ORIGINAL ARTICLE
TOURIST ATTRACTIVENESS OF PROTECTED AREAS IN THE PODLASKIE PROVINCE IN THE OPINION OF ITS RESIDENTS
 
More details
Hide details
1
Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce
 
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
 
 
Corresponding author
Joanna Pietrzak-Zawadka   

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce, Bialystok University of Technology, Faculty of Forestry in Hajnowka, Józefa Piłsudskiego 1A, 17-200 Hajnówka;
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(3):70-83
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The article explores the issue of protected areas in the Podlaskie Province with particular reference to Natura 2000 areas. Its purpose is to investigate the familiarity of those areas as well as the perception of their attractiveness among the inhabitants of the Podlaskie Province. Materials and methods: Surveys conducted in the study involved 275 adult inhabitants of the Podlaskie Province. The selection of the research sample was accidental. Results: The meaning of the Natura 2000 concept was widely known among the respondents. These areas were considered to be attractive to tourists and quite often visited by the respondents. The most popular were the Bialowieza, Augustow and Knyszyn Forests. Hiking, cycling and canoeing were held most often in those areas Conclusions: Natura 2000 areas in the Podlasie Province constitute a valuable and popular tourist destination. What they need is proper tourism organization so as to give visitors an opportunity to get acquainted with their most important values, as well as ensure sustainable tourism and area protection.
 
REFERENCES (29)
1.
Batyk, I.M. (2012). Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych na przykładzie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2/III, 207-216.
 
2.
Bołtromiuk, A. (2011). Wpływ obszarów Natura 2000 na rozwój lokalny w świetle badań. W: T. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, t. 1, Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych (p. 1-13). Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 
3.
Bołtromiuk, A. (2012). Natura 2000 – możliwości i dylematy rozwoju obszarów wiejskich objętych europejską siecią ekologiczną. Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, 7(1), 117-128.
 
4.
Dębowska-Mróz, M. (2016). Preferencje form turystyki w obszarach chronionych. Autobusy, 6, 1657-1662.
 
5.
Dobrzańska, B. (2005), Obszary przyrodniczo cenne jako rejony recepcji turystycznej. W: B. Poskrobko (red.), Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych (p. 9-24). Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 
6.
Graja-Zwolińska, S. (2009). Rola wskaźnika chłonności turystycznej w kształtowaniu przestrzeni turystycznej parków narodowych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 11, 4(23), 187-192.
 
7.
Jalinik, M. (2016). Zarządzanie Turystyką na obszarach przyrodniczo cennych. Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, 1(17), 227-238.
 
8.
Kasprzak, K. (2005). Turystyka na obszarach chronionych, Problemy Ekologii, 9(3), 143-145.
 
9.
Křenová, Z., Kindlmann, P. (2015). Natura 2000 – Solution for Eastern Europe or just a good start? The Šumava National Park as a test case. Biological Conservation, 186, 268–275. https://doi.org/10.1016/j.bioc....
 
10.
Protected Areas in Europe – An Overview. EEA Report 5. (2012). Copenhagen: European Environment Agency.
 
11.
Pstrocka-Rak, M., Rak, G. (2016). Obszary Natura 2000 – szansa czy zagrożenie dla rozwoju turystyki w gminach sudeckich? Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 55, 16-27.
 
12.
Puciato, D. (2009). Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 11(4/23), 227-231.
 
13.
Raport statystyczny ruchu turystycznego w województwie podlaskim w 2016 roku. (2016). Białystok: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.
 
14.
Referowska-Chodak, E. (2009). Turystyka na leśnych obszarach Natura 2000. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 11, 4(23), 232-237.
 
15.
Stepaniuk, M. (2003). Natura 2000 a turystyka. W: A. Antczak, M. Buszko-Briggs, M. Wronka (red.), Natura 2000 w lasach Polski – skrypt dla każdego (p. 210-216). Warszawa: Ministerstwo Środowiska.
 
16.
Sustainable tourism and Natura 2000. Guidelines, initiatives and good practices in Europe. (2001). Luxembourg: European Commission. Pobrane z: http://ec.europa.eu/environmen... sust_tourism.pdf.
 
17.
Symonides, E. (2008). Ochrona przyrody. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
18.
Szczepanowski, A. (2007). Infrastruktra turystyczna i paraturystyczna na obszarach przyrodniczo cennych. W: W. Czarnecki (red.), Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej (p. 31-44). Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 
19.
Szyda, B., Karasiewicz, T. (2017). Znaczenie obszarów przyrodniczo cennych w rozwoju funkcji turystycznej stref podmiejskich wybranych polskich miast. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 19(52/3), 174-181.
 
20.
Tworek, S., Cierlik, G. (2003). Turystyka na obszarach Natura 2000. W: M. Makomaska-Juchiewicz, S. Tworek (red.), Ekologiczna. Sieć Natura 2000. Problem czy szansa (p. 163-168). Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN.
 
21.
United Nations List of Protected Areas. (2014). UNEP.
 
22.
Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. poz. 2134).
 
23.
www.bialystok.rdos.gov.pl/o-sieci.
 
24.
www.datazone.birdlife.org/site/factsheet/bialowieza-forest-iba-poland.
 
25.
www.gdos.gov.pl.
 
26.
www.ine.eko.org.pl.
 
27.
www.whc.unesco.org/en/list/33.
 
28.
Zawadka, J., Pietrzak-Zawadka, J. (2017). Motives and ways of spending holidays in the area of the Kampinos National Park by city dwellers. Ekonomia i Środowisko, 2(61), 163-172.
 
29.
Ziółkowski, R. (2009). Funkcje turystyczno-rekreacyjne obszarowej ochrony przyrody w świetle uwarunkowań prawnych. W: W. Chiżniak (red.), Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej Polski (p. 18-31). Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top