VALUES PREFERRED BY PUPILS AT A YOUNGER SCHOOL AGE
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2009;3(1)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The presented manuscript elaborates on the values preferred by children at a younger school age. In integrated education, the issues of values are inscribed into a wider context, not only school but also educational one, as well as into an axiological context in pedagogy. The manuscript is composed of a theoretical and empirical section. The theoretical section covers literature on the subject and depicts basic problems of axiology. In this section, additionally, the concept of value was defined, selected theories referring to the hierarchy of values were presented and the significance of value in education was depicted. The manuscript addresses issues referring to the perception of values by children at the younger school age. The modeling of specified values proceeds in the course of the upbringing process. The comprehension of moral concepts is strictly linked with the intellectual maturity of pupils. Values preferred by the children at the younger school age were presented based on a survey conducted amongst III class pupils. In the study, use was made of a technique “Draw and write” elaborated based on a technique of T. Williams, N. Wetton and A. Moon from the University of Sauthampton. Based on the analysis of drawings depicting values most estimated by the pupils, it may be concluded that the most preferred values to them are: family, religious values (God, Jesus), love, home, education, friendship, and health.
 
REFERENCES (18)
1.
Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1997.
 
2.
Adamski F., Wprowadzenie: personalizm - filozoficzny nurt myślenia o człowieku i wychowaniu. W: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne, Kraków 2005, s. 9-19.
 
3.
Brzozowski P., Opracowanie skali wartości Schellera. Lublin 1989.
 
4.
Jezierska E., Wartości w edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym. W: A. Szerląg (red.), Edukacja ku wartościom. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2003, s. 153-169.
 
5.
Kowalczyk S., Człowiek w poszukiwaniu wartości. elementy aksjologii personalistycznej. Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
 
6.
Krąpiec A. M., Odzyskać świat realny. TN KUL, Lublin 1993.
 
7.
Magda M., Kształtowanie wrażliwości moralnej uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 
8.
MEN wychowaniu w szkole. "Biblioteczka Reformy", Warszawa 1999.
 
9.
Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 
10.
Nowak M., Wychowanie a wartości. W: "Wychowanie do wartości", Zeszyty Problemowe nr 1 kwartalnika Problemy Edukacji, Nowy Sącz, 1993.
 
11.
Nowak, Znaczenie wartości w procesie wychowania. W: K. Popielski (red.), Człowiek - Wartości - Sens. Studia z psychologii egzystencjalnej. Lublin 1996, s. 241-259.
 
12.
Olek-Redlarska Z., Rozumienie pojęć moralnych. Trans Humana, Białystok 2002.
 
13.
Oleś P., System klaryfikacji wartości: założenia, zastosowanie, przegląd niektórych technik. "Roczniki Filozoficzne", t. XXXI, z. 4, 1983, s. 87-105.
 
14.
Popek S., Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.
 
15.
Popielski K., Wartości i ich znaczenie w życiu ludzkim. W: K. Popielski (red.), Wartości - człowiek - sens., Lublin 1996, s. 61-69.
 
16.
Przetacznikowa M., Wychowanie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W: M. Przetacznikowa, Z. Włodarski (red.), Psychologia wychowawcza. PWN, Warszawa 1986, s. 550-582.
 
17.
Styczeń T., Aksjologia. W: F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, (red.), Encyklopedia Katolicka t. I, TN KUL, Lublin 1985, s. 255-260.
 
18.
Tatarkiewicz W., Parerga., PWN, Warszawa 1985.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top