ORIGINAL ARTICLE
ENVIRONMENTAL AND ORGANISATIONAL-ECONOMIC CONSIDERATIONS OF COMPETITIVENESS OF LUBELSZCZYZNA’S AGRICULTURE
 
More details
Hide details
1
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute in Puławy
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Jerzy Kopiński   

dr Jerzy Kopiński Institute of Soil Science and Plant Cultivation State Research Institute in Pulawy 24-100 Pulawy, Czartoryskich St. 8, Poland Phone: (81)8863421 w. 359
 
 
Stanisław Krasowicz   

prof. dr hab. Stanisław Krasowicz Institute of Soil Science and Plant Cultivation State Research Institute in Pulawy 24-100 Pulawy, Czartoryskich St. 8, Poland Phone: (81)8864960
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(3):69-82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work presents the environmental and organizational-economic considerations of competitiveness of Lublin voivodeship’s agriculture. Production and economic results in contrast to Polish averages are discussed. The analysis was conducted on the basis of averages from 2010 - 2012. It has been established that the organizational and economic conditions and considerably high internal diversity of agriculture within the voivodeship’s limits are the deciding factors of the competitiveness and relatively low use of this region’s agricultural potential. In contrast to the rest of Poland, Lublin Voivodeship, although having advantages in some segments of production, mainly fruits, vegetables, and industrial crops, and taking into consideration the fact that it has potentially higher quality of agricultural productive area and work supplies, the region has considerable potential, but its use in many branches of agricultural production has been limited in recent years. Internal diversity within the limits of this region of this voivodeship also influences its agricultural position. Huge scale of negligence, threats to ecosystems, and bad productive-economic situation prove that there is a necessity of definite implementation of technological progress in agriculture, improvement of soils’ agro-chemical condition, development and modernization of rural areas and farms’ infrastructure, and financial support of all ventures which determine realization of conception of balanced development and accelerate the reconstruction of agrarian structure, as well as increase of competitiveness.
 
REFERENCES (18)
1.
GUS. Roczniki Statystyczne oraz opracowania i materiały.
 
2.
GUS (2000, 2012), Rocznik Statystyczny Województw. Warszawa, ss. 683.
 
3.
GUS (2012), Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Warszawa, ss. 436.
 
4.
Fotyma M., Krasowicz S. (2001), Potencjalna produkcyjność gleb gruntów ornych Polski w ujęciu regionalnym. Pamiętnik Puławski, IUNG Puławy, 124; s. 99-108.
 
5.
Jadczyszyn J. (2009), Regionalne zróżnicowanie obszarów problemowych rolnictwa (OPR) w Polsce. Instrukcja upowszechnieniowa. IUNG-PIB Puławy, 136; ss. 80.
 
6.
Jadczyszyn T, Kopiński J. (2013), Nawożenie azotem w Polsce – aspekt produkcyjny i środowiskowy. Studia i Raporty IUNG-PIB (w druku).
 
7.
Kopiński J. (2013), Stopień polaryzacji intensywności i efektywności produkcji rolniczej w Polsce w ostatnich 10 latach. Roczn. Nauk. SERiA, t. 15, z. 1: s. 97-103.
 
8.
Kopiński J., Nieróbca A. Ochal P. (2013), Ocen wpływu warunków pogodowych i zakwaszenia gleb w Polsce na kształtowanie produkcyjności roślinnej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 13, z. 2(42): 53-63.
 
9.
Klepacki B. (2006), Polityka strukturalna UE jako element łagodzenia dysproporcji regionalnych. Raporty PIB, IUNG-PIB Puławy, 3; s. 19-31.
 
10.
Krasowicz S., Kopiński J. (2006), Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych naregionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. Raporty PIB, IUNG-PIB Puławy, 3; s. 81-99.
 
11.
Krasowicz S., Igras J. (2003), Regionalne zróżnicowanie wykorzystania potencjału rolnictwa w Polsce. Pamiętnik Puławski, Puławy, z.132, s. 233-253.
 
12.
Kruk H. (2010), Przyrodnicza konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, ss. 73.
 
13.
Nosecka B., Pawlak K., Poczta W. (2011), Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 77.
 
14.
US (2013), Rolnictwo w województwie lubelskim w 2012 r. Lublin, ss. 96.
 
15.
Zbiorowa pod red. B Noseckiej (2012), Czynniki konkurencyjności sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie. IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 113.
 
16.
Zbiorowa pod red. Z. Strzeleckiego (2008), Gospodarka regionalna i lokalna. PWN, Warszawa, ss. 113.
 
17.
Zbiorowa (2004), Program zrównoważonego rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich województwa lubelskiego. t. I, II. Lublin.
 
18.
Zbiorowa (2006), Regionalny program operacyjny województwa lubelskiego na lata 2007-2013.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top