ORIGINAL ARTICLE
PERSONAL INCOME TAX FROM ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE: SOME KEY ISSUES AND WAYS OF SOLUTION
 
More details
Hide details
1
Uman National University of Horticulture (Ukraine) Umański Narodowy Uniwersytet Ogrodnictwa (Ukraina)
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Vitaliy Rybchak
Vitaliy Rybchak, PhD in Economics, Associate Professor,, Uman National University of Horticulture, 1 Institutska st., Uman, Cherkassy region, Ukraine 20305; phone: +38 0474 432 011
 
 
Lesya Barabash
Lesya Barabash, PhD in Economics, Uman National University of Horticulture, 1 Institutska st., Uman, Cherkassy region, Ukraine 20305; phone: +38 0474 432 011
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(4):82-94
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In tax system of Ukraine inconsiderable part is assigned for personal income tax from economic activity. However, its revision and improvement can restore justice in the taxation of citizens and also increase budget revenues. That’s why the article reveals the essence of personal income tax as a whole and taxation of persons engaged in business activity. Also a number of issues that the authors consider as disadvantages in the taxation of this sector are provided and the key ways of their solution are outlined.
 
REFERENCES (23)
1.
Chugunov I. Ya., Ignatenko A. B. (2006), Personal income tax in the system of financial-economic regulation. Finansy Ukrainy, no 4, p. 3–14 (in Ukr.).
 
2.
Derzhavna programa ekonomichnogo i sotsialnogo rozvytku Ukrainy na 2012 rik ta osnovni napryamy rozvytku na 2013 i 2014 roky (State program of economic and social development of Ukraine for 2012 and fundamental objectives of development for 2013 and 2014). http://www.kr-admin.gov.ua/Com... 141011.pdf (data dostępu: 12.06.2014).
 
3.
Dyadechko L.P., Pantyo A.M. (2011), Diagnostychni instrument otsinky efektyvnosti upravlinnya dokhodom pidpryemstva (Diagnostic instruments for evaluating the effectiveness of enterprise revenue management). http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/..., (data dostępu: 05.05.2014).
 
4.
Gospodarskyy Kodeks Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 16.01.2013, No. 436-IV (Commercial Code of Ukraine. The law of Ukraine dated 16 January 2003, No. 436-IV). http://zakon3.rada.gov.ua/laws..., (data dostępu:12.04.2014).
 
5.
Grynyova V.M., Shulha G.Yu. (2010), Ekonomika pratsi ta sotsial’no-trudovi vidnosyny (Economy and social-labor relations). Kyiv: Znannya, (in Ukr.).
 
6.
Katruk N. (2009), World experience in personal income tax audits use in Ukraine. Skhid, no. 2 (93), p. 11–15 (in Ukr.).
 
7.
Kucheryavenko M.P. (1997), Nalogovoe pravo (Taxation law). Kharkov: Konsum, s. 432 (in Rus.).
 
8.
Kundeeva G.O. (2010), The influence of differentiation level of population income on the food security of households. Visnyk ZNU, no. 4 (8), s. 98–112 (in Ukr.).
 
9.
L’vov D. (1887), Kurs finansovogo prava (Course of financial law). Tipografiya Imperatorskogo Universiteta, Kazan’, (in Rus.).
 
10.
Mochernyi S.V. (1995), Ekonomichnyi slovnyk-dovidnyk (Economicdictionary). Femina, Kyiv, (in Ukr.).
 
11.
Nazarov M.G. (2000), Kurssotsialno-ekonomicheskoy statistiki (Courseofsocial-economic statistics). Finstatinform, Moscow, YUNITI-DANA, (in Rus.).
 
12.
Oliynyk O.V., Filon I.V. (2006), Podatkova systema (Taxsystem). Tsentr navchal’noi literatury, Kyiv, (in Ukr.).
 
13.
Ozyorov I.Kh. (1908), Osnovy finansovoy nauki. Uchenie ob obyknovennykh dokhodakh (The fundamentals of financial science. Teaching about ordinary income). Tipografiya tov. I.D. Sytina, Moscow, (in Rus.).
 
14.
Podatkovyi Kodeks Gruzii (Tax Code of Georgia). http://taxpravo.ru/law/99110-g..., (data dostępu: 10.06.2014).
 
15.
Podatkovyi Kodeks Respubliky Azerbaidzhan (Tax Code of Azerbaijan Republic). http://taxpravo.ru/law/, (data dostępu: 04.2014).
 
16.
Podatkovyi Kodeks Ukrainy: law of Ukraine No. 2755-VI vid 02.12.2010 (Tax Code of Ukraine dated 02 December 2010). http://zakon2.rada.gov.ua/laws..., (data dostępu: 20.05.2014).
 
17.
Prib K.A., Fed’ko V.I. (2007), Podatkova systema Ukrainy: terminologiya I formulyuvannya osnovnykh polozhen’ (Tax system of Ukraine: terminology and formulation of main principles). Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, (in Ukr.).
 
18.
Pro osobyste selyanske gospodarstvo: zakon Ukrainy vid 15.05.2003, No. 742-IV (About private farming: law of Ukraine dated 15 May 2003 No. 742-IV). http://zakon2.rada.gov.ua/laws..., (data dostępu: 20.05.2014).
 
19.
Raspredelenie dokhodov semyi (indeks Dzhyni) v stranakh mira (The distribution of family income (Gini index) in countries of the world). http://www.yestravel.ru/world/..., (data dostępu: 06.2014).
 
20.
Shvabiy K. (2010), Personal Income Tax: problems and prospects. Visnyk podatkovoi sluzhby Ukrainy. No 6, p. 56-64 (in Ukr.).
 
21.
Shvorob G.M., Machulska A.O. (2014), Stan dokhodiv naselennya Ukrainy (The income situation of the population of Ukraine).http://intkonf.org/shvorob-gm-..., (data dostępu: 11.03.2014).
 
22.
Tkachenko N.M. (2004), Podatkovi systemy krain svitu ta Ukrainy. Oblik i zvitnist’ (Tax systems of world countries and Ukraine. Accounting and reporting). Aleota, Kyiv (in Ukr.).
 
23.
Yakushyk I.D., Lytvynenko Ya.V. (2004), Podatkovi systemy zarubizhnykh krain (Tax systems of foreign countries). MP Lesya, Kyiv (in Ukr.).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top