ARTYKUŁ ORYGINALNY
OCENA TRZECH ŚRODKÓW (101, 103, 302) REALIZOWANYCH W RAMACH KRAJOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W KOSOWIE
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
University "Ukshin Hoti" Prizren, Faculty of Life and Environmental Sciences, Kosovo.
 
2
Tomori Pál College, Hungary.
 
 
Data publikacji online: 31-03-2020
 
 
Data publikacji: 31-03-2020
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(1):70-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy:: Rolnictwo jest tradycyjnie bardzo ważnym sektorem gospodarki Kosowa. Największymi wyzwaniami są jednak takie zjawiska jak migracja, rozdrobnienie agrarne, dostęp do rynku i wsparcia finansowego. Wsparcie udzielane przez rząd Kosowa na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oparte jest na Programie Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i obejmuje środki pomocy bezpośredniej, które w dużym zakresie odpowiadają działaniom w ramach pierwszego filaru WPR i działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich analogiczne do tych realizowanych w ramach drugiego filaru WPR. Celem niniejszej pracy jest ocena trzech środków (101, 103, 302) realizowanych w ramach krajowego Programu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Materiały i metody:: Środek 101 „Inwestycje w środki trwałe w gospodarstwach rolnych” w sektorze produkcji owoców i upraw winorośli”; Środek 103 „Inwestycje w środki trwałe obejmujące przetwórstwo i obrót produktami rolnymi i rybołówstwa; Środek 302 „Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Wyniki:: Na podstawie uzyskanych wyników, można stwierdzić, że wzrost poziomu wsparcia wpływa bezpośrednio na tworzenie nowych miejsc pracy. Działania te należy jednak kontynuować, ponieważ mają bezpośredni wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy, przyczyniając się do rozwoju zrównoważonego rolnictwa i ograniczenia migracji. Wnioski:: Środkiem, który odegrał kluczową rolę pod względem rozdysponowania budżetu i liczby zrealizowanych projektów był Środek 101. Największą liczbą beneficjentów w ramach środka 101 odnotowano w Regionach Prizren i Prisztiny.
SKRÓTY
Lista akronimów: AAD – Agencja Rozwoju Rolnictwa ARDP – Program Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich WPR – Wspólna Polityka Rolna KE – Komisja Europejska UE – Unia Europejska EUOK – Biuro Unii Europejskiej w Kosowie PKB – Produkt Krajowy Brutto IPA – Instrument Pomocy Przedakcesyjnej KAS – Agencja Statystyczna Kosowa MAFRD – Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich NGO – organizacja pozarządowa
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
przez iThenticate
 
REFERENCJE (18)
1.
Agency for Agriculture Development (2019). Grants and Direct Payment 2009-2018. Prishtine, Statistical report by Agency for Agriculture Development.
 
2.
 Agriculture And Rural Development Programme 2014-2020 (2014). Prishtinë, Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development.
 
3.
European Commission (2011). Agricultural Policy Perspectives Briefs - The future of rural development policy [Report].
 
4.
European Commission (2014). EU 10 and the CAP, Ten years of success. European Union.
 
5.
European Commission (2015). Instrument for pre-accession assistance (IPA II) 2014-2020 - Further Support to Kosovo’s Development of the Agri-Rural Sector and Food Safety [Report]. - European Union Office in Kosovo (EUO): [s.n.], 2015.
 
6.
Gjokaj, E., Leeds, S., Halimi, K. (2018). The impact of financial support program in creation on farm jobs, Kosovo’s case. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 24(6), p. 933-941.
 
7.
Gjokaj, E., Halimi, K., Gjonbalaj, M., Leeds, S. (2017). Agricultural Finance in Kosovo. Economic Alternatives, 1, p. 79-88.
 
8.
KAS (2018). Economic Accounts for Agriculture, 2018. Yearly Report. Prishtine, Kosovo Agency for Statistics.
 
9.
KAS (2019). Results of the Agricultural Holdings Survey, 2017. Prishtine, Kosovo Agency for Statistics.
 
10.
MAFRD (2014). Green Report, Kosovo 2014. Yearly Report. Prishtine, Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development.
 
11.
MAFRD (2017). Green Report, Kosovo 2017. Yearly Report. Prishtine, Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development.
 
12.
MAFRD (2018). Green Report, Kosovo 2018. Yearly Report. Prishtine, Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development.
 
13.
 Monitoring of agricultural policy developments in the Western Balkan countries (2017). JRC Technical Report (European Commission).
 
14.
Mid-Term Evaluation (2014). Report of the Agriculture and Rural Development Program 2007-2013, Kosovo.
 
15.
Sallahu, S., Gjokaj, E. (2017). The Potential of Agriculture in Developing Kosovo’s Economy. Kosovo, p. 1-10.
 
16.
 Support to the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development (MAFRD) to evaluate the Agriculture and Rural Development Programme 2014-2020, Kosovo – Revised Report.
 
17.
 The impact of the Common Agricultural Policy on developing countries, Study (EP/EXPO/B/DEVE/FWC/2013-08/Lot5/19 EN February 2018 -PE603.862).
 
18.
World Bank (2016). Country Snapshot: An overview of the World Bank’s work in Kosovo. Pristina, World Bank.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top