REVIEW ARTICLE
WIBOR, WIRON, WIBID, POLONIA AS REFERENCE RATES FOR BANK LOANS
 
More details
Hide details
1
Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
 
Submission date: 2023-05-31
 
 
Final revision date: 2023-07-09
 
 
Acceptance date: 2023-08-17
 
 
Publication date: 2023-09-28
 
 
Corresponding author
Patryk Janusz Król   

Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(3):412-421
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
G21
G23
E42
E58
O33
Q42
 
TOPICS
ABSTRACT
The paper discusses issues connected with the use of selected indices (WIBOR, WIBID, WIRON, POLONIA) as benchmarks for bank loans. In the introduction, the author addresses the problem of manipulation of rates, which are characterized by the forecasting of interest rate values. The following part of the paper analyses the differences in benchmarks’ construction, describes their operation, methods of setting and use. It also outlines their behavior over time. Subsequently, issues relating to the application of WIBOR, WIBID, POLONIA, WIRON as benchmarks for consumer loans are presented. They have been compared to a sample bank offer based on a fixed interest rate. The final conclusions outline the possible effects of various benchmarks on borrowers, and compare the situation of the Polish banking offer for fixed-rate loans with other countries. The possible effects of new regulations in the context of the share of fixed-rate loans in the credit market are also described.
ACKNOWLEDGEMENTS
I would like to express my gratitude and appreciation to Anna Warchlewska, Ph.D. and Prof. Krzysztof Waliszewski, Ph.D., Poznań University of Economics, for their substantive support in writing this article. Their competence and experience in economics, finance (and banking in particular) were invaluable in enhancing the quality and reliability of my work. I am honored to have benefited from their expertise and support.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (12)
1.
GPW (2017). Regulamin fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, GPW Benchmark S.A. (in Polish).
 
2.
GPW (2021). Regulamin stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, GPW Benchmark S.A. (in Polish).
 
3.
Janecki, J. (2012). Reakcja rynkowych stóp procentowych na zmiany stopy procentowej banku centralnego w Polsce w latach 2001–2011.Materiały i Studia, 272, 2-19. (in Polish).
 
4.
Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (2022). Podsumowanie oczekiwanej Mapy Drogowej procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks WIRON. (in Polish).
 
5.
Lipiec, R. (2008). Rynek pieniężny i walutowy. W: J. Czekaj (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe (s. 199-241). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (in Polish).
 
6.
Maciaszczyk, M. (2018). Znikający rynek stawek WIBOR. Efekt zmian regulacyjnych dla wyceny stóp rynku międzybankowego w Polsce. Bank i Kredyt, 3, 217-252. (in Polish).
 
7.
Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (2023). Rekomendacja w zakresie zasad i sposobów stosowania wskaźnika referencyjnego WIRON (lub wskaźników referencyjnych z Rodziny Indeksów Składanych WIRON) przy zawieraniu nowych umów w złotych dla produktów faktoringowych (z wyłączeniem produktów dyskontowych) dla produktów bazujących na wskaźniku referencyjnym oferowanych przez podmioty rynku finansowego, KNF. (in Polish).
 
8.
NBP (2016). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2021 r., Narodowy Bank Polski. (in Polish).
 
9.
NBP (2022). Raport o stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski. (in Polish).
 
10.
Pietraszkiewicz, K. (2022). FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH 2022. Polska bankowość spółdzielcza w dobie wyjątkowych wyzwań i możliwej globalnej transformacji systemowej. Dostęp: https://konferencje.bank.pl/wp... (in Polish).
 
11.
Żukowski, P. (2013). Czy WIBOR jest najlepszym benchmarkiem międzybankowego rynku pieniężnego złotego? Próba oceny. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 23, 183-197. (in Polish).
 
12.
https://nbp.pl/projekcja-infla..., dostęp: 11.05.2023 r. (in Polish).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top