ORIGINAL ARTICLE
Green bonds as an opportunity to rationalise local-government finances
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów, Zakład Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 
 
Submission date: 2022-07-22
 
 
Acceptance date: 2022-08-29
 
 
Online publication date: 2022-09-28
 
 
Publication date: 2022-09-28
 
 
Corresponding author
Anna Milewska   

Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów, Zakład Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 166, 02-787, Warszawa, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(3):322-334
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The purpose of the study was to identify the areas of activity of the local authorities in the context of the implementation of public tasks that could be financed with funds from the issue of the so-called green bonds. Materials and methods: The main research method was critical analysis of documents (using document of a normative nature and of various ranks) and the literature on broadly defined public finance and financial market issues. The individual case method, as well as inductive and deductive reasoning were also supportive in achieving the purpose of the study. Results: The study presents areas related to the provision of public services and identifies those of them which represent negative environmental impact. The identified characteristics of public task entities included provide the premise for answering the question: will an instrument such as the ‘green bonds’ constitute a secure source of funding? The study shows the evolution of legislative changes relevant to the implementation of environmentally sustainable projects while presenting the benefits of their implementation. Conclusions: The conclusions indicate the benefits of financing investments with funds from the issue of ‘green bonds’ for the budget of the local authority, the issuer and the bondholders.
 
REFERENCES (27)
1.
Adamowicz, M. (2022). A green concept of economic growth and development./Zielona koncepcja wzrostu i rozwoju gospodarczego. Economic and Regional Studies, 15(2), 158 – 180. https://doi.org/10.2478/ ers-2022-0011.
 
2.
Cortellini, G., Panetta, I.C. (2021). Green Bond: A Systematic Literature Review for Future Research Agendas. Journal of Risk and Financial Management. 14(12):589. https://doi.org/10.3390/jrfm14....
 
3.
Dierk-Oliver, K., (2019). Environmental, social and corporate governance (ESG) – also an innovation driver. Pobrano z: https://www.researchgate.net/p..._ governance_ESG_-also_an_innovation_driver (dostęp 11.07.2022).
 
4.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy Tekst mający znaczenie dla EOG. Document 32014L0095. Pobrano z: https://eur-lex.europa.eu/lega... content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=PL (dostęp 09.12.2021).
 
5.
Fatica, S., Panzica, R. (2021). Green bonds as a tool against climate change? Bus. Strat. Env., 30, 2688–2701. https://doi.org/10.1002/bse.27....
 
6.
Frydrych, S. (2021). Green bonds as an instrument for financing in Europe. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 20(2), 239–255.https://doi.org/10.12775/EiP.2....
 
7.
Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. (2021). Informacja o wynikach kontroli, LZS.430.003.2021, Nr ewid. 148/2021/P/21/092/LSZ, Delegatura w Szczecinie. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 
8.
Gemra, K. (2021). Świadomość funkcjonowania green bonds na polskim rynku obligacji korporacyjnych, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2021/4, Oficyna Wydawnicza SGH, 30 – 38. https://doi.org/10.33119/ KNoP.2021.61.4.3.
 
9.
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. (2020). (Financial economy of local government units 2020). Analizy statystyczne, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
10.
Grudziądz pierwszym polskim miastem, które wyemitowało zielone obligacje. Pobrano z: https://alebank.pl/ grudziadz-pierwszym-polskim-miastem-ktore-wyemitowalo-zielone-obligacje/?id=346081&catid=2773 5&cat2id=25929 (dostęp 09.12.2021). https://doi.org/10.1080/204307....
 
11.
Kucharczyk K., (2021). Nie warto czekać na ostatnią chwilę. Pobrano z: https://www.rp.pl/forum-esg/ art19091861-nie-warto-czekac-na-ostatnia-chwile (dostęp 09.12.2021).
 
12.
Lista spółek komunalnych, gminnych, miejskich, powiatowych. (02-07-2021). Pobrano z: https://www.coig. com.pl/Lista_wykaz_spolek- (dostęp 08.07.2022).
 
13.
Maltais, A., Nykvist B. (2020). Understanding the role of green bonds in advancing sustainability, Journal of Sustainable Finance & Investment, DOI: 10.1080/20430795.2020.1724864.
 
14.
Nocuń, K. (2021). Zielone obligacje pomogą łapać deszcz, Pobrano z: https://serwisy.gazetaprawna.p... artykuly/1497877,zielone-obligacje-pomoga-lapac-deszcz-wywiad.html (dostęp 08.12.2021).
 
15.
Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, Informacja o wynikach kontroli. (2015). KGP – 4101 – 002 – 00/2014, Nr ewid. 13/2014/P/14/019/KGP, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 
16.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Pobrano z: https://eur-lex.europa.eu/lega... PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=PL (dostęp 08.07.2022).
 
17.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. (Tekst mający znaczenie dla EOG) PE/87/2019/REV/1. Pobrano z: https://eur-lex.europa.eu/lega...= CELEX%3A32019R2088 (dostęp 09.12.2021).
 
18.
Satoła, Ł. (2017). Spatial diversity of municipal capital companies in Poland/ Przestrzenne zróżnicowanie komunalnych spółek kapitałowych w Polsce. Economic and Regional Studies, 10(3), 32 – 41. https://doi. org/10.2478/ers-2017-0022.
 
19.
Taksonomia w praktyce – jak przygotować się do raportowania nowych wskaźników. Deloitte: Warszawa, kwiecień 2021. Pobrano z: https://www2.deloitte.com/cont...- webinary/pl_Webinar_Taksonomia_27_04.pdf (dostęp 09.12.2021, p. 11).
 
20.
Uchwała Nr XIII/107/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji Gminy – miasto Grudziądz do zmian klimatu do roku 2030”. Pobrano z: https://bip.grudziadz.pl/ strony/19283.dhtml (dostęp 08.12.2021).
 
21.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95).
 
22.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Dz. U. 1995 Nr 83 poz. 420.
 
23.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Dz. U. 1997 Nr 9 poz. 43.
 
24.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (Dz. U. 2003 Nr 203 poz. 1966).
 
25.
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Dz. U. 2015 poz. 238.
 
26.
Ustawa z dnia 27 sierpnia o 2009 r. finansach publicznych. Dz. U. 2009 Nr 157 poz 1240 (z późn. zm.).
 
27.
Ziobrowska, J. (2017). Sharing economy jako nowy trend konsumencki. W: Prasznic U. K. (red. nauk), Własność w prawie i gospodarce (s. 261 - 269). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top