REVIEW ARTICLE
FACTORS INFLUENCING THE TENDENCY OF YOUNG PEOPLE TO MIGRATE ABROAD – AN EXAMPLE FROM NORTHERN POLAND
 
More details
Hide details
1
Katedra Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska
 
 
Submission date: 2023-10-26
 
 
Final revision date: 2023-11-07
 
 
Acceptance date: 2023-11-09
 
 
Publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Izabela Iwona Zabielska   

Katedra Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Oczapowskiego 4, 10-719, Olsztyn, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(4):640-655
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
J61
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: Determining the directions of foreign migration of students of management of the University of Warmia and Mazury (UWM) in Olsztyn and the factors encouraging young people to emigrate. Materials and methods: A diagnostic survey method was used. This paper presents part of the results of a wider survey of young people conducted in early 2021. Participation in the study was anonymous and voluntary. A non-probabilistic sampling technique known as convenience sampling was used. The survey covered the entire population of management students at UWM in Olsztyn. 93 questionnaires were returned. Correspondence analysis was used to verify the hypotheses. Results: Economic factors proved to be the most important factors for respondents: higher wages, greater job and promotion opportunities abroad. Conclusions: Young people show a high tendency to migrate abroad, with Germany and the UK being the main destinations. They see foreign migration as a way to improve their life situation. In order to keep them on the domestic labour market, competition regarding wages should be increased and flexible work should be allowed.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (51)
1.
Adamowicz, M., Siedlanowski, P. (2021). Migracja jako uwarunkowanie rynku pracy w Polsce. W: A., Siedlecka, Guzal-Dec, D. (red.). Rynek pracy wobec wyzwań przyszłości – ujęcie interdyscyplinarne (s. 24-47). Biała Podlaska: Wydawnictwo ABNS.
 
2.
Bolesta, K. (2022). Specyfika rynku pracy dla pokolenia Z w krajach unii europejskiej w perspektywie ilościowej i jakościowe. W: A., Siedlecka, Guzal-Dec, D. (red.). Rynek pracy wobec wyzwań przyszłości. Ewolucja i współczesne uwarunkowania (s. 100-112). Biała Podlaska: Wydawnictwo ABNS.
 
3.
Brome, H. (2007). Is New England experiencing a „brain drain”? Facts about demographic change and young professionals. New England Public Policy Center Discussion Paper 07-3.
 
4.
Cairns, D. (2017). Exploring student mobility and graduate migration: undergraduate mobility propensities in two economic crisis context. Social & Cultural Geography, 18/3. https://doi.org/10.1080/146493....
 
5.
Castells M. (2007). Społeczeństwo sieci. przekł. K. Pawluś, M. Marody, J. Stawiński, S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Castillo, J.J. (2009). Convenience Sampling. Pobrane z: http://web.archive.org/web/201... (data dostępu: 12.03.2021 r.).
 
7.
CBOS. (2019). Wyjazdy Polaków do pracy za granicę. Warszawa.
 
8.
Cerdeira, L., de Lourdes Machado-Taylor, M., Cabrito, B., Patrocínio T., Brites, R., Gomes, R. (2016). Brain drain and the disenchantment of being a higher education student in Portugal. Journal of Higher Education Policy and Management 38, 68-77. https://doi.org/10.1080/136008....
 
9.
Czapski, G. (2020). Migracje zarobkowe Polaków. Economic and Regional Studies, 13(3), 355–362. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
10.
Depta, A. (2013). Metoda analizy korespondencji jako narzędzie budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach niepewności społeczeństwa. W: A. Strzelecka (red.). Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności – teoria i praktyka (s. 31-48). Wydawnictwo: Politechnika Częstochowska.
 
11.
Feraru, P.D. (2012). The approach of an intelligent system for stopping the phenomenon of migration of young people during the economic crisis. CES Working Papers, 4/3.
 
12.
Górniak, J. (2002). Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach społecznych i marketingowych. ASK 9, 115-134.
 
13.
Greenacre, M. (1984). Theory and applications of correspondence analysis. London: Academic Press.
 
14.
Greenacre, M. (1992). Correspondence analysis in medical research. Statistical Methods in Medical Research, 1, 97-117.
 
15.
Giermanowska, E. (2013). Ryzyko elastyczności czy elastyczność ryzyka. Instytucjonalna analiza kontraktów zatrudnienia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
16.
GUS. 2010. Wejście ludzi młodych na rynek pracy. GUS: Warszawa.
 
17.
GUS. 2021. Informacja sygnalna. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2020. GUS: Warszawa.
 
18.
Grabowska-Lusińska, I. (2013). Anatomy of post-accession migration. How to measure ‘liquidity’ and other patterns of post-accession migration flows,. W: Glorius, B., Grabowska-Lusińska, I., Kuvik, A. (ed.), Mobility in transition: Migration patterns after EU enlargement (s. 41–64).
 
19.
Henderson, R. (2005). Education, Training and Rural Living: Young People in Reydale. Education Training 47, 183-201.
 
20.
International Migration, 58/4, 259-262. https://doi.org/10.1111/imig.1....
 
21.
Jelonek, M. (2015). Młodzi na rynku pracy – polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych. W: Górniak, J. (red.), Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010– 2015 (s. 41–54). Warszawa – Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
22.
Jończy, R. (2006). Exodus zarobkowy opolskiej młodzieży. Polityka Społeczna 10, 10-14.
 
