ORIGINAL ARTICLE
CREDIT GUARANTEE FUNDS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
 
More details
Hide details
1
Warsaw University of Technology / Politechnika Warszawska
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Małgorzata Deszczka   

M.A. Małgorzata Deszczka, Warsaw University of Technology, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Poland, Phone: +48 22 234-62-69
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(1):75-86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Credit guarantee funds which, along with other subjects, constitute business environment institutions, target their offer at SME sector in order to support the development of local enterprises. SME sector has peculiar internal and external conditions that hinder or limit the access to the external financing. The aim of this article is to picture the issue of access to the external financing such as bank credits and loans by the SME sector and to present the role of credit guarantee funds in this scope. The thesis statement of this article is as follows: the activity of guarantee funds contributes to the increasing fulfillment of the SME sector loan demand which might increase its competitiveness and lead to its further development. The article includes an analysis of the subject literature and is based on the publications concerning functioning of SME sector and an analysis of the data on the basis of the statistic data publicized in annual reports.
 
REFERENCES (24)
1.
Adamkiewicz-Drwiłło H. G. (2010), Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 
2.
Arent A. (2010), Wpływ motywacji do podjęcia działalności gospodarczej na rozwój mikroprzedsiębiorstwa. W: A. Arent (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich, Politechnika Lubelska, Lublin, s. 57-61.
 
3.
Bartkowiak B. (2009), Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. CeDeWu, Warszawa.
 
4.
Bąkiewicz A. (2011), Małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach rozwijających się. W: R. Piasecki (red.), Ekonomia rozwoju. PWE, Warszawa.
 
5.
Dehnel G. (2010), Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen. Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 
6.
Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. PWE, Warszawa.
 
7.
Drucker P.H. (2005), Praktyka zarządzania. MT Biznes, Warszawa.
 
8.
Grzywacz J. (2012), Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
9.
Jaworski J. (2012), Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Potrzeby-źródła-wykorzystanie. CeDeWu, Warszawa.
 
10.
Kiziukiewicz T., Sawicki K. (2012), Rachunkowość małych przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
 
11.
Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2011.
 
12.
Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień 30.06.2007.
 
13.
Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2004.
 
14.
Krawiec M. (2012), Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
15.
Mikołajczyk B. (2007), Infrastruktura finansowa MSP w krajach UE. Difin, Warszawa.
 
16.
PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, Warszawa 2012.
 
17.
Skowronek – Mielczarek A. (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. C.H. Beck, Warszawa.
 
18.
Staszel A. (2009), Instytucje i programy wsparcia finansowego małych przedsiębiorstw. W: H. Zadora (red.), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. C.H. Beck, Warszawa.
 
19.
Strona internetowa KSPF: www.ksfp.org.pl.
 
20.
Ślązak E. (2010), Uwarunkowania wzrostu awersji banków wobec ryzyka kredytowego na przykładzie sektora bankowego w Polsce. W: B. Filipiak, D. Dylewski (red.), Ryzyko w finansach i bankowości. Studia Finansów i Bankowości. Difin, Warszawa.
 
21.
Tomczyk P. (2012), Klient jako źródło wartości przedsiębiorstwa. W: T. Pakulska (red.), Przedsiębiorstwo a otoczenie; oddziaływanie, skutki. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
22.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 
23.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 
24.
Zadora H. (2009), Finansowe warunki bytu i działania małego przedsiębiorstwa. W: H. Zadora (red.), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. C.H. Beck, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top