ORIGINAL ARTICLE
REGIONAL DIFFERENTIATION OF SHEEP PRODUCTION IN POLAND
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(2):86-95
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The objective of the thesis was to present the differentiation of sheep production represented in the sheep population in Poland and to determine directions of changes in the sheep population in Poland. Disparities in the regional differentiation of sheep production and their causes were also shown. Materials and methods: The spatial range of research covered 16 provinces, while the time range covered the year 2015. Sources of the materials were: domestic and foreign literature as well as data from the Central Statistical Office (GUS in Polish). Data analysis and presentations were based on descriptive, tabular, graphical and indicatory methods, as well as the Pearson linear correlation coefficient. Results: The conducted research shows the presence of disparities between provinces, because there are provinces with large populations and stocking density of these animals but there also exist territorial units with a very small number of sheep. There was also a large decrease in the number of sheep found in most provinces. Conclusions: The existence of a significant link between the share of pastures in AL (agricultural land) and the sheep population in provinces was confirmed. Correlation occurred only in the case of this parameter. The conducted research should be treated as a pilot study.
 
REFERENCES (18)
1.
Berdychowska G., Niemczyk J., Szklarski L. T. (2004), Uwarunkowania i perspektywy rozwoju owczarstwa po akcesji do Unii Europejskiej, z uwzględnieniem stanu i sytuacji tego sektora na Mazowszu. Biuletyn Owczarski Polskiego Związku Owczarskiego, Warszawa, nr 4, s. 4-5.
 
2.
Borys B. (2006), Unowocześnienie technologii produkcji owczarskiej jako czynnik wzrostu pogłowia oraz rozwoju rynku produktów owczych. W: B. K lepacki, T. Rokicki (red), Technologie produkcji owczarskiej. Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Warszawa, s. 15-17.
 
3.
Chądzyński J., Nowakowska A., Przygocki Z. (2007), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Łódź, CeDeWu Sp. z o. o., s. 4-5.
 
4.
Niżnikowski R. (red) (2003), Hodowla i chów owiec. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
5.
Niżnikowski R. (red) (2011), Hodowla, chów i użytkowanie owiec. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, s. 12-13.
 
6.
Klepacki B., Rokicki T. (2006), Determinanty rozwoju krajowej produkcji owczarskiej w opinii producentów. W: B. Klepacki, T. Rokicki (red), Konsument i firma w dobie internetu. Wydział Nauk Ekonomicznych UW-M, Olsztyn, s. 53-56.
 
7.
Komorowska D. (2002), Ekonomika produkcji owczarskiej w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. IV, z. 4, s. 85-89.
 
8.
Kozłowski S. (1983), Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Polski. Wszechnica PWN, Warszawa.
 
9.
Musiał W. (2007), Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju wiejskich obszarów górskich na przykładzie Karpat. Wieś i rolnictwo, 1, 101-121.
 
10.
Niżnikowski R. (1994), Chów owiec. PWRiL, Warszawa.
 
11.
Niżnikowski R. (1996), Przydomowy chów owiec. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 
12.
Niżnikowski R. (red) (2005), Poradnik producenta jagniąt rzeźnych. TWIGGER, Warszawa.
 
13.
Rokicki T. (2004), Produkcja owczarska jako źródło dochodów rolników, Wieś Jutra, 7, s. 9-11.
 
14.
Rokicki T. (2005a), Gospodarstwa owczarskie w okresie i po transformacji gospodarczej. W: B. Klepacki (red), Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej, Wieś Jutra, Warszawa, s. 216-220.
 
15.
Rokicki T. (2005b), Produkcja wełny w Polsce i na świecie. Przegląd włókienniczy – Wełna, Odzież, Skóra, nr 3, s. 21-22.
 
16.
Rokicki T. (2008), Produkcja owczarska jako szansa gospodarstw z przewagą trwałych użytków zielonych, Wieś Jutra, 11, s. 25-26.
 
17.
Rokicki T. (2015), Regulacja prawne dotyczące gospodarstw owczarskich w Polsce (w:) Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa, s. 407-417.
 
18.
Witek T. (red.) (1981), Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top