23.
Kaczmarczyk, P. (2021), Młodzi a migracje – oczywiste i nieoczywiste relacje. Warszawa: Fundacja im. S. Batorego.
 
24.
Kiersztyn, A. (2017). Niepewne uczestnictwo: młodzi u progu kariery. W: Kiersztyn, A., Życzyńska-Ciołek, D., Słomczyński, K. (red.). Rozwarstwienie społeczne. Zasoby, szanse i bariery. Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988–2013 (s. 107–136). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
25.
Kowalewska, G., Nieżurawska-Zając, J., Rzeczkowski, D. (2018). Skłonności społeczeństwa informacyjnego do migracji na przykładzie studentów reprezentujących pokolenie Y. Wyniki badań empirycznych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 49, 527- 545.
 
26.
Kowalewska G. (2019). Economic migration as an outcome of globalization and integration processes affecting the competitiveness of regions, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 139, 243-256.
 
27.
Kowalewska, G., Nieżurawska-Zając, J., Duarte, N. (2019). Causes and directions of student migration using polish and portugese students as an example. Olsztyn Economic Journal 14/3, 271-286.
 
28.
McCollum, D., Findlay, A. (2015). ‘Flexible’ workers for ‘flexible’ jobs? The labour market function of A8 migrant labour in the UK. Work, Employment and Society 29/3, 427–443.
 
29.
Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy. 2013. Wrocław: Ośrodek Analiz Społecznych i Edukacji Kulturowej.
 
30.
Nowicka, M. (2012). Deskilling in migration in transnational perspective: The case of recent Polish migration to the UK. COMCAD Working Papers 112. Bielefeld: Universität Bielefeld. Pobrane z: https://nbn-resolving.org/urn:... (data dostępu: 20.09.2023 r.).
 
31.
Pańków, M. (2012). Młodzi na rynku pracy. Raport z badania. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
32.
Piecuch, T., Piecuch, M. (2014). Analiza sytuacji młodych ludzi na rynku pracy – rozważania teoretyczne i badania empiryczne. Modern Management Review XIX/21/4, 175-186.
 
33.
Raport. Młodzi na rynku pracy. 2021. Pobrane z https://siecprzedsiebiorczychk... (data dostępu 24.10.2023).
 
34.
Raport. Młodzi Polacy na rynku pracy (2022). Warszawa: PwC, Well.hr i Absolvent Consulting.
 
35.
Sarnowska, J. (2016). Double transition: university-to-work abroad and adulthood. Rocznik Lubuski 42/2a, 215–228.
 
36.
Siedlanowski, P. (2021). Emigration to the Kingdom of the Netherlands as a perceived opportunity by young people /Emigracja do Królestwa Niderlandów jako szansa postrzegana przez młodych ludzi. Economic and Regional Studies, 14(2), 220-238. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
37.
Stanimir, A. (2005). Analiza korespondencji jako narządzie do badania zjawisk ekonomicznych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
38.
Stanmir, A. (2015). Skłonność do zagranicznej mobilności młodszych i starszych osób. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 385, 257-266.
 
39.
Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 
40.
Szreder, M. (2004). Metody i techniki sondażowych badań opinii. Warszawa: PWE.
 
41.
Szyszka, M. (2016). Zagraniczna migracja zarobkowa jedną ze strategii życiowych młodego pokolenia. Roczniki Nauk Społecznych 8/44, 2-7. http://dx.doi.org/10.18290/rns....
 
42.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana). 2012. Dz.U. UE C 326/47.
 
43.
Tverdostup, M., Masso, J. (2015). The labour market performance of young return migrants after the crisis in CEE countries: The case of Estonia. University of Tartu Faculty of Economics & Business Administration Working Paper Series 98, 3-31.
 
44.
Unia Europejska. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 2006. Dz.U. UE C 321E.
 
45.
Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. 2020. Olsztyn: Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
46.
Winogrodzka, D., Mleczko, I. (2019). Migracja płynna a prekaryzacja pracy. Przykłady doświadczeń zawodowych młodych migrantów z wybranych miast średniej wielkości w Polsce. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 1/171, 85–106. https:/doi.10.4467/25444972SMPP.19.004.10254.
 
47.
Witczak-Roszkowska, D., Okła, K. (2015). Skłonność studentów województwa świętokrzyskiego do zagranicznych emigracji zarobkowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 401, 555-565. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
48.
Wyrozębska, A., Wyrozębski, P. (2014). Problematyka emigracji średniego personelu medycznego w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi w polskim systemie ochrony zdrowia. W: Czerwonka M. (red.). Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy (s. 425-439). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
49.
Zabielska, I. (2018). Działania samorządu lokalnego wspierające małą i średnią przedsiębiorczość przygraniczną – studium przypadku województwa warmińsko-mazurskiego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie XVIII / 2 / III, 157–172.
 
50.
Zabielska, I. (2020). Cooperation, partnership and integration in the cross-border area: the role of borders and cross-border cooperation. Economics and Law 19/3, 569-583. https://doi.org/10.12775/EiP.2....
 
51.
Zabielska, I., Kisiel, R. (2021). Czy partnerstwo Polski i Rosji jest platformą do kontaktów i współpracy gospodarczej? Przegląd Wschodnioeuropejski 12/2, 167–178. https://doi.org/10.31648/pw.68....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top