ORIGINAL ARTICLE
ECOLOGICAL CORRIDORS – ACTIVITY OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
 
More details
Hide details
1
East European State Higher School in Przemyśl Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Agnieszka Pieniążek   

dr Agnieszka Pieniążek, East European State Higher School in Przemyśl, ul. Krośnieńska 36/19, 35-505 Rzeszów, Poland; phone: +48 695 721 091
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(2):50-63
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of this article is to present the activities of non-governmental organizations for the protection of natural heritage related to implementation of the projects within the Swiss-Polish Cooperation Programme in the focus area: biodiversity and ecosystem protection and the support of the cross-border environmental initiatives. Materials and methods: Particular attention was paid to the protection of migration corridors and its legal basis in connection with implementation of the project The protection of the refugium of the Carpathian forest fauna – migration corridors. Results: The study draws on statistical data on the activities of NGOs in the indicated topic area, as well as materials elaborated within the Swiss-Polish Cooperation Programme and the project The protection of the refugium of the Carpathian forest fauna – migration corridors. Conclusions: The protection of natural heritage is the area of activity of approximately 1 in every 20 non-governmental organizations in Poland. The interest in the indicated field of activity is gradually increasing, as well as the awareness of the necessity of taking measures towards protecting the areas allowing for migration of animals
 
REFERENCES (19)
1.
Bernatek A. (2011), Ocena wdrażania koncepcji korytarzy ekologicznych do planów zagospodarowania przestrzennego województw, Kraków, http://awsassets.wwfpl.panda.o... (data dostępu: 31.08.2015).
 
2.
Herbst J. (2008), Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich, W: M. Halamska, Wiejskie organizacje pozarządowe. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 33-66.
 
3.
Jędrzejewski W., Ławreszuk D. (2009), Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej „Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce”. Białowieża, 20–22 XI 2008 r., Białowieża.
 
4.
Kistowski M., Pchałek M. (2009), Natura 2000 w planowaniu przestrzennym - rola korytarzy ekologicznych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 
5.
Koźlicka R., Pozycja organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej, http://www.ngo.pl/files/biblio... (data dostępu: 31.08.2015).
 
6.
Leś E., Nałęcz S. (2002), Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora non-profit w Polsce. Wybrane wyniki badań międzynarodowych sektora non-profit, W: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor. IFiS PAN, Warszawa, s. 14-15.
 
7.
Pchałek M., Kupczyk P., Matyjasiak P., Juchnik A. (2011), Efektywność ochrony korytarzy ekologicznych. Koncepcja zmian legislacyjnych, Warszawa, http://awsassets.wwfpl.panda.o... (data dostępu: 31.08.2015).
 
8.
Suski P. (2011), Stowarzyszenia i fundacje. Lexis Nexis, Warszawa.
 
9.
Ramowa konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat sporządzona w Kijowie dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. 2007 nr 96 poz. 634).
 
10.
Ustawa z 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 114 poz. 492 z późn. zm.).
 
11.
Ustawa z 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2001 nr 3 poz. 21).
 
12.
Ustawa z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
 
13.
Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z późn. zm.).
 
14.
Regulamin konkursu w ramach obszaru tematycznego Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych, Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura, Warszawa 2009.
 
15.
http://stat.gov.pl/ (data dostępu: 31.08.2015).
 
16.
http://bazy.ngo.pl/ (data dostępu: 31.08.2015).
 
17.
Aneks nr 1: Ramy Programowe Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, https://www.programszwajcarski... (data dostępu: 31.08.2015).
 
18.
Dokumentacja projektu Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne.
 
19.
Memorandum of Understanding, https://www.programszwajcarski... (data dostępu: 31.08.2015).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top