ORIGINAL ARTICLE
THE UTILIZATION OF THE LAND RESOURCES AND AGRICULTURAL PRODUCTION IN AGRO-TOURISTIC FARMS LOCATED IN BIEBRZA NATIONAL PARK
 
More details
Hide details
1
University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Grażyna Anna Ciepiela   

dr hab. Grażyna Anna Ciepiela, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Institute of Health Sciences, Department of Tourism and Recreation, Prusa St. 12, 08-110 Siedlce, Poland; phone: +48 25 643-1382
 
 
Monika Kur-Kowalska   

dr inż. Monika Kur-Kowalska, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Institute of Health Sciences, Department of Tourism and Recreation, Prusa St. 12, 08-110 Siedlce, Poland; phone: +48 25 643-1382
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(2):64-75
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of the study was to examine the agrotouristic farms operating in Biebrza National Park regarding their land resource and its exploitation, utilization of agricultural production. Materials and methods: The study was conducted in 2010 and 2011 in 25 farms. The source material was collected through direct interviews. The questionnaire directed to the farms owners was used as a research tool. Obtained results were related to 2010. Results: The average size of the surveyed agricultural farm area was 18.47 ha. The farms with agricultural land above 20 ha amounted to 36%. The raw food was used for the purpose of tourists and families nutrition in 40,7% of the analyzed farms. Additionally 46,3% of raw food was allocated for sale, and 13% was used for the purpose of agricultural production. Conclusions: Based on the conducted studies, it was determined that some of the surveyed farms owners were not actively farming, however benefited from the privileges of providing cost-free touristic services, which have become the main source of the income in the farm.
 
REFERENCES (26)
1.
Balińska A. (2006), Produkt agroturystyczny i jego specyfika, W: M. Plichta, J. Sosnowski (red.), Marketing w agroturystyce. Monografie nr 75, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 139-145.
 
2.
Ciepiela G.A., Sosnowski J. (2010), Rynek usług agroturystycznych w powiecie puławskim. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, nr 46, s. 52-67.
 
3.
Ciepiela G.A. (2011), Produkcja rolnicza i działalność turystyczna w gospodarstwach agroturystycznych regionu nadbużańskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, nr 47, s. 28-42.
 
4.
Ciepiela G.A. Kur-Kowalska M. (2014), Usługi agroturystyczne w gminach obejmujących tereny Białowieskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zeszyty Naukowe ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa, 4 (73), s. 51.
 
5.
Drzewiecki M. (1995), Agroturystyka. Założenia - uwarunkowania – działania. Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz.
 
6.
Drzewiecki M. (2009), Agroturystyka współczesna w Polsce. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk.
 
7.
Gąsiorowska B., Zarzecka K. (2003), Istota produkcji roślinnej w gospodarstwie agroturystycznym, W: K. Łęczycki (red.), Wybrane zasoby i produkty w gospodarstwie agroturystycznym, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce, s. 71-82.
 
8.
Gąsiorowska B., Buraczyńska D., Osial R. (2007), Rola marketingu na przykładzie wybranych gospodarstw agroturystycznych, W: G.A. Ciepiela, J. Sosnowski, (red.), Agroturystyka - moda czy potrzeba? Monografie nr 80. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce, s. 451-460.
 
9.
Goraj L., Jasińska E. (2008), Wpływ działalności agroturystycznej na wyniki gospodarstw rolnych w 2006 roku. Analiza porównawcza na podstawie wyników Polskiego FADN. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Rachunkowości Rolnej, Warszawa, s. 1-10.
 
10.
Jalinik M. (2005), Kontrowersje wokół wybranych pojęć, definicji i kategoryzacji w agroturystyce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, s. 83-89.
 
11.
Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.) (2008), Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
12.
Kopeć B. (1983), Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Skrypt Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 269, Wrocław.
 
13.
Knecht D. (2009), Agroturystyka w agrobiznesie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
14.
Lorek M. (2002), Rekreacja ze zwierzętami, W: K. Młynarczyk (red.), Agroturystyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 168-178.
 
15.
Osek M., Milczarek A. (2005), Wynik tuczu, wartość rzeźna oraz jakość mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszankami z udziałem nasion bobiku i rzepaku. Roczniki Naukowe Zootechniki, t. 32, s. 103-113.
 
16.
Osek M., Janocha A., Milczarek A., Klocek B. (2005), Wyniki produkcyjne i poubojowe oraz walory smakowe mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami natłuszczanymi różnymi olejami roślinnymi. Rośliny Oleiste, XXVI, nr 2, s. 541-550.
 
17.
Pisarek M., Lechowska J. (2011), Rola rolnictwa w budowaniu produktu agroturystycznego w południowo-wschodniej Polsce. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, nr 288(64), s. 143-152.
 
18.
Raport z wyników województwa podlaskiego. Powszechny Spis Rolny 2010. Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2011.
 
19.
Sikora J. (1999), Organizacja ruchu turystycznego na wsi. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
20.
Sikora J. (2010), Możliwości rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych w Wielkopolsce, W: M. Jalinik (red.), Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 177-191.
 
21.
Sikora J. (2012), Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa.
 
22.
Sikorska-Wolak I. (2011), Dywersyfikacja ekonomiczna gospodarstw rolnych jako przejaw przedsiębiorczych zachowań rolników. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 93, s. 29-42.
 
23.
Siwiński W., Tauber R.D. (2006), Metodologia badań naukowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznanie, Poznań.
 
24.
Świetlikowska U. (2000), Znaczenie i specyfika produkcji żywności w gospodarstwach agroturystycznych oraz podstawy określania jej wielkości i struktury, W: U. Świetlikowska (red.), Agroturystyka. Wydawnictwo FAPA, Warszawa, s. 242-255.
 
25.
Zegar J. (2009), Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego. Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
26.
Żbikowski J., Kozak A., Kuźmicki M. (2006), Motywy podejmowania działalności agroturystycznej w wybranych gminach województwa lubelskiego, W: M. Plichta, J. Sosnowski (red.), Marketing w agroturystyce. Monografie nr 75, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 117-125.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top