmental as far as valuable natural areas are concerned. Conclusions: It is therefore necessary develop and present different concepts of development resulting from the mutual support and interaction.
 
REFERENCES (11)
1.
Bałtromiuk A. (2010), Możliwości i problemy rozwoju obszarów wiejskich objętych europejską siecią ekologiczną Natura 2000 – podsumowanie i rekomendacje [W:] Bołtromiuk A. (red.), Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 254-282.
 
2.
Block P. (1989), Empowered manager: positive political skills at work, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, p. 130.
 
3.
Czaja S. (red.) (2007), Prawo środowiskowe dla ekonomistów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 98–108.
 
4.
Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. (2008), Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Dudley N. (red.) (2008), Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, Gland, Switzerland: IUCN.
 
6.
Iddle E., Bines T. (2004), Planowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo, Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin 2004, s. 53.
 
7.
Poskrobko T. (red.) (2011), Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok, s. 9.
 
8.
Zbaraszewski W., Pieńkowski D., Steingrube W. (2014), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania turystyki transgranicznej na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Greifswald-Szczecin.
 
9.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, art. 6.1.
 
10.
Cieszewska A. (2008), Zachowanie terenów cennych przyrodniczo w kształtowaniu struktury krajobrazu na poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXI, s. 239-250, http://www.paek.ukw.edu.pl/wyd... (data dostępu: 3.11.2015).
 
11.
Rocznik Statystyczny 2014, GUS, http://wwww.stat.gov.pl (data dostępu: 5.11.2015).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top