ORIGINAL ARTICLE
OPPORTUNITIES AND BARRIERS FOR SMART RURAL DEVELOPMENT IN POLAND IN LIGHT OF FIELD STUDIES
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(4):57-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The paper focuses on identifying and assessing selected conditions and limitations of smart rural development in Poland. The concepts of smart development pointed out in the literature were used to analyse the results of field studies carried out in 2011 and 2016 in ten purposefully selected villages located in various regions of the country Materials and methods: The conclusions were drawn on the basis of empirical material which took a form of quantitative data and qualitative information gathered from the interviews with village mayors (sołtys) and observations of the interviewers. For the purpose of the paper the statistical methods were used and the analysis of the content of responses was performed. Results: Results and conclusions: The results of the surveys indicated a presence of both the potential of smart development in the surveyed villages and the barriers to it. The important determinants to activate local economic progress based on knowledge, education and new technologies were connected mainly with a convenient location and the environmental and cultural resources available. As for an insufficient level of valorisation of the aforementioned elements, it proved to be an obstacle to this process, which was largely due to the limited accumulation of human and social capital.
 
REFERENCES (22)
1.
Bański, J. (2014). Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia. Wieś i Rolnictwo, 4(165), 13-25.
 
2.
Bański, J. (2017). Rozwój obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia. Warszawa: PWE.
 
3.
Bonfiglio, A., Camaioni, B., Coderoni, S., Esposti, R., Pagliacci, F., Sotte, F. (2017). Are rural regions prioritizing knowledge transfer and innovation? Evidence from Rural Development Policy expenditure across the EU space. Journal of Rural Studies, 53, 78-87. https://doi.org/10.1016/j.jrur....
 
4.
Bryden, J.M., Dawe, S.P. (1998). Development strategies for remote rural regions: what do we know so far. W: OECD International Conference on Remote Rural Areas: Developing through Natural and Cultural Assets (s. 1-16). Albarracin: OECD.
 
5.
da Rosa Pires, A., Pertoldi, M., Edwards, J., Hegyis, F.B. (2014). Smart Specialisation and innovation in rural areas. S3 Policy Brief Series No. 09/2014. Pobrane z: http://s3platform.jrc.ec.europ....
 
6.
Dudek, M., Karwat-Woźniak, B., Wrzochalska, A. (2016). Wybrane determinanty polaryzacji społecznej oraz stabilności ekonomicznej na obszarach wiejskich i w rolnictwie. Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019 nr 33. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 
7.
Hadyński, J. (2015). Regionalna konkurencyjność obszarów wiejskich. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
8.
Halamska, M. (2015). Zróżnicowanie społeczne „wiejskiej Europy”. Wieś i Rolnictwo, 4(169), 47-65.
 
9.
Karwat-Woźniak, B., Chmieliński P. (2013). Ludność wiejska oraz jej aktywność zawodowa i sytuacja na rynku pracy. W: M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych (s. 65-92). Warszawa: Instytut Obywatelski.
 
10.
Komisja Europejska (2010a). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela: Komisja Europejska.
 
11.
Komisja Europejska (2010b). Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. KOM (2010). Bruksela: Komisja Europejska.
 
12.
Komisja Europejska (2014). Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Bruksela: Komisja Europejska.
 
13.
McCann, P., Ortega-Argiles, R. (2013). Transforming European regional policy: a results driven agenda and smart specialization. Oxford Review of Economic Policy, 29(2), 405-431. https://doi.org/10.1093/oxrep/....
 
14.
McCann, P. (2015). The regional and urban policy of the European Union. Cohesion, Results-orientation and smart specialisation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/978178....
 
15.
McCann, P., Ortega-Argiles, R. (2015). Smart specialisations, regional growth and applications to European Union cohesion policy. Regional Studies, 49(8), 1291-1302. https://doi.org/10.1080/003434....
 
16.
Moseley, M.J. (2003). Rural development. Principles and practice. London-ThousandOaks-NewDehli: Sage Publications.
 
17.
Naldi, L., Nilsson, P., Westlund, H., Wixe, S. (2015). What is smart rural development?. Journal of Rural Studies, 40, 90-101. https://doi.org/10.1016/j.jrur....
 
18.
Niedzielski, E. (2015). Funkcje obszarów wiejskich i ich rozwój. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 343(2), 84-93. https://doi.org/10.5604/004416...
 
19.
Saraceno, E. (2013). Disparity and diversity: their use in EU rural policies. Sociologia Ruralis, 53(3), 331-348. https://doi.org/10.1111/soru.1...
 
20.
Sikorska, A. (2013). Procesy przekształceń strukturalnych w wiejskiej społeczności i chłopskim rolnictwie. Synteza. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 
21.
Teräs, J., Dubois, A., Sörvik, J., Pertoldi, M. (2015). Implementing smart specialisation in sparsely populated areas. S3 Working Papers Series no 10/2015. Sevilla: JRC Technical Papers. Pobrano z: https://ec.europa.eu/jrc/en/pu....
 
22.
Zarycki, T., (2014). Innowacjonizm jako legitymizacja. Dyskursy innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwa informacyjnego i pokrewne w perspektywie krytycznej. Zarządzanie Publiczne, 1(27), 20-34.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top