ORIGINAL ARTICLE
CONDITIONS OF LOCAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF SHAPING DEVELOPMENTAL STRATEGY AND POLICY IN POLAND
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomcznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Submission date: 2020-02-04
 
 
Final revision date: 2020-05-27
 
 
Acceptance date: 2020-05-27
 
 
Publication date: 2020-06-29
 
 
Corresponding author
Mieczysław Adamowicz   

Wydział Nauk Ekonomcznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(2):145-169
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: This paper discusses the essence and main areas of conditions of local development in the context of the political transformations which have occurred in Poland over the last thirty years. Against this background, an attempt was made to differentiate between the conditions and factors of local development. The purpose of this work is to seek, considering different ways of defining local development and as part of different developmental models, a distinction and consistency between the essence of the concept of “conditions of development” and the concept of “factors of development” and to indicate the universality of general conditions for development at all levels of a country’s territorial division. Materials and methods: This paper draws on the author’s own thoughts and a critical analysis of the literature on the subject, as well as documents relating to the practical shaping of the strategy and development policy in Poland. It presents the basic ways of defining local development and the model approach to development processes and characterises the main conditions of Poland’s socio-economic development over the last thirty years. Results: It was determined that in the literature conditions of development are often identified with factors of development, which is not justified. It was determined that conditions constitute a certain potential which determines the possibilities for the progress of developmental processes, whereas granting a driving force to these possibilities transforms them into developmental factors for a given area. The general conditions of a country’s development also define the conditions of development at the lower levels of territorial division. Conclusions: In the context of the growing role of local development programming and planning, it is important to differentiate between the concepts of “conditions” and “factors” of local development. Local development is shaped by both the overall conditions and factors of development of a country, and the specific local conditions and factors. The effective implementation of local development programmes and strategies requires the skill to convert development conditions into factors.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
 
REFERENCES (35)
1.
Adamowicz, M. (2003). Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju, W: M. Adamowicz (red.), Strategie rozwoju lokalnego, tom I, Aspekty Instytucjonalne. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
2.
Adamowicz, M. (2003). Kształtowanie rozwoju lokalnego, W: M. Adamowicz (red), Strategie rozwoju lokalnego, tom II, Aspekty instrumentalne. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
3.
Adamowicz, M. (2017). Budżet Unii Europejskiej. W: M. Podstawka (red), Finanse: Instytucje, Instrumenty, Podmioty, Rynki, Regulacje. Wyd. II., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Bagdziński, S. (1994). Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
5.
Brol, R. (1998). Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, W: M. Obrępalski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 785.
 
6.
Brol, R. (2005). Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1083.
 
7.
Capello, R. (2010). Location, Regional Growth and Local Development Theories, Aestimum.
 
8.
Fukuyama, F. (1997). Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Gardocka, A. (2005). Kultura ekonomiczna jako instytucja. W: D. Kopcińska (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania (s. 229-239). Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
10.
Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa: PWE.
 
11.
Harrison, L.E., Huntington, S.P. (red). (2003). Kultura ma znaczenie: jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań: Zysk i S-ka.
 
12.
Hryniewicz, J.T. (2004). Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
13.
Kłoskowska, A. (1997). Kultury narodowe wobec globalizacji i tożsamości jednostki. Kultura i Społeczeństwo, 4.
 
14.
Kołodko, G.W. (1994). Strategia dla Polski. Warszawa: Poltext.
 
15.
Kostro, K. (2009). Zagadnienia kulturowe w ekonomii. Gospodarka Narodowa, 3(230).
 
16.
Kroeber, A.L., Kluckhohn, C., Untereiner, W. (1952). Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions, New York.
 
17.
Landes, D.S. (2008). Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy. Poznań: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 
18.
Lewczuk, J. (2000). Czynniki i bariery rozwoju regionalnego. W: L. Kupiec (red.), Gospodarka przestrzenna, t. IV. Polityka regionalna. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
19.
Lis, F.J. (1996). Wartości w kształtowaniu motywacji i organizacji życia społecznego. Lublin: Politechnika Lubelska.
 
20.
Łuczyszyn, A. (2013). Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach. Warszawa: CeDeWu.PL.
 
21.
Migdał, A.M. (2014). Kulturowe uwarunkowania rozwoju MSP w Polsce. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 35, 138-150.
 
22.
Myna, A. (1998). Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, Samorząd Terytorialny, 11, s. 30-48.
 
23.
Nowakowska, A. (2017). Terytorializacja rozwoju i polityki regionalnej. Biuletyn KPZK PAN, 268, 26-38.
 
24.
Parysek, J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
25.
Pietrzyk, I. (1997). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego. W: R. Broszkiewicz (red.), Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
26.
Plummer P., Taylor M., (2001). Theories of local economic growth (part 1): concepts, models, and measurement, Environment and Planning A: Economy and Space, 33(3), s. 219-236.
 
27.
Przybyciński, T. (2015). Ustrojowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 213, 102-112.
 
28.
Pietrzyk, I. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
29.
Rakowska J. (2019). Fundusze unijne jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w świetle teorii rozwoju lokalnego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
30.
Sokół, A. (2011). Kulturowe uwarunkowania rozwoju wiedzy w regionach Polski. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 20, 313-330.
 
31.
Sztando, A. (2017). Lokalne i ponadlokalne polityki rozwoju lokalnego – istota, rodzaje i spójność. Roczniki Nauk Społecznych, 45(1), 25-52.
 
32.
Weber, M. (1994). Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin: Test.
 
33.
Winiarski, B. (1976). Polityka regionalna, Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 
34.
Wojtasiewicz, L. (1996). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, W: J. Parysek (red.), Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 
35.
Ziółkowski, M., Goleń, M., (2003). Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, W: H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top