ORIGINAL ARTICLE
THE COORDINATION OF SMEs REPAYABLE FINANCING POLICY FROM THE PUBLIC FUNDS AT THE REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVEL
 
More details
Hide details
1
The University of Bialystok / Uniwersytet w Białymstoku
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Dariusz Kowalski   

mgr Dariusz Kowalski, The University of Bialystok, Włocławska St. 10/4, 62-600 Koło, Poland; Phone: 518 93 90 47
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(3):55-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of this article is an assessment of SMEs’ support policy in the management of repayable financing at the regional, national and international level. To achieve the assumed goals, the analysis of issues pointed in the article was based on non-reactive research. This analysis considered the data from the normative acts, statistics but also reports and analyzes published by the business institutions such as The National Association of Guarantee Funds or Polish Union of Loan Funds. After the study of the presented issues had been carried out, it turned out that current practices formulated in the area of funding programs should be verified. It seems that the most significant problem of financial areas in the EU in 2007-2013 is an excessive number of available funding programs and too big fragmentation of public institutions offering such support to SMEs. It has to be also highlighted that aforementioned factors of the institutional system of SMEs financing may have a smaller potential than they should.
 
REFERENCES (16)
1.
Bartkowiak B. (2009), Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 
2.
Brodowska-Szewczuk J. (2009), Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach nr 83/2009.
 
3.
Exanteassessment of the EU SME Initiative, (2013) Europejski Bank Inwestycyjny, Bruksela.
 
4.
Fundusze UE - biuletyn BGK nr 9, (2014) Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa.
 
5.
Gancarczyk M. (2010), Wsparcie publiczne dla MŚP podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa.
 
6.
Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka Finansowa, (2009) Ernst & Young Polska, Warszawa.
 
7.
Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014 – 2020, (2013) Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 
8.
Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, (2013) Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., Taylor Economics sp. z o. o., Warszawa.
 
9.
Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce, (2013) Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Warszawa.
 
10.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w latach 2011 – 2012, (2013) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
11.
Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2012, (2013) Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, Warszawa.
 
12.
Skowronek Mielczarek A. (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa – źródła finansowania, C. H. Beck, Warszawa.
 
13.
Sprawozdanie specjalne nr 2/2012 – Instrumenty finansowe dla MŚP współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (2012) Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 
14.
Sprawozdanie z realizacji narodowych strategicznych ram odniesienia na lata 2007-2013, (2013) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
15.
Trendy rozwojowe sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2013 roku,(2013) Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 
16.
Wolański R. (2013), Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top