ARTYKUŁ ORYGINALNY
ANALIZA I OCENA INSTRUMENTÓW MARKETINGOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw University of Life Sciences
2
IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Warszawa IMPULS-LEASING Poland Sp. z o.o. Warsaw
Data publikacji: 12-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2012;5(1):67–76
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W artykule dokonano analizy instrumentów marketingowych wykorzystywanych w promocji turystycznej województwa dolnośląskiego. Na podstawie literatury omówiono problematykę związaną z promocją turystyczną regionów, wykorzystywanych narzędzi, zasad planowania i realizowania skutecznych działań promocyjnych. Część badawcza artykułu została opracowana na podstawie badań własnych Autorów dotyczących skuteczności instrumentów promocyjnych Dolnego Śląska. Wzięto w nich pod uwagę takie elementy jak: funkcja informacyjna i perswazyjna narzędzi, stopień ich zapamiętywania oraz zdolność kreowania wizerunku regionu.
 
REFERENCJE (13):
1. Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004;.
2. Czerwiński J., Dolny Śląsk – studia regionalne, Wydawnictwo Kartograficzne EKO – GRAF, Wrocław 2009;.
3. Czornik M., Promocja miasta, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2000;.
4. Gołembski G., (red.). Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wyd. Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2008;.
5. Kunce R., Promocja turystyki, [w]: A. Gordon (red.), Turystyka w gminie i powiecie, POT, Warszawa 2003;.
6. Kruczek Z., B. Walas, Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004;.
7. Krzak P., Promocja turystyki regionalnej jako sposób na usuwanie barier jej rozwoju [w:] E. Nowak, Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki, Wyd. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce, 2003;.
8. Oleksiuk A., Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007;.
9. McCabe S., Marketing Communications in Tourism and Hospitality, Elsevier, Oxford 2009;.
10. Pawlicz A., Promocja produktu turystycznego, turystyka miejska, Difin, Warszawa 2008;.
11. Rudolf W., Wspieranie konkurencyjności regionów w kontekście integracji europejskiej [w:] St. Rudolf (red.), Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej, Zeszvt Naukowy Nr 6, WSEiA, Kielce, 2003.
12. http://www.turystyka.dolnyslas....
13. http://www.dot.org.pl.
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725