ORIGINAL ARTICLE
THE ANALYSIS OF MARKETING TOOLS USING IN TOURISTIC PROMOTION OF DOLNY ŚLĄSK
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw University of Life Sciences
 
2
IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Warszawa IMPULS-LEASING Poland Sp. z o.o. Warsaw
 
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(1):67-76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article was to analyse marketing tools used to promote tourism in the Dolny Śląsk region. It covers both theoretical issues and practical research. The theoretical issues are related to promoting tourism in geographical regions, promotion tools, and the rules of planning and implementing effective promotion. Some organizations responsible for promotion are presented on the basis of secondary materials (scholarly publications, press articles, bills and information obtained from the Internet). The practical part of the article is based on the authors’ research devoted to the effectiveness of the tools promoting Dolny Śląsk. The following aspects have been taken into consideration: the informative and persuasive function of the tools, the extent to which they were remembered and the ability to create the image of the geographical region.
 
REFERENCES (13)
1.
Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004;.
 
2.
Czerwiński J., Dolny Śląsk – studia regionalne, Wydawnictwo Kartograficzne EKO – GRAF, Wrocław 2009;.
 
3.
Czornik M., Promocja miasta, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2000;.
 
4.
Gołembski G., (red.). Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wyd. Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2008;.
 
5.
Kunce R., Promocja turystyki, [w]: A. Gordon (red.), Turystyka w gminie i powiecie, POT, Warszawa 2003;.
 
6.
Kruczek Z., B. Walas, Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004;.
 
7.
Krzak P., Promocja turystyki regionalnej jako sposób na usuwanie barier jej rozwoju [w:] E. Nowak, Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki, Wyd. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce, 2003;.
 
8.
Oleksiuk A., Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007;.
 
9.
McCabe S., Marketing Communications in Tourism and Hospitality, Elsevier, Oxford 2009;.
 
10.
Pawlicz A., Promocja produktu turystycznego, turystyka miejska, Difin, Warszawa 2008;.
 
11.
Rudolf W., Wspieranie konkurencyjności regionów w kontekście integracji europejskiej [w:] St. Rudolf (red.), Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej, Zeszvt Naukowy Nr 6, WSEiA, Kielce, 2003.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top