ORIGINAL ARTICLE
ACTIVATION OF UNEMPLOYED AS A COMPETITIVENESS FACTOR OF CIECHANÓW DISTRICT
 
 
More details
Hide details
1
Warsaw University of Life Sciences - SGGW / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Tomasz Pajewski   

M.A. Tomasz Pajewski, Warsaw University of Life Sciences, Nowoursynowska St. 166, 02-787 Warsaw, Poland, Phone: +48 22 593 10 00
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(1):87-101
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was devoted to the presentation of different ways to activate the unemployed in terms of increasing the competitiveness of the county. Considerations are discussed using the example of Ciechanów county. The aim of the study was to propose ways to support people out of work in the process of searching for it, which directly affects the competitiveness of the region, in this case, the Ciechanów county. In this work, it is assumed that an increase in the competitiveness of the county is affected by the district job centre in terms of activation of unemployed people. Issues associated with the activation of the unemployed have been presented on the basis of examination in district job centre in Ciechanów in 2013. The study has presented its activities carried out in order to help the unemployed to find work. On the basis of the studies one can conclude that the employment rate of people, who have benefited from various types of assistance offered by district job centre, was at a low level. It did not, however, show the ineffectiveness of these assistance variants. Low demand for workers (including those trained under district job centre) was due to a general decrease in the demand for labor from the entrepreneurs.
 
REFERENCES (22)
1.
Bossak J.W., Bieńkowski W. (2004), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie .s. 18.
 
2.
Cieślukowski M. (1998), Ekonomiczne skutki i metody ograniczania bezrobocia, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, rok LX, zeszyt 3-4, s. 264-267.
 
3.
Drobot J. (1995) , Miejsce i rola klubów pracy w procesie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, “Rynek Pracy” nr 5, s. 23.
 
4.
Golejewska A., Gajda D. (2012), Analiza potencjału konkurencyjnego polskich regionów, Analizy i Opracowania KEIE UG nr 05/2012, s. 7.
 
5.
Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania, Seria Trendy rozwojowe Mazowsza nr 5/2012, Warszawa, s. 14.
 
6.
Konkurencyjność województwa mazowieckiego na tle Polski i Unii Europejskiej, Analizy i Studia, zeszyt 5 (25)/2010Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, 2010, s. 33.
 
7.
Koral J. (2009), Outplacement – sposób na bezrobocie, biuletyn 2/2009, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, s. 6.
 
8.
Markowska U. (2001), Konkurencyjność regionów - nowe spojrzenie na rozwój regionalny w Polsce, [w:] Gospodarka Przestrzenna IV, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu im. O. Langego, Sudety Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK, Wrocław, s. 35-38.
 
9.
Meyer-Stamer J., (2008), Systemic Competitiveness and Local Economic Development, W S. Bodhanya (red.), Large Scale Systemic Change: Theories, Modelling and Practices, Duisburg, s. 3.
 
10.
Nowogródzka T. (2009), Outplacement w marketingu personalnym, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 83, s. 92.
 
11.
Piotrowska - Trybull M. (2004), Istota i czynniki konkurencyjności regionu, [w:] Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska, WUMK, Toruń, s. 23.
 
12.
Piotrowski B. (2010), Outplacement – Podstawowy Pakiet Informacji, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, s. 16.
 
13.
Podręcznik outplacementu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, s. 67.
 
14.
Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa, s. 192–219.
 
15.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 pkt. 26, art. 51.
 
16.
Wojdyło-Preisner M., Zawadzki K. (2010), Zatrudnienie subwencjonowane, W: Wiśniewski Z., Zawadzki K. (red.) Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Pracownia Sztuk Plastycznych, Toruń, s. 73.
 
17.
Wosiek M. (2010), Strukturalne uwarunkowania konkurencyjności regionów Polski Wschodniej w przestrzeni krajowej i europejskiej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki , M.G. Wozniak (red.), Zeszyt Nr 16, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s.388.
 
18.
Wójcik G. (2012), Ranga konkurencyjności polskich regionów w świetle badań prognostycznych, Wiadomości zootechniczne, rok L, nr 3, Instytut Zootechniki BIP, Kraków s. 51.
 
19.
Wyszkowska D. (2005), Polityka regionalna jako instrument podwyższania konkurencyjności polskich regionów, [w:] J. Kaja, K. Piech (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 353-354.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top