ORIGINAL ARTICLE
COMMUNE SELF-GOVERNMENT IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY VALUABLE AREAS
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Danuta Guzal-Dec   

dr Danuta Guzal-Dec, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-05
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(3):77-93
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The purpose of the study was to identify the role of commune selfgovernment in sustainable development of environmentally valuable areas in the Lublin Province. Materials and methods: The study was based on the review of the literature in the area and the author’s reflections based on her studies on the functioning of commune self-governments located in environmentally valuable areas which she carried out in 2013 in 30 communes. Results: The realisation of sustainable commune development is possible due to the policy of sustainable development. One of the integral elements of this policy is environmental policy, apart from economic and social policies. Commune self-governments that have been examined in the Lublin Province with reference to their realisation of policy of sustainable development concentrated mainly on environmental policy. They did not support pro-ecological companies sufficiently enough, which was not conducive to the improvement of environmental competitiveness of the communes. Conclusions: The main challenge for implementing the policy of sustainable developement by particular commune self-governments which are environmentally valuable is the activation of cooperation mechanisms aimed at improving environmental competitiveness of the communes.
 
REFERENCES (33)
1.
Adamowicz M. (2000), Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, T. II, Z.1, s. 77-78.
 
2.
Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M. (2009), Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 2 (51 – T. II), s. 11-38.
 
3.
Borys T. (2013), Nowe kierunki ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Ekonomia i Środowisko, nr 1 (44) s. 8-28.
 
4.
Burchard-Dziubińska M., Rzeńca A., Drzazga D. (2014), Zrównoważony rozwój – naturalny wybór. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
5.
Burzyńska D. (2012), Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
6.
Czaja S., Becla A. (2007), Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
7.
Dobrzańska B.M. (2007), Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 
8.
Dobrzański G. (2007), Interpretacje trwałego i zrównoważonego rozwoju, W: B. Poskrobko (red.), Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem. Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 197-225.
 
9.
Grzelak A., Matuszczak A. (2011), Na drodze do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie nr 3, s. 48-55.
 
10.
Guzal-Dec D., Zwolińska-Ligaj M. (2010), Relacje gmin „naturowych” z otoczeniem w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, W: A. Bołtromiuk (red.), Europejska sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa. IRWiR PAN, Warszawa, s. 127-141.
 
11.
Guzal-Dec D. (2015), Samorząd gminny w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 
12.
Hausner J. i in. (2013), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. MSAP, Kraków.
 
13.
http://www.uncsd2012.org/isfd.... /, (data dostępu: 01.14.2014).
 
14.
Kłodziński M. (2011), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na terenach objętych Siecią Natura 2000, W: T. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych. Tom 1. Wydawnictwo WSE w Białymstoku, s. 174.
 
15.
Kruk H. (2010), Przyrodnicza konkurencyjność regionów. Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 
16.
Markowski T., Stawasz D. (2001), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
17.
Matuszczak A. (2009), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w obszarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy, nr 2, s. 125-141.
 
18.
Mudecumura G.M. (2006), Toward a General Theory of Sustainbility, W: G.M. Mudacumura, M.S. Haque, D. Mebratu (red.), Sustainable Development Policy and Administration. CRC Press, Bocaraton 2006, s. 140-141.
 
19.
Muller P. (2010), Les politiques publiques. Press Universitaires de France, Paris.
 
20.
Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju. (1991), PWE, Warszawa.
 
21.
Piontek B. (2002), Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
22.
Pondel H. (2013), Środowisko przyrodnicze w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Wielkopolski. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 
23.
Poskrobko B., Poskrobko T. (2012), Zarządzanie środowiskiem w Polsce. PWE, Warszawa.
 
24.
Prandecka B. (1994), Długofalowe zadania trwałego rozwoju Polski i ochrony środowiska przyrodniczego. Synteza. Filia UW w Białymstoku, Białystok.
 
25.
Rio+ 20: w kierunku gospodarki ekologicznej i lepszego zarządzania. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 20.6.2011, COM(2011) 363, wersja ostateczna.
 
26.
Ryszkowski L. (1984), Idea rolnictwa ekologicznego – postawienie zagadnienia. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., t. 286, s. 17-44.
 
27.
Stanny M., Czarnecki A. (2011), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej. IRWiR PAN, Warszawa, s. 15-21.
 
28.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150.
 
29.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2006, Nr 227, poz. 1658 oraz Dz.U. 2014, poz. 1649; 2015, poz. 349.
 
30.
Zegar J.S. (2003), Kierowanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym. SGH, Warszawa.
 
31.
Zielińska A. (2013), Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
32.
Ziółkowski M., Goleń M. (2003), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. W: H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. SGH, Warszawa, s. 48-49.
 
33.
Zwolińska-Ligaj M. (2014), Przedsiębiorczość na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XV, z. 4, s. 473-479.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top