ORIGINAL ARTICLE
IMPACT OF PUBLIC INVESTMENTS ON THE LOCAL DEVELOPMENT OF THE SARNAKI COMMUNE IN THE YEARS 2014-2020
 
More details
Hide details
1
Zaklad Finansów i Rachunkowaości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Submission date: 2021-04-29
 
 
Final revision date: 2021-05-27
 
 
Acceptance date: 2021-05-28
 
 
Online publication date: 2021-06-30
 
 
Publication date: 2021-06-30
 
 
Corresponding author
Piotr Zaręba   

Zaklad Finansów i Rachunkowaości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2021;14(2):187-208
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of the work was to show the impact of the implemented public investments and development projects on the local development and the changes that occurred, as well as on the living conditions of the inhabitants of the Sarnaki Commune in 2014- 2020. The research problem of the study was to show the role and the nature of the investments made by the commune in the area of local development. The assumed hypothesis states that the investments implemented in the Sarnaki Commune in the period 2014-2020 have led to the socioeconomic development of the commune. Materials and methods: The publication used Polish literature concerning local investments, local development and local government, statistical data and an analysis of the documentation related to the investments obtained from the Sarnaki Commune Office. In order to achieve the aim of the study, a survey was carried out among a deliberately selected group consisting of the representatives of the commune office (commune administrator, secretary, and treasurer), the councilors (legislative authority) and the village leaders (opinion-forming authority) of the Sarnaki commune. A particularly important group included the village leaders, that is the representatives of the local community who are the closest to social developmental problems and are impartial in issuing their opinions. A separate research group consisted of social representatives who were elected in democratic elections by the inhabitants, and who are closely related and knowledgeable about social and economic matters. Some information was also collected from the employees of the commune office. Results: The conducted analyses and the research show that the implemented public investments in the commune studied had the most positive impact on the technical infrastructure in which the most funds were invested. They had the most impact on the access to sports and recreation facilities, road and water infrastructure, as well as on the state of the natural environment and the aesthetics of the surroundings. On the other hand, they had the least impact on the employment opportunities in the commune, access to housing infrastructure and public safety. Conclusions: The investments carried out in the period 2014-2020 in the Sarnaki Commune led to the socio-economic development of the commune, and, as a result, to positive changes, both quantitative and qualitative, in the local development as well as in the living conditions of the inhabitants.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
 
REFERENCES (28)
1.
Adamowicz, M. (2006). Rola Samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym. Biała Podlaska: Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej.
 
2.
Brol, R., Raszkowski, A., Sztando A. (2015). Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 391. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
3.
Cyburt, A., Hołownia, P., Kuźmicki, M. (2016). Cooperation between local authorities and non-governmental organisations for the benefit of local development/ Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju lokalnego. Economic and Regional Studies, 9(3), 47-58.
 
4.
Dolnicki, B. (2016). Samorząd terytorialny. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
5.
Dynowska, J., Rudowicz, E. (2007). Oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój lokalny gmin. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 6(2), s. 27-35.
 
6.
Kowalski, A. (2013). Inwestycje lokalne i źródła ich finansowania. Projekt badawczy nr 0021/B/H03/2011/40, Warszawa: IERGiŻ.
 
7.
Mańka-Szulik, M. (2015). Samorząd terytorialny jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 79, 165-177.
 
8.
Parysek, J. (1995). Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. W: J.J. Parysek (red.), Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej (s. 37). Warszawa: KPZK PAN.
 
9.
Pylak, K. (2010). Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury transportowej (wodnej) do konkursu 03/10/5.1.4 Oś priorytetowa „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”. Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
10.
Rogowski, W. (2013). Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
11.
Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
12.
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/104/2009 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 marca 2009 roku, ,Strategia rozwoju gminy Sarnaki na lata 2009–2020, Sarnaki 2009.
 
13.
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/169/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 września 2013, Plan Odnowy Miejscowości Sarnaki na lata 2013–2020, Sarnaki 2013.
 
14.
Załącznik Program Wieloletni „SENIOR+” na lata 2015-2020, Warszawa 2016.
 
15.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2013 r., Poz. 594).
 
16.
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
 
17.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.), art. 4. ust. 1.
 
18.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2006 nr 227 poz. 1658.
 
19.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
 
20.
Sprawozdania budżetowe Gminy Sarnaki w latach 2014-2020.
 
21.
Zestawienie zrealizowanych inwestycji Gminy Sarnaki 2015-2019.
 
22.
Inwestycje gminy Sarnaki 2010-2014.
 
23.
Raport o stanie Gminy Sarnaki 2018.
 
24.
Raport o stanie Gminy Sarnaki 2019.
 
25.
Opis techniczny rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Sarnakach.
 
26.
Wniosek o przyznanie pomocy na operację pn. Poprawa estetyki i funkcjonalności centrum miejscowości Sarnaki.
 
27.
Ludwiniak, P. (2018). Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Analiza uwarunkowań prawnych i ekonomicznych. Fundacja Republikańska. https://fundacjarepublikanska.....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top