ORIGINAL ARTICLE
RENEWABLE ENERGY SOURCES AS A DEVELOPMENT OPPORTUNITY FOR PERIPHERAL AREAS
 
More details
Hide details
1
Zakład Modelowania Ekonomicznego, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska
 
2
Katedra Zarządzania i Marketingu, 2University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Agrobioengineering, Department of Management and Marketing Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii,, Polska
 
 
Submission date: 2020-03-22
 
 
Final revision date: 2020-04-08
 
 
Acceptance date: 2020-04-15
 
 
Publication date: 2020-06-29
 
 
Corresponding author
Piotr Gradziuk   

Zakład Modelowania Ekonomicznego, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa,, Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(2):184-198
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: Przedmiotem analizy i oceny jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego, jako regionu peryferyjnego. Celem pracy jest rozpoznanie roli oraz ocena skali i efektów wykorzystania OZE. Materials and methods: Źródłem danych były informacje uzyskane w Urzędzie Gminy Ruda Huta, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Funduszy Europejskich Ministerstwa Energii, a także GUS i literatura problemu. Results: W Polsce udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych do pozyskanej energii pierwotnej ogółem w latach 2012-2018 zwiększył się z 11,73% do 14.46%. Nowym zjawiskiem, które miało bardzo duże znaczenie dla rozwoju tego sektora jest wykorzystanie małoskalowych, technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Conclusions: Utrzymujące się dysproporcje między regionami wskazują na konieczność aktywnej interwencji strukturalnej służącej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, szczególnie na obszarach uznanych za peryferyjne i bardzo niskim poziomie PKB per capita. Jednym z preferowanych kierunków winno być wsparcie rozwoju wykorzystania OZE.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
 
REFERENCES (40)
1.
BP Statistical Review of World Energy, June 2019. http://www.bp.com/statisticalr... (data dostępu: 03.03.2020).
 
2.
Ciechomska, A. (2018). Wymiar wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach RPO Województwa Mazowieckiego w perspektywie 2007-2013. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XX (6), 29-34.
 
3.
Conference of the Parties Twenty-first session Paris. (2015). Adoption of the Paris Agreement. http://ziemianarozdrozu.pl//dl... (data dostępu: 03.03.2020).
 
4.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 328/82.
 
5.
European Commission (2018). Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank. A Clean Planet for all. A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy. Brussels, COM(2018) 773 final.
 
6.
Fiedor, B. (2010). Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki. Ekonomista, 4, 453-466.
 
7.
Friedman, J. (1974). Ogólna teoria rozwoju spolaryzowanego. W: M. Rościszewski (red.), Przestrzeń krajów Trzeciego Świata. Problemy metodologiczne, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 12, 1833, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 
8.
Fu, R., Feldman, D., Margolis, R., Woodhouse, M., Ardani, K. (2017). U.S. Solar Photovoltaic System Cost Benchmark, Q1 2017. National Renewable Energy Laboratory. https://doi.org/10.2172/139077... https://doi.org/10.2172/139593....
 
9.
Görmar, F., Lang, T. (2019). Acting Peripheries: An Introduction. ACME: An International Journal for Critical Geographies, 18(2), 486-495.
 
10.
Gradziuk, P., Wojtaszek, Z. (2001). Alternatywne wykorzystanie gruntów rolniczych na cele niezwiązane z produkcją żywności. W: Klepacki B. (red.), Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską: Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 213-228.
 
11.
Gradziuk, P., Gradziuk, B. (2017). Próba oceny absorpcji środków z funduszy europejskich na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w woj. lubelskim. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 104(3), 95-105. https://doi.org/10.22630/RNR.2....
 
12.
Gradziuk, P., Gradziuk, B., Us, A. (2018). Tendencje kształtowania się kosztów inwestycyjnych w sektorze fotowoltaicznym. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XX(1), 44-49. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
13.
Grosse, T. G. (2007). Save Public Assets. Monitoring Corruption Threats in the Distribution of Structural Funds, The Case of Integrated Regional Operational Programme in Poland. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. https://www.isp.org.pl/uploads... (data dostępu: 04.03.2020).
 
