ORIGINAL ARTICLE
COMPETITIVENESS OF EUROPE IN MANUFACTURE OF CHEMICALS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw University of Life Sciences
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Michał Pietrzak   

dr hab. Michał Pietrzak Warsaw University of Life Sciences Department of Economics and Organisation of Enterprises Faculty of Economic Sciences Phone: (+48) 22 59 34 223
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(3):33-48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In modern times we can observe the growing process of globalization of economic activity that takes place at all levels of companies, markets, industries and the economy as a whole. This article assumes the perspective of one of the branches of economy which is the chemical industry. The key aspect of functioning in an increasingly internationalized economy is competitiveness. When considering the issue of competitiveness in a global context it is worth going beyond individual organizations and analyze it from the perspective of countries and regions (understood as groups of countries). The purpose of this article is to assess the competitiveness of the European region in the global market of chemical products. The selection of the region and the branch was not randome. In this study the method of literature studies, secondary data collected and published by the European Chamber of Chemical Industry, the Bureau of Labor statistics and the data of the World Bank, as well as the method in the area of strategic management, ie a gap analysis were applied. European countries, and in particular the EU-27, have a gap deficiency in relation to the pace of development of the global market for chemical products. As a result, the EU-27 is rapidly losing share in the world market. The strategic position of the EU-27 dramatically weakened, which means reducing the competitiveness of the EU-27 compared to other regions of the world. Key reasons for this phenomenon should be sought on the one hand in the high labor costs, but also in restrictive policies regarding the environment and safety leading to a phenomenon that can be described as „hyper-regulation”. The European Union imposing restrictive regulations seems to rely on increasing the competitiveness of European enterprises as a result of the development of environmentally friendly technologies. The problem, however, of this policy is deterioration of the competitive position of „hyper-regulation” of EU companies in the short term without the guarantee of building a competitive advantage in the future
 
REFERENCES (25)
1.
Adamowicz M. (2011): Wsparcie rozwoju regionalnego w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G, T. 98, z. 1, s. 60-74.
 
2.
ASEAN Free Trade Area, https://en.wikipedia.org/wiki/..., data odczytu 07.2013.
 
3.
Gierszewska G., Romanowska M. (2009): Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
4.
Globalization and International Trade, http://www.worldbank.org/depwe..., data odczytu: 20.10.2013.
 
5.
Globalization and Trade, http://www.wto.org/english/res..., data odczytu: 19.10.2013.
 
6.
Facts and Figures 2011. The European chemical industry in worldwide perspective The European,CEFIC, http://www.cefic.org/Documents..., data odczytu: 31.07.2012.
 
7.
http://databank.worldbank.org/..., data odczytu: 28.06.2013.
 
8.
International Comparisons of Hourly Compensation Costs in Manufacturing, 2011 (2012), Bureau of Labor Statistics U.S. Department of Labor, s. 1-10. http://www.bls.gov/news.releas..., data odczytu: 06.07.2013.
 
9.
Kamerschen D. R., McKenzie R. B., Nardinelli C. (1992) Ekonomia, FG NSZZ „Solidarność“, Gdańsk.
 
10.
Konkurencyjność regionu, http://www.funduszeeuropejskie....
 
11.
Koźmiński A. K. (1999): Zarządzanie międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
12.
Lahaut J. C. The interface between the Business World and the EU Institutions, 3 February 2011, http://hec.fr, data odczytu 31.07.2012.
 
13.
Micał M. (2008): Proces globalizacji we współczesnym świecie, Zeszyty Naukowe Zakladu Europeistyki Wyzszej Szkoly Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie nr 3 , s. 148-171.
 
14.
Kołodko G. W. (2007): Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 
15.
Orłowska R, Żołądkiewicz K. (red.) (2012): Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
16.
Pietrzak M. (2002): Systemowe ujęcie przewagi konkurencyjnej – model pentagramu, [w:] R. Krupski, J. Lichtarski (red.), Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 940, Wrocław 2002, s. 99-111.
 
17.
Porter M.E. (1998): Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
18.
Reich S. (1998): What is Globalization? Four Possible Answers, Working Paper 261 – December, The Helen Kellogg Institute for International Studies, http://kellogg.nd.edu/publicat..., data odczytu: 21.10.2013.
 
19.
Rutkowski M. ASEAN zawarł umowę o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią, 01.03.2009, http://www.psz.pl/tekst-17921/..., data odcztu:06.07.2013.
 
20.
 
21.
Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T.(2001): Globalizacja. Strategia i zarządzanie,WydawnictwoFelberg SJA, Warszawa.
 
22.
Yip G.S. (2004): Strategia globalna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
23.
Zorska A. (1998): Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
24.
Rutkowski M. ASEAN zawarł umowę o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią, 01.03.2009, http://www.psz.pl/tekst-17921/..., data odcztu: 06.07.2013.
 
25.
Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T. (2001): Globalizacja. Strategia i zarządzanie,Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top