ARTYKUŁ ORYGINALNY
OCENA KAPITAŁU LUDZKIEGO I JEGO KAPITALIZACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA UKRAINIE
Olena Borodina 1  
,  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Economy and Policy of Agrarian Transformations, Institute for Economics and Forecasting NAS of Ukraine
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Olena Borodina   

Economy and Policy of Agrarian Transformations, Institute for Economics and Forecasting NAS of Ukraine
Data publikacji online: 31-03-2020
Data publikacji: 31-03-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(1):58–69
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy:: Kapitał ludzki stanowi jedną z głównych sił napędowych rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. Cel pracy stanowi zbadanie kluczowych zasobów kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich, ocena potencjału ludzkiego, identyfikacja tendencji rozwojowych i opracowanie rekomendacji dotyczących zwiększenia wpływu kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich na Ukrainie na dochody indywidualne i wzrost gospodarczy. Materiały i metody:: Badanie koncentruje się na ocenie kluczowych zasobów kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Ukrainy – wykształcenia, stanu zdrowia, kwalifikacji, wieku oraz ocenie całościowej kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich. Dane zebrano w oparciu o przeprowadzone metodą losową badanie warunków życia w gospodarstwach domowych. Badanie przeprowadził Państwowy Komitet Statystki Ukrainy. Jest ono realizowane co roku i obejmuje 10,5 tys. gospodarstw domowych. Wyniki:: Wyniki badań wskazują na pozytywne zmiany w zakresie wykształcenia oraz stałe pogarszanie się stanu zdrowia badanej populacji. Przydzielenie punktów danym zasobom pozwoliło na przygotowanie zintegrowanej oceny kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich na Ukrainie i obserwację dynamiki zmian na przestrzeni lat. Przed rokiem 2008 wskaźnik ten wykazywał tendencję spadkową. Spadek poziomu kapitału ludzkiego na ukraińskiej wsi rozpoczął się wraz z powstaniem wielkoobszarowych gospodarstw rolnych pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Od 2009 roku odnotowywany jest wzrost kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich. Dynamika rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich po wydarzeniach związanych z Euromajdanem pokazuje specyfikę jego kapitalizacji. Zyski związane z kapitałem ludzkim na obszarach wiejskich nie są uzależnione od poziomu kapitalizacji, ale od profilu zatrudnienia (właściciela) kapitału ludzkiego. Wnioski:: Uzyskane oceny mogłyby zostać wykorzystane do ustalenia priorytetowych działań w ramach polityki państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju, ilościowej odnowy i akumulacji kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
przez iThenticate
 
REFERENCJE (11)
1.
Borodina, O. (2003). Human Capital in Rural Areas: Scientific Fundamentals, Current Status and Development Constraints. Кyiv: IAE UAAN (ukr).
 
2.
Fafchamps, М., Quisumbing, A.R. (1998). Human Capital, Productivity, and Labor Allocation in Rural Pakistan. Stanford University Working Paper, 97-019. Available: http://web.stanford.edu/~fafch.... https://doi.org/10.2139/ssrn.6....
 
3.
 Expenditures and Resources of Households of Ukraine in 2014 (2015). Кyiv: State Statistic Service of Ukraine.
 
4.
Hawthorn, G. (1970). The Sociology of Fertility. London: Macmillan.
 
5.
Rizov, M., Mathijs, E. (2003). Farm Survival and Growth in Transition Economies: Theory and Empirical Evidence from Hungary. Post-Communist Economies, 15(2), 227-242. https://doi.org/10.1080/146313....
 
6.
Rizov, M. (2005). Human Capital and the Agrarian Structure in Transition: Micro-Evidence from Romania. Economic and Industrial Democracy, 26(1), 119-149. https://doi.org/10.1177/014383....
 
7.
Rykovska, O. (2009). Human Capital of Rural Area: Problems of Forming and Functioning. Кyiv: IEF NASU (ukr).
 
8.
Schultz, T. (1961). Investment in Human Capital. The American Economic Review, 51(1), 1-17. Retrieved March 20, 2020, from www.jstor.org/stable/1818907.
 
9.
Schultz, T. (1962). The Economic Value of Education. The Journal of Political Economy, 10, 14-15.
 
10.
Schultz, T., Lewis, A. (1979). Prize Lecture From Nobel Lectures. Economics 1969-1980, Editor Assar Lindbeck, World Scientific Publishing Co., Singapore. Available at: http://nobelprize.org/nobel_pr....
 
11.
Mincer, J (1974). Schooling, Experience, and Earnings. New York: Columbia University Press.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725