ORIGINAL ARTICLE
THE IMAGE OF THE TOURIST CITY AND ITS MARKETING DIMENSION
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Cracow University of Economics
 
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(1):105-112
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents selected issues the city’s image problems. It was analyzed the image of the tourist city and its marketing dimension. The main emphasis was placed on discussion of concepts such as image, identity and tourist potential of the city. It was noted that the topic has taken interest among researchers involved in the territorial marketing. In literature analysis related to the functioning of the city includes a description of not only the substantive - spatial aspects. Increasingly, it is presented opinions of residents and tourists about the city. The key to success in a competitive market is to take conscious actions to build an attractive image of the city. The literature emphasizes that the main advantage of the tourist city is its attractive image. The attractiveness of the city determines the tourist potential.
 
REFERENCES (28)
1.
Altkorn J. (2002), Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 
2.
Altkorn J.(2000), Wizerunek a pozycjonowanie przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe nr 538 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 
3.
Barabarz A. (2006), Psychologiczny model organizacji. Kultura, tożsamość, osobowość. „Organizacja i Kierowanie”, nr 3, s.33 –50.
 
4.
Czornik M. (1999), Atrakcyjność obszaru. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 821, Wrocław, s.174 – 179.
 
5.
Deffner A., Liouris Ch., City marketing: a significant planning tool for urban development in a globalised economy, publikacja internetowa dostępna na: http://www.feweb.vu.nl/ersa200..., (stan na dzień 10.12.2010).
 
6.
Ekonomika i zarządzanie miastem (2004), (red.) R.Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławie, Wrocław.
 
7.
Florek M., Glińska E., Kowalewska A. (2009), Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia, Woltres Kluwer, Warszawa.
 
8.
Galdini R. (2007), Tourism and the city: opportunity for regeneration. Tourismos: an International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol.2, 2, Autumn, s. 95 – 111.
 
9.
Gryszel P., Jaremen D.E., Rapacz A. (2010), Innowacje a atrakcyjność turystyczna wybranych uzdrowisk dolnośląskich w świetle badań empirycznych, [w:] Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym. (red.) J. Sala, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s.520 – 542.
 
10.
Gwosdz K. (2000), Polowanie na inwestora – selektywny wizerunek miast Górnego Śląska w promocji lokalnej, [w:] XIII Konwersatorium wiedzy o mieście. Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. (red.) I. Jażdżewska, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Lodź, s.151 – 154.
 
11.
Jałowiecki B. (2007), Globalny świat metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
12.
Kotler Ph., Haider D.H., Rein I. (1993), Marketing Places: Attracting Investments, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations. The New York, The Free Press.
 
13.
Kowalczyk A. (2005), Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne Tom 35, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s.155 – 197.
 
14.
Madurowicz M. (2008), Rozumienie turystyki miejskiej, [w:] Funkcja turystyczna miast. (red.) I. Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s.11 – 16.
 
15.
Markowski T. (2002), Marketing miasta [w:] Marketing terytorialny. (red.) T. Markowski, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, PAN, Warszawa, s.105 – 136. 16.
 
16.
Mirek J. (2010), Atrakcyjność turystyczna jako czynnik konkurencyjności polskich uzdrowisk, [w:] Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym. (red.) J. Sala, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s.455 – 472.
 
17.
Nawrocka E. (2009), Wizerunek miejsca recepcji turystycznej w perspektywie ekonomicznej (nowe podejście). Prace Naukowe nr 46 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s.438 – 446.
 
18.
Nawrocka E. (2006), Miejsce wizerunku obszaru i jego kształtowania w planach strategicznych jednostek samorządowych Województwa Dolnośląskiego. Prace Naukowe nr 1124 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s.689 – 697.
 
19.
Panasiuk A. (2010), Jakość produktu turystycznego jako instrument kształtowania konkurencyjności miast, [w:] Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym. (red.) J. Sala, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s.218 – 236.
 
20.
Piątkowska M. (2010), Marka i wizerunek jednostki terytorialnej – koncepcja i uwarunkowania. „Marketing i Rynek”, nr 1, s.13 – 17.
 
21.
Podstawy marketingu (1999), (red.) J. Altkorn,. Instytut Marketingu, Kraków.
 
22.
Richards G., Wilson J., The Impact of Cultural Events on City Image: Rotterdam, Cultural Capital of Europe 2001, Urban Studies, Vol. 41, No. 10, 1931–1951, 09/2004, publikacja internetowa dostępna na http://www.google.pl/#hl=en&so..., (stan na dzień 5.12.2010).
 
23.
Ruch turystyczny w Krakowie z latach 2003 – 2009. Raport końcowy, dostęp: http://www.bip.krakow.pl/zalac..., (stan na dzień 21.01.2011).
 
24.
Seweryn R. (2002), Atrakcyjność turystyczna obszaru jako kategoria ekonomiczna. Istota, struktura i metody pomiaru. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 612, Kraków, s.61 – 76.
 
25.
Siła marki miasta 2009, BrandAsset Valuator Newsletter 12, http://war56ex01.pl/magnetyzmm..., (stan na dzień 21.01.2011).
 
26.
Stanowicka – Traczyk A. (2008), Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich. Oficyna Wydawnicza Branta, Olsztyn.
 
27.
Szromnik A. (2008), Marketing terytorialny. Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 
28.
Szwajca D. (2009), Jak zmienić wizerunek miasta, „Marketing i Rynek”, nr 2, s.21 – 26.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top