ORIGINAL ARTICLE
THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF REGIONS AS ONE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT FACTORS
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW, Polska
 
 
Submission date: 2020-03-16
 
 
Final revision date: 2020-04-16
 
 
Acceptance date: 2020-04-20
 
 
Publication date: 2020-06-29
 
 
Corresponding author
Krystyna Krzyżanowska   

Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(2):170-183
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject of the paper is entrepreneurship development and its determinants, with particular attention to the investment attractiveness of Polish provinces. The purpose of the paper is to identify the level of entrepreneurship development (between 2009 and 2017) and investment attractiveness (between 2009 and 2016) of individual provinces, and to define the correlation between the two features. Materials and methods: The authors of this paper analysed the literature on the subject and performed desk research using data from reports and studies published by GUS (Statistics Poland), PAPR (Polish Agency for Enterprise Development) and IBnGR (Gdańsk Institute for Market Economics). Results: In 2017, the number of SMEs* in Poland increased by over 24% in relation to 2009. The results showed a significant inversely proportional correlation between the number of enterprises per 1000 inhabitants and the one-year survival rate for the enterprises. The investment attractiveness of provinces was diverse. The level of investment attractiveness exerted a considerable influence on enterprise development in individual provinces. Conclusions: The results of the study showed that both the investment attractiveness and entrepreneurship are diverse in individual regions. A significant correlation was found between these two phenomena. Some exceptions to the rule were identified, which can be explained by divergence. *For the purpose of this paper the SME sector is understood as the micro, small and medium-sized enterprise sector
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate www.ithenticate.com
 
REFERENCES (27)
1.
Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów 2017 (2017). Warszawa: Instytut Przedsiębiorstwa SGH.
 
2.
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009 (2009). Gdańsk: IBnGR.
 
3.
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016 (2016). Gdańsk: IBnGR.
 
4.
Bieńkowska-Gołasa, W. (2018). Ekonomiczno-społeczne wymiary studenckiej przedsiębiorczości. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
5.
Borowiecki, R. (2010). Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 
6.
Bylicki, L. (1994). Kontrowersje wokół pojęcia przedsiębiorczości. W: J. Kania, S. Makarski (red.), Alternatywne źródła dochodów ludności wiejskiej (s. 37-49). Kraków: Wydawnictwo AR w Krakowie.
 
7.
Crozier, M. (1993). Przedsiębiorczość na podsłuchu. Warszawa: PWE.
 
8.
Drucker, P.F. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość – praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 
9.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 r. (2010). Warszawa: GUS.
 
10.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 r. (2014). Warszawa: GUS.
 
11.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 r. (2018). Warszawa: GUS.
 
12.
Godlewska-Majkowska, H. (red.) (2012). Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
13.
Godlewska-Majkowska, H. i in. (2017). Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017. Raport przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Warszawa: SGH.
 
14.
Jaremczuk, K., Jędralska, K. (1992). Uwarunkowania zachowań przedsiębiorczych. Przegląd Organizacji, 9, 16-17. https://doi.org/10.33141/po.19....
 
15.
Kozłowska, M. (2012). Atrakcyjność inwestycyjna – rozważania teoretyczne. W: U. Zagórna-Janszta (red.), Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym (s. 131-141). Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 
16.
Mikosik, S. (1993). Teoria rozwoju gospodarczego Josepha Schumpetera. Warszawa: PWN.
 
17.
Mitek, A., Miciuła, I. (2012). Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. Studia i Materiały Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 28, 53-66.
 
18.
Niedzielski, E. (2000). Przedsiębiorczość. Warszawa: WSiP.
 
19.
Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
20.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2019). Warszawa: PARP.
 
21.
Ratalewska, M. (2014). Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach. Studia i Materiały, 17, s. 20. https://doi.org/10.7172/1733-9....
 
22.
Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 
23.
Stawicka, M., Kwieciński, L., Wróblewski, M. (2010). Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów. Wrocław: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej.
 
24.
Śliwa, J. (2000). Szanse rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Wynagrodzenia, nr 1, dodatek miesięczny.
 
25.
Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2009-2013. (2015). Warszawa: GUS.
 
26.
Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2013-2017. (2019). Warszawa: GUS.
 
27.
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON za lata 2008-2018. (2019). Warszawa: GUS.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top