ORIGINAL ARTICLE
PRINCIPLES FOR RATING OF STATE AID AND DE MINIMIS AID IN REPAYABLE FINANCE
 
More details
Hide details
1
The Jan Kochanowski University in Kielce Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Publication date: 2018-07-04
 
 
Corresponding author
Dariusz Kowalski   

dr Dariusz Kowalski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa Administracji i Zarządzania, Zakład Polityki Gospodarczej i Systemów Bankowych, ul. Świętokrzyska 21, 25-406 Kielce, Polska; tel.: +48 518 93 90 47, ORCID 0000-0003-3864-4568
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(4):54-61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject of the article is an analysis of the state aid rules by state authorities in the context of calculating the amount of state aid. This problem was discussed on the basis of a relatively new form of assistance repayable instruments. The aim of this article is to identify the noncompliance of the rules generally applicable to the rules for repayable support. Materials and methods: In order to achieve the objectives set, the analysis of the identified problems was based on non-reactive research involving the assessment of available information. It included studies of normative acts, literature of the subject and reports and analyzes. Results: It has been identified that the current form of act on State aid cases does not take into account the specific nature of aid calculation under return instruments, which is that the final value of the state aid is known only after the repayment of the financial instrument. Conclusions: The legislator should adjust the law on proceedings in state aid cases, the more frequently used form of State intervention is repayable finance. The current practice differs from the literal wording of the provisions in question and should therefore be amended to adapt the provisions to this form of aid.
 
REFERENCES (16)
1.
Dokument roboczy nr 207 Banku Rozrachunków Międzynarodowych.
 
2.
Gajewski M., Szczucki J. (2013), Ekspertyza nt. dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów w dostępie do finansowania zwrotnego w wybranych krajach Europy, w tym w państwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. PARP, Warszawa.
 
3.
Gancarczyk M. (2010), Wsparcie publiczne dla MŚP Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza. C.H. Beck, Warszawa.
 
4.
Klonowski D. (2009), Innowacyjność sektora MŚP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa. Ernst & Young Polska, Warszawa.
 
5.
Konopielko Ł. (2015), Zwrotne instrumenty wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE. Płock.
 
6.
Kowalski D. (2012), Finansowanie zwrotne jako instrument racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi na przykładzie środków pochodzących z UE, W: R. Przygodzka (red.), Instrumenty i metody racjonalizacji finansów publicznych. Białystok, s. 123 – 130.
 
7.
Kowalski D. (2014), Charakter finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2, s. 33 – 41.
 
8.
Latoszek E. (red.) (2008), Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw. Warszawa.
 
9.
Lepczyński B., Penczar M. (2013), Znaczenie instrumentów zwrotnych w ograniczaniu luki finansowej i podnoszeniu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw z sektora MSP.
 
10.
Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji, Dz. Urz. UE z dnia 20.6.2008 r., C 155, s. 10.
 
11.
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskie do pomocy de minimis, Dz. Urz. UE z 24.12.2013 r., L 352, s. 1.
 
12.
Wolański R. (2013), Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa.
 
13.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.
 
14.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.
 
15.
www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/informacje-dla-przedsiebiorcow (data dostępu: 1.02.2017 r.).
 
16.
www.bis.org/publ/work207.pdf (data dostępu: 1.02.2017 r.).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top