ORIGINAL ARTICLE
The impact of the polish renewable energy sector on employment
 
More details
Hide details
1
Zakład Modelowania Ekonomicznego, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa,, Polska
 
 
Submission date: 2022-12-19
 
 
Final revision date: 2022-12-21
 
 
Acceptance date: 2022-12-22
 
 
Online publication date: 2022-12-29
 
 
Publication date: 2022-12-29
 
 
Corresponding author
Piotr Lucjan Gradziuk   

Zakład Modelowania Ekonomicznego, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(4):478-491
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
O13
P18
Q42
Q54
Q58
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: Przedmiotem analizy i oceny było zatrudnienie w sektorze odnawialnych źródeł energii. Celem pracy - rozpoznanie wpływu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych na rynek pracy w Polsce. Materials and methods: W pracy wykorzystano dwie metody gromadzenia materiałów badawczych: dokumentacyjną i studiów literaturowych. Do badań, w ramach metody dokumentacyjnej wykorzystano dane wtórne GUS, Eurostat oraz EurObserv’ER. W ramach studiów literaturowych dokonano przeglądu krajowych i zagranicznych dostępnych opracowań z zakresu rynku pracy. Results: W badanym okresie najwyższą pracochłonnością charakteryzowały się sektory energetyki słonecznej i wiatrowej. Branże te cechuje wysoki poziom innowacyjności i wykorzystania efektów postępu naukowo-technicznego, stąd też należy wnosić, iż w stosunkowo krótkim okresie czasu, wskaźniki zatrudnienia ulegną zmniejszeniu. Conclusions: Tak znaczący przewidywany rozwój sektora odnawialnych źródeł energii do 2030 r. spowoduje ponad dwukrotny wzrost zapotrzebowania na pracowników.
 
REFERENCES (59)
1.
Alberici S., Grimme W., Toop G. (2022). Biomethane production potentials in the EU. Feasibility of REPowerEU 2030 targets, production potentials in the Member States and outlook 2050. A Gas for Climate report, Guidehouse. Netherlands: Guidehouse Netherlands B.V.
 
2.
Auffhammer M., Wang M., Xie L., Xu J. (2021). Renewable Electricity Development in China: Policies, Performance, and Challenges. Review of Environmental Economics and Policy, 15, 323–339, DOI: 10.1086/715624.
 
3.
Cameron, L., Van Der Zwaan, B. (2015). Employment factors for wind and solar energy technologies: A literature review. Renewable and Sustainable Energy Review, 45, 160-172.
 
4.
European Commission, Joint Research Centre, Czako, V. (2020). Employment in the energy sector: status report 2020. Luxembourg: Publications Office. doi:10.2760/95180, JRC120302.
 
5.
Employment and growth effects of sustainable energies in the European Union (2014). Final Report. Germany: Fraunhofer-ISI Karlsruhe.
 
6.
EUROPEAN COMMISSION (1997). White Paper for a Community Strategy and Action Plan. Energy for the Future: Renewable Sources of Energy. COM(97)599 final (26/11/1997), 12. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 
7.
European Commission (2019). Directorate-General for Energy, Clean energy for all Europeans. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2019, doi/10.2833/21366.
 
8.
EurObserv’ER (2022) The State of Renewable Energies in Europe. https://www.eurobserv-er.org/ [accessed: 15.11.2022].
 
9.
EUROSTAT (2022). Energy balances. https://ec.europa.eu/eurostat/... [accessed: 15.11.2022].
 
10.
Gostomczyk, W. (2015). Rynek biogazu rolniczego w Polsce i wykorzystywane surowce w latach 2011- 2014. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 15(30), z. 3, s. 30-39.
 
11.
Gostomczyk W. (2012). Zróżnicowanie nakładów pracy i kosztów w sektorze odnawialnych źródeł energii. Roczniki SERiA, 15(4), 122-127.
 
12.
Gradziuk, P. (2022). Przykłady najciekawszych inwestycji z zakresu OZE w Polsce. [w:] Gołasa, P. (red.), Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo. Warszawa: Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej.
 
13.
Gradziuk P., Gradziuk B. (2017). The impact of renewable energy production on employment. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 15(3), s. 139-146. https://doi.org/10.56583/br.43....
 
14.
Gradziuk, P., Siudek, A., Klepacka, A. M., Florkowski, W. J., Trocewicz, A., Skorokhod, I. (2022). Heat Pump Installation in Public Buildings: Savings and Environmental Benefits in Underserved Rural Areas. Energies, 15, 7903. https://doi.org/ 10.3390/en15217903.
 
15.
Gradziuk, P. (2017). Potencjał i prognozy wykorzystania biogazu rolniczego w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, 19(3), 64-70. DOI: 10.5604/01.3001.0010.3217.
 
16.
GUS. Energia ze źródeł odnawialnych 2006-2020. https://stat.gov.pl/obszary-te... energia/energia-ze-zrodel-odnawialnych-w-2020-roku,3,15.html [accessed: 15.11.2022].
 
17.
Heavner, B., Churchill, S. (2002). Renewables work. [in:] Job growth from renewable energy development in California. Los Angeles: CALPIRG Charitable Trust.
 
18.
Henriques, C. O., Coelho Dulce, H., Cassidy, N. L. (2016). Employment impact assessment of renewable energy targets for electricity generation by 2020—An IO LCA approach. Sustainable Cities and Society, 26, 519-530.
 
19.
Instytut Energetyki Odnawianej (2013). Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku.
 
20.
International Energy Agency (2020). India 2020 Energy Policy Review. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9faa9816-en.
 