14.
GUS (2019). Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 r., Warszawa.
 
15.
International Energy Agency. (2019). Key World Energy Statistics.
 
16.
International Energy Outlook 2002. (2003). Energy Information Agency, U.S. Department of Energy, Washington.
 
17.
Instytut Energetyki Odnawialnej. (2019). Rynek fotowoltaiki w Polsce. Warszawa.
 
18.
Kossowski, T. (2016). Regionalne programy operacyjne jako czynnik stymulujący wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVIII(6), 86-92.
 
19.
Krajowy plan działania w zakresie odnawialnych źródeł energii. (2010). Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 
20.
Leibert, T., Montanari, G., Wiest, K. (2015). Rural Peripheralization – Urban Polarization? The Significance of Gendered Mobility in Central Germany. W: T. Lang, S. Henn, W. Sgibnew, K. Ehrlich (red.), Understanding Geographies of Polarization and Peripheralization. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 115-134. https://doi.org/10.1057/978113....
 
21.
Miszczuk, A. (2013). Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego. Lublin: Norbertinum.
 
22.
Nurzyńska, I. (2016). Przyczyny i przejawy peryferyjności obszarów wiejskich w Polsce. Wieś i rolnictwo, 2(171), 123-139.
 
23.
Pięcek B. (2002). Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej. W: M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska (red.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa, s. 320.
 
24.
Portal Samorządowy (2020). https://www.portalsamorzadowy....- gmin-powiatow-i-wojewodztw-na-2020-r,135545.html (pobrano 04. 03. 2020).
 
25.
Rechul, H., Rechul, M. (2005). Formalne podstawy do prowadzenia polityki energetycznej przez gminy. Rynek Energii 6, 2-6.
 
26.
Rosner, A. (2002). Wiejskie obszary skumulowanych barier rozwojowych. W: A. Rosner (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR PAN, Warszawa, 161-162.
 
27.
Rykiel, Z. (1991). Rozwój regionów stykowych w teorii i badaniach empirycznych. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Ossolineum.
 
28.
Stanny, M. (2011). Typologia wiejskich obszarów peryferyjnych pod względem anatomii struktury społeczno-gospodarczej. Wieś i rolnictwo, 2(151), 59-75.
 
29.
Swora, M., Woszczyk, M., Trojanowska, H., Rączka, J., Muras, Z., Kaliś, H., Przybylik, M., Śliwka, M. (2011). W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej. Energia elektryczna. Instytut Obywatelski, Warszawa.
 
30.
Szlachta, J., Ciołek, D., Brodzicki, T. (2020). Produkt krajowy brutto w powiatach województwa lubelskiego - wnioski dla polityki regionalnej województwa. Ekspertyza na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Instytut Rozwoju w Sopocie.
 
31.
Śleszyński, P., Bański, J., Degórski, M., Komornicki, T. (2017). Delimitacja obszarów strategicznej interwencji państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Prace Geograficzne, 260.
 
32.
Toffler, A. (1997). Trzecia fala. PIW, Warszawa.
 
33.
Tödtling, F., Trippl, M. (2005). One size fits all?: Towards a differentiated regional innovation policy approach. Research Policy, 34(8), 1203-1219. https://doi.org/10.1016/j.resp....
 
34.
U.S. Energy Information Agency (2019). International Energy Outlook 2019 with projections to 2050.Washington.
 
35.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Dz. U. 2015 poz. 478. Z późniejszymi zmianami.
 
36.
Wiśniewski, G., Michałowska-Knap, K., Oniszk-Popławska, A., Więcka, A., Dziamski, P., Kamińska, M., Curkowski, A. (2011). Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014–2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
37.
Woś, A., Zegar, J. (2002). Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ Warszawa.
 
38.
Wójcik, M. (2011). Wiejski obszar peryferyjny w koncepcjach geograficznych. Studia Obszarów Wiejskich, 26, 19-34.
 
39.
Zarębski, P. (2012). Obszary peryferyjne i ich potencjał rozwojowy. Rocznik Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 14(4), 131-135.
 
40.
Związek Powiatów Polskich (2020). Zwycięzcy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019. https://www.zpp.p /artykul/1713-zwyciezcy-ogolnopolskiego-rankingu-gmin-i-powiatow-2019 (data dostępu: 12.03.2020).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top