ORIGINAL ARTICLE
THE SPECIFICITY OF MARKETING IN SHAPING THE FUNCTIONS OF A TOURIST AREA
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Morska w Gdyni Gdynia Maritime University
 
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(1):18-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this paper is an attempt to describe specific marketing and show its importance in shaping the tourism functions of a given area. The characteristic features of the area, such as the diversity of actors and their objectives or the complexity of the functions are the primary determinants of the development of tourism in the area. The paper argues that the use of marketing and the coordination of marketing efforts by the local government influence the tourist product and the image of the area. There are, however, restrictions on the possibility of the local government implementing a long-term targeted marketing concept. These restrictions are mainly due to political reasons, to short terms in office of the members of the authorities, and to the fact that the authorities do not hire professional staff for positions related to tourism and marketing.
 
REFERENCES (21)
1.
Armstrong M. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi, WPSB, Kraków, s. 14-15;.
 
2.
Ashworth G.J., Goodall B.C., (eds) (1990), Marketing Tourism Places, Routledge, London, s. 6;.
 
3.
Czornik M. (1998), Promocja miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 15-16;.
 
4.
Domański R. (1993), Zarys geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa;.
 
5.
Florek M. (2006), Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, s. 34-35;.
 
6.
Gaworecki W.W. (2000), Turystyka, PWE, Warszawa, s. 337;.
 
7.
Kornak A. S., Rapacz A. (2001), Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 125;.
 
8.
Koszałka J. (2005), Marketing wewnętrzny W: M. Daszkowska (red), Marketing. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 42-60;.
 
9.
Kotler Ph. (1980), Marketing Menagment, Prentice Hall, Inc., Englewood –Cliffs, New Jersey, s. 19;.
 
10.
Kotler Ph (1994)., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa, s. 400;.
 
11.
Markowski T., Marszal T. (1998), Konkurencyjność regionów jako element polityki przestrzennej W: T. Marszal, M. Opałło (red.) Współczesne problemy rozwoju regionalnego, Wyd. PAN KPZK, Warszawa, s. 133;.
 
12.
Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa, s. 8 i dalsze;.
 
13.
Mazurkiewicz L. (2002), Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa, s. 161;.
 
14.
Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa, s. 32-34, 212 i dalsze;.
 
15.
Nowakowska A. (1996), Marketing w turystyce W: Lokalna polityka turystyczna i marketing, Wyd. Centrum Kształcenia kadr turystycznych w Krakowie, Kraków, s. 88;.
 
16.
Penc J. (2001), Strategiczny system zarządzania, Agencja Wyd. Placet, Warszawa, s. 271 i dalsze;.
 
17.
Szromnik A. (2010), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 13 i dalsze, 123;.
 
18.
Szromnik A. (2004), Marketing terytorialny. Problemy kształtowania strategii marketingowej miast i regionów W: J. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 107-108;.
 
19.
Szromnik A. (1997), Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania W: T. Domański (red.) Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 35;.
 
20.
Ustawa z 25 czerwca 1999 O Polskiej Organizacji Turystyczne z późn. zmianami (Dz. U. z 1999, Nr, poz. 689) (Dz. U. z 2001, Nr 22, poz. 249);.
 
21.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top