21.
International Renewable Energy Agency and International Labour Organization (2022). Renewable Energy and Jobs Annual Review 2022. Geneva: Abu Dhabi and International Labour Organization.
 
22.
Jamil, M., Ahmed, F., Debnath, G.C., Bojnec, Š. (2022). Transition to Renewable Energy Production in the United States: The Role of Monetary, Fiscal, and Trade Policy Uncertainty. Energies, 15, 4527. DOI: 10.3390/ en15134527.
 
23.
Jasiński J., Kozakiewicz M., Sołtysik M. (2021). Determinants of Energy Cooperatives’ Development in Rural Areas—Evidence from Poland. Energies 14(319). https://doi.org/10.3390/en1402....
 
24.
Kammen, D., Kapadia, K., Fripp, M. (2004). Putting renewables to work: how many jobs can the clean energy industry generate? Report. Berkeley: University of California. (corrected 1/31/06), s. 1.
 
25.
Komisja Europejska (2019). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów, Europejski Zielony Ład. https://eur-lex.europa.eu/reso.... html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF [accessed: 09.11.2022].
 
26.
Komisja Europejska (2021). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów, „Gotowi na 55”: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej. https://eur-lex.europa.eu/lega...- =CELEX:52021DC0550&from=PL [accessed: 09.11.2022].
 
27.
Komisja Europejska (2021). Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 i dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz uchylająca dyrektywę Rady (UE) 2015/652. 2021/0218 (COD), 14.07.2021. https://eur-lex.europa.eu/reso... DOC_1&format=PDF, [accessed: 09.11.2022].
 
28.
Komisja Europejska (2022). Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych, dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, COM(2022) 222 final, 2022/0160 (COD). https://eur-lex.europa.eu/lega...: 52022PC0222&from=PL [accessed: 14.11.2022].
 
29.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2011). Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”, KOM, 21(17).
 
30.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. KOM(2011)112: 14.
 
31.
Lehr, U., Lutz, C., Edler, D. (2012). Green jobs? Economic impacts of renewable energy in Germany. Energy Policy, 47, 358-364.
 
32.
Ministerstwo Gospodarki (2009). Polityka energetyczna Polski do roku 2030. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 
33.
Ministerstwo Gospodarki (2010). Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 
34.
Ministerstwo Gospodarki (2014). Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 
35.
Ministerstwo Gospodarki (2014). Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko perspektywa do 2020 r. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 
36.
Ministerstwo Gospodarki (2015). Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 
37.
Ministerstwo Aktywów Państwowych (2019). Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021 – 2030. Warszawa: Ministerstwo Aktywów Państwowych.
 
38.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska (2021). Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. Warszawa: 36. Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
 
39.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska (2022). Założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Wzmacnianie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Warszawa: Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
 
40.
Organizacja Narodów Zjednoczonych (2015). Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. A/RES/70/1, https://www.unic.un.org.pl/fil.... pdf [accessed: 14.11.2022].
 
41.
European Commission (2003). Overview Report: Meeting the Targets and Putting Renewables to Work. ALTENER Programme, DG for Transport and Energy.
 
42.
Pfeiffer D., Thran D. (2018). One century of bioenergy in Germany: wildcard and advanced technology. Chemical Engineering & Technology, 90(11), 1676. DOI: 10.1002/cite.201800154.
 
43.
Greenpeace Polska (2011). Pracując dla klimatu. Zielone miejsca pracy w Polsce. Warszawa: Greenpeace Polska.
 
44.
Prawo energetyczne. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348.
 
45.
Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. Dz. U. 1996 nr 53 poz. 238.
 
46.
Rejman-Burzyńska, A., Maksymiak-Lach, H., Jędrysik, E. (2013). Potencjał energetyczny biogazu – ocena zasobów surowcowych do produkcji biogazu w Polsce. CHEMIK, 67(5), 446–453.
 
47.
Research & Consulting Ltd (1995). The Potential Contribution of Renewable Energy Schemes to Employment Opportunities. Raport for ETSU.
 
48.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Dz. U. 2010 nr 34 poz. 182.
 
49.
Sastresa, E. L., Uson, A. A., Bribian, I. Z., Scarpellini, S. (2010). Local Impact of Renewables on Employment: Assessment Methodology and Case Study. Renewable & Sustainable Energy Reviews 14(2), 679–690.
 
50.
Schumacher E. (1981). Małe jest piękne. Warszawa: PIW, 198-199.
 
51.
Sidorczuk-Pietraszko, E. (2015).Wpływ instalacji odnawialnych źródeł energii na tworzenie miejsc pracy w wymiarze lokalnym. Ekonomia i Środowisko, 3(54), 26-41.
 
52.
Unia Europejska, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, L 328/82, 21.12.2018, https://eur-lex. europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=en [accessed: 07.11.2022].
 
53.
Unia Europejska, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 140 PL, t. 52, 05.06.2009.
 
54.
Unia Europejska, Porozumienie Paryskie, L 282/4 PL, 19.10.2016, https://eur-lex.europa.eu/lega... PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=bg [accessed: 07.11.2022].
 
55.
Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne. Dz. U. 2015 poz. 2365.
 
56.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478 z późniejszymi zmianami (wg stanu prawnego z dnia 01. 07. 2022 r.).
 
57.
Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. 2010 nr 21 poz. 104.
 
58.
Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych Dz. U. 2003 nr 199 poz. 1934.
 
59.
Żylicz T. (2012). Ekonomia wobec wspierania odnawialnych źródeł energii. [w:] Rączka, J., Swora, M., Stawiany, M. (red.), Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej – wybrane problemy i wyzwania. Warszawa: NFOŚiGW, 46-50.